За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Химични вещества
Законодателство
Актуална информация
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)
Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси
ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии
Внос и износ на химични вещества
Детергенти
Устойчиви органични замърсители
ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии


ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Обн. ДВ. бр.39 от 12 Май 2006г., изм. ДВ. бр.5 от 19 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г., изм. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г., в сила от 01.01.2013 г.)


Регистър на издадените разрешителни по чл.104 от Закон за околната среда на предприятия или съоръжения, разположени на територията на РИОСВ -Бургас

Документи за издаване на разрешително по чл. 104 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки