За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Химични вещества
Законодателство
Актуална информация
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)
Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси
ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии
Внос и износ на химични вещества
Детергенти
Устойчиви органични замърсители
Актуална информация


Важно :
Във връзка с настъпилите промени и изискванията на чл. 103, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда (изм. и доп. ДВ, бр. 62 от 2015 г., в сила от 14.08.2015 г.), Министерство на околната среда и водите обявява консултации с оператори на предприятия/съоръжения, които се класифицират като предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал или предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал.

Консултациите ще се провеждат с експерти от Дирекция Превантивна дейност, Отдел Опасни химични вещества, само след предварително одобрена заявка за точен ден и час. Операторите могат да заявят своето желание за консултация в националното информационно бюро, след което ще получат потвърждение по e-mail. Задължително се предоставя информация за името на фирмата, представител и лице, което ще присъства.

Обръщаме внимание, че операторите на предпрятия/съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков потенциал, трябва предварително да се подготвят с ясни и конкретни въпроси. Консултациите ще се провеждат в сградата на Министерство на околната среда и водите, гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

Ден за консултация: Сряда; Час: от 14 ч. до 17 ч.  (Забележка: По предварителна уговорка денят и часът подлежат на промяна)


Министерство на околната среда и водите - Химични вещества

Европейска Агенция по химикали

Важна информация от значение за предприятия, които са извършили регистрация на вещества в  Европейската агенция по химикали (ECHA): 

Съгласно чл.119 (2) на Регламент REACH и в съответствие с решение на Управителния съвет на ECHA от 2011 г., през месец ноември т.г.  ECHA ще публикува на интернет страницата си допълнителна информация от регистрационните досиета на веществата, която включва  наименованието на регистранта и регистрационния номер на веществото по REACH, както и допълнителна информация от информационните листи за безопасност на регистрираните вещества. В тази връзка регистрантите могат да подадат искане към Агенцията за поверителност на обявената за публикуване информация, като подадат актуализация на досиетата си до 31 октомври 2012 г. Напомняме, че за всяко предявено искане за поверителност на информацията, регистрантът е длъжен да заплати такса по реда на чл.5 (2) от Регламент (ЕО) относно таксите и плащанията, дължими на Европейската агенция по химикали в съотвествие с REACH, в зависимост от размера на предприятието.
 

Европейската агенция по химикали (ECHA) приканва регистрантите на междинни продукти да подобрят качеството на регистрационните си досиета.  повече информация

 

МОСВ, в сътрудничество с Българска стопанска камара (БСК) и участието на лектор от Европейската агенция по химикали (ECHA) организира семинар на тема "REACH 2013 - обучение на малки и средни предприятия - регистранти и потребители по веригата".

Мероприятието ще се проведе на 4 септември 2012 г. в  сградата на БСК  на улица "Алабин" 16-20, от  9.00 до 17.30 ч. На семинара ще бъдат представени практически примери и разяснения по въпроси относно обмена на данни за целите на съвместното подаване, подготовката и подаването на регистрационно досие, информационни листове за безопасност и сценарии на експозиция, актуализации на ръководствата за индустрията в помощ на изпълнението на задълженията и по Регламент REACH във връзка с регистрацията.  Допълнителна информация относно регистрацията за участие на страницата на БСК.


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки