За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Законодателство


Закон за опазване на околната среда

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни , Приета с ПМС № 238 от 2.10.2009 г., обн., ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г., попр., бр. 97 от 8.12.2009 г., изм. и доп., бр. 69 от 11.09.2012 г., в сила от 11.09.2012 г.

Наредба за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда (Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г., изм. ДВ. бр.3 от 10 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.80 от 9 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.29 от 16 Април 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.
 
Наредба за условията, реда и методите за извършване на екологична оценка на планове и програми  (Приета с ПМС № 139 от 24.06.2004 г., обн., ДВ, бр. 57 от 2.07.2004 г., в сила от 1.07.2004 г., изм. и доп., бр. 3 от 10.01.2006 г., бр. 29 от 16.04.2010 г., бр. 3 от 11.01.2011 г., бр. 38 от 18.05.2012 г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.

06

ФЕВ

2017

Ново!: Закон за опазване на околната среда (ЗООС), посл.изм. и доп., ДВ, бр. 12 от 03.02.2017 г.

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки