За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Химични вещества
Законодателство
Актуална информация
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)
Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси
ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии
Внос и износ на химични вещества
Детергенти
Устойчиви органични замърсители
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)


Последният срок за регистрация на химични вещества е на 31.05.2018 г. Повече информация тук.

НОВО: Списък с вещества - кандидати за рзрешаване по Регламент REACH към месец Юни 2013 г.

Регламент (EО) 1907/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

Указания за провеждане на контролна дейност по прилагането на Регламент 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Таблици по Приложение 1 от Указания за провеждане на контролна дейност по Регламент REACH

НОВО: Списък на вещества със заличени предварителни регистрации

Информационни листи за безопасност и сценарии за експозиция

Ръководство към Приложение V на Регламент ( ЕО) 1907/ 2006 год.- Изключение от задължението за регистриране
Междинни продукти
Ръководство за отпадъци и възстановени вещества
Въпроси и отговори в HelpNet относно регистрацията на: сажди, биодизел и желатин
Информация за първите две предложения за ограничаване по REACH

Актуализиран списък с вещества включени в процедура по разрешаване (приложение  XIV) по REACH

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки