За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Регистри
Информационна система за защитени зони Натура 2000
Публичен регистър с данни за процедурите по ОВОС
Публичен регистър с данни за процедурите по ЕО
Публичен регистър с данни за процедурите по ОС
Регистър на издадените разрешителни за дейности с отпадъци
Регистър на издадените регистрационни документи за дейности с отпадъци
Регистър на подадените заявления по ЗДОИ
Регистър на защитените територии и защитените зони
Регистър на защитените територии в обхвата на РИОСВ-Бургас
Регистър по чл. 30л. ал.8 от ЗЧАВ
Публични регистри - ИАОС
Административен регистър
Регистър на защитените територии и защитените зони


Регистър на защитените територии и защитените зони 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки