За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Химични вещества
Законодателство
Актуална информация
Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали (REACH)
Класифициране, етикетиране и опаковане на химични вещества и смеси
ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии
Внос и износ на химични вещества
Детергенти
Устойчиви органични замърсители
Устойчиви органични замърсители


Стокхолмска конвенция


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 756/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 август 2010 година за изменение на приложения IV и V към Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 757/2010 НА КОМИСИЯТА от 24 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители по отношение на приложения I и III

ВЪПРОСНИК за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на полибромирани дифенил етери (PBDE): (тетрабромодифенил етер и пентабромодифенил етер), OctaBDE (хептабромодифенил етер и хексабромодифенил етер) и DecaBDE (декабромодифенил етер)  в различни приложения

ВЪПРОСНИК за предоставяне на информация относно употреби и алтернативи за употреби на перфлуороктан сулфонова киселина и нейните деривати (PFOS)   в различни приложения

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки