За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Химични вещества
Законодателство
Актуална информация
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)
Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси
ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии
Внос и износ на химични вещества
Детергенти
Устойчиви органични замърсители
Законодателство


Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
 
Закон за опазване на околната среда

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химически вещества и смеси
(Приета с ПМС № 152 от 30.05.2011 г., Обн. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2011г.)

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки