За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Отпадъци
Законодателство
Актуална информация
Издадени разрешителни за дейности с отпадъци
Издадени регистрационни документи за дейности с отпадъци
Публичен регистър на издадените разрешения за дейности с отпадъци по чл. 37 от ЗУО
Решения/откази за предоставяне на натрупани средства от отчисления
Актуална информация


Във връзка с изискванията на чл.29 и чл. 30 от  Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци  /обн., ДВ, бр.111 от 27.12.2013 г./  РИОСВ Бургас представя информация за събраните, дължимите и изразходвани обезпечения и отчисления за депата на нейна територия.
(2015 - I тримесечие, II тримесечие)
(I тримесечие, II тримесечие, III тримесечие, годишно 2014)

Сроковете, в който следва да се извършват преводите  е определен в чл.10 и чл.23 от Наредбата –  до последно число на текущия месец за предходния месец, като при забавяне на преводите се дължи законната лихва за всеки просрочен ден, но не повече от 20 на сто от дължимата сума. Посочените в справката дължими лихви са изчислени до 23.05.2014 г.


 

Прилагане на изискванията на законодателството по управление на биоотпадъците в България - програма за семинар на 12.02.2014 г. в гр. Бургас

Семинарът ще се проведе в голямата конферентна зала на х-л Мираж (над основния ресторант) от 9 часа на 12 февруари 2014 г.На основание чл. 70, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците, ДВ бр. 53 от 13.07.2013 г. публикуваме Заявление за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци на „Екомаш” ООД.

подробноНов ред за предоставяне на годишните отчети за дейностите по отпадъците 

Съгласно чл. 44, ал 6 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр.53 от 13.07.2012г.) годишните отчети за отпадъци се предоставят в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС), а не в Регионалните инспекции по околна среда и водите (РИОСВ) и в общината, на чиято територия се намират площадките, на които се извършва дейността.
Срокът за предоставяне на годишните отчети за отчетната 2012 г. е 31 март на 2013г.   
подробно

Сметка за превеждане на отчисленията по чл. 60 и 64 от ЗУО:

РИОСВ-Бургас BG19SOMB91303337007401 BIC SOMBBGSF Общинска банка Бургас


Най-често задавани въпроси за полимерни торбички, включени в обхвата и прилагането на Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова таксa за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (изм., ДВ, бр. 75 от 02.10.2012 г.)


Инструкции по прилагане изискванията на § 18 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците


14

ФЕВ

2017

РИОСВ-Бургас напомня на всички лица, извършващи дейности с отпадъци!

27

ЯНУ

2017

ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

14

ОКТ

2013

Съобщение
Относно изменение и допълнение на Наредба 2/2013г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /ДВ, бр.86/1.10.2013г./
» подробно

16

МАЙ

2013

МОСВ се присъединява като партньор към Националната кампания „Бъди отговорен. e–рециклирай”
Стартира втора инициатива в рамките на кампанията, която ще се проведе на 19 май 2013 г. едновременно в Бургас, Варна, Пловдив и София » подробно

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки