За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Регистри
Информационна система за защитени зони Натура 2000
Публичен регистър с данни за процедурите по ОВОС
Публичен регистър с данни за процедурите по ЕО
Публичен регистър с данни за процедурите по ОС
Регистър на издадените разрешителни за дейности с отпадъци
Регистър на издадените регистрационни документи за дейности с отпадъци
Регистър на подадените заявления по ЗДОИ
Регистър на защитените територии и защитените зони
Регистър на защитените територии в обхвата на РИОСВ-Бургас
Регистър по чл. 30л. ал.8 от ЗЧАВ
Публични регистри - ИАОС
Административен регистър
Регистър на подадените заявления по ЗДОИ


Регистър на подадените заявления по ЗДОИ

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки