За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Писма по чл. 39, ал 5 от Наредбата по ОС


Публикувано на 09.6.2015 г.

Писмо  с изх. 943/06.06.2015г., относно "Изработване на общ устройствен план на община Средец", с възложител община Средец.

Публикувано на 21.3.2015 г.

Писмо  с изх. 3856/13.03.2015г., относно "Изработване на общ устройствен план на община Айтос", с възложител община Айтос.

Публикувано на 12.2.2015 г.

Писмо с изх. № 3690/12.02.2015 г. относно "Изработване на общ устройствен план на община Камено", с възложител община Камено.

Публикувано на 9 май  2014 г.

Писмо с изх. № 5482/7.05.2014 г. относно инвестиционно предложение: "Изграждане на предприятие за преработка на азбестосъдържащи материали в поземлен имот №154001, местност Горчивка, землище на с. Пирне, община Айтос", с възложител "КО.СЕР. ИН" ООД.

Публикувано на 16 октомври  2013 г.

Писмо с изх. № 2895/08.10.2013 г. относно изработено задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в имот №018001, местност Ченгене юрт, землище на с. Маринка, община Бургас ", с възложител "Царски извори" ООД.

Публикувано на 12 февруари  2013 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 6548/08.02.2013 г. до Агенция "Пътна инфраструктура", с което компетентният орган по околна среда изразява становище по изработеното задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: "Път I-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция и изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие, община Поморие", с възложител Агенция "Пътна инфраструктура". Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 7 февруари  2013 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 3209/06.02.2013 г. до "АТЛАНТ 2010" ЕООД, с което компетентният орган по околна среда изразява становище по изработеното задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: "Добив на инертни материали - пясък и чакъл от динамичните запаси на р.Куру дере, приток на р.Двойница, община Несебър", с възложител "АТЛАНТ 2010" ЕООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 29 януари  2013 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 6009/25.01.2013 г. до "Билдинг -Зах" ЕООД, с което компетентният орган по околна среда изразява становище по изработеното задание за обхват и съдържание на доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: "Разработване на кариера за добив на пясъци и чакъли в находище "Дъскотна", участъци "Северен" и "Южен", в землището на с.Вишна и с.Дъскотна, община Руен", с възложител "Билдинг-Зах" ЕООД. Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 31август  2012 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 18/29.08.2012г  до Община Бургас, с което компетентният орган по околна среда изразява становище по изработеното задание за обхват на ОВОС на инвестиционно предложение: „Изграждане на “Стрелкови комплекс – с.Извор” в поземлени имоти № 012080 и №012081, местност “Каваците”, землище с.Извор, община Бургас” Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, Дирекция "Превантивна дейност".

Публикувано на 30  август  2012 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 3186 (4888/2007г.) /27.08.2012г. до "ШАТИ АЛ МАСИЛА"ООД, с което приема задание за обхват и съдържание на Доклад за ОВОС на инвестиционно предложение: "Изграждане на вилни сгради в ПИ № 00833.1.27, местност "Стролата", землище гр. Ахелой, Община Поморие", с възложител: "ШАТИ АЛ МАСИЛА"ООД, в който се включва и оценка за степента на въздействие върху защитените зони.
Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност".


РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 4347/27.08.2012г. до "ЦАРВИЛА"ООД, с което е постановено, че инвестиционното предложение: "Изграждане на 16 броя вилни сгради в поземлени имоти № 48619.48.53 и №48619.48.54, местност "Ск.фонд-Липата", землище на гр.Царево, Община Царево" с възложител: "ЦАРВИЛА"ООД няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони.
Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност".

Публикувано на 6  юли  2012 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 18/03.07.2012г  до Община Бургас, с което е постановено, че инвестиционно предложение: Изграждане на "Стрелкови комплекс - с.Извор" в поземлени имоти № 012080 и №012081, местност "Каваците", землище с.Извор, община Бургас" с възложител: Община Бургас няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху най-близко разположените защитени зони.
Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност".

Публикувано на 19  юни  2012 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 3294/15.06.2012г.  до Агенция "Пътна инфраструктура", с което потвърждава, че в доклада по ОВОС се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение: Реконструкция на път I-9 "Слънчев бряг-Бургас" от км 212+233,06 до км 225+522,39 с изграждане на второ платно и обход на гр.Поморие", с възложител Агенция "Пътна инфраструктура"
Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност".

Публикувано на 10 януари 2012 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 6637 до Община Бяла, с което потвърждава, че в екологичната оценка /ЕО/ се включва оценка за степента на въздействие на план за "ПУП-ПЗ за изграждане на жилищни сгради в масив 185, местност "Еника" землище на гр. Бяла, община Бяла".
Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност".

Публикувано на 9 декември 2011 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 4377 до Община Бургас, с което потвърждава, че в екологичната оценка /ЕО/ се включва оценка за степента на въздействие на план за "ПУП-ПРЗ на територията, предвидена за разширяване на с. Димчево по проекта за изменение на ТУП на община Бургас в частта на землища на с. Твърдица, с. Маринка, с Димчево, община Бургас".
Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност".

Публикувано на 7 декември 2011 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 6420 до Община Бургас, с което потвърждава, че в екологичната оценка /ЕО/ се включва оценка за степента на въздействие на план за "Изменение на ОУП на с. Извор, община Бургас".
Писмото се намира в РИОСВ-Бургас, отдел "Превантивна дейност".

Публикувано на 21 април 2011 г.

На основание чл.39, ал.5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 5756 до "Инвестдевелопмънт" ООД, с което потвърждава, че в ОВОС се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционно предложение за "Изграждане на сгради за обществено обслужване, хотел и вилно селище в поземлен имот № 81178,40,366, местност "Ачмите", землище гр. Черноморец, община Созопол". Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания на видове предмет на опазване в защитена зона "Бакърлъка", с код BG 0002077, за опазване на дивите птици.
На основание на гореизложеното и съгласно чл.39, ал.6 от горецитираната Наредба, в доклада по ОВОС, като отделно приложение, се включва оценка за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху защитените зони. С писмото е определен обхвата, обема, съдържанието на оценката и компетентността на експертите, които ще извършват оценката.

 


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки