За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

За РИОСВ-Бургас
За нас
Структура
Заповеди
Декларации по ЗПУКИ
Контакти
Структура


ДИРЕКТОР НА РИОСВ-БУРГАС  

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ"
ДИРЕКТОР 
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Атмосферен въздух и вредни физични фактори, води и опасни химични вещества" 
Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори"
Направление "Опазване и контрол чистотата на водите" 
Направление "Опасни химични вещества и контрол на риска от големи аварии с опасни химични вещества"
 
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Управление на отпадъците  и опазване на почвите" 

НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Превантивна дейност"
Направление "Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда" 
Направление "Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, и екологична отговорност"
Направление "Специализирани регистри"
НАЧАЛНИК-ОТДЕЛ "Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони"


ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
                             
ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНИ, ФИНАНСОВИ И ПРАВНИ ДЕЙНОСТИ"
ДИРЕКТОР 
Направление "Правни дейности"
Направление "Финансово-счетоводна дейност"
Направление "Административно и кадрово обслужване"
Направление "Техническо обслужване и информационно обезпечаване"

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки