За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Въздух
Актуално
Законодателство
Ежедневен бюлетин за КАВ
Фини прахови частици
Законодателство


Закон за чистотата на атмосферния въздух


НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.)


Наредба № 6/26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (Обн. в ДВ, бр. 31/1999 г.)


Наредба № 7/ 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (Обн. в ДВ, бр. 45/ 1999 г.)


Наредба № 7/ 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации


Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2007г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.)


Наредба № 10/ 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации

Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух

Наредба № 12/15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 2010г.)

Наредба № 14/23 септември 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (Обн. ДВ. бр.88 от 3 Октомври 1997г., изм. ДВ. бр.46 от 18 Май 1999г., изм. ДВ. бр.8 от 22 Януари 2002г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2004г.)


Наредба № 16/ 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене, разтоварване и превоз на бензини (Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на промишлеността, министъра на транспорта, министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в сила от 25.05.2000 г., изм. и доп., бр. 9 от 29.01.2008 г., в сила от 29.01.2008 г., бр. 33 от 27.04.2012 г., в сила от 27.04.2012 г.)


Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (Обн. ДВ. бр.3 от 13 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.)


Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой (Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 2011 г.)

07

АПР

2017

НОВО ЗА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки