За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие


Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-36-ПрОС/05.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0000151 „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на Министерски съвет №122/2007г. (ДВ, бр.21/09.03.2007г.) за „Изграждане на две жилищни сгради в ПИ 07079.13.1155, м. „Лозята“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас“ с възложител: „И. Ж. Строй“ ЕООД

Решение № БС-35-ПрОС/04.07.2017г. за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 “Бакърлъка” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-563/ 22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014г.) за инвестиционно предложение: „Изграждане на две еднофамилни вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 81178.5.232, местност „Аклади”, гр. Черноморец, Община Созопол“ с възложител: НИКОЛАЙ ПАРАШКЕВОВ ПАРАШКЕВОВ

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-34-ПрОС/29.06.2017г. за „Отглеждане на трайни насаждения от сини сливи в ПИ №045010, местност „Яманлията“, череши в ПИ №108023, местност „Пещерата“, ПИ №112007, местност „Ташла баир“ и създаване на трайни насаждения от череши в ПИ №112003, местност „Ташла баир“, землище на с.Пещерско, Община Айтос, с възложител Фикрие Хюсеин

Решение № БС-33-ПрОС/29.06.2017г. за „Изграждане на обслужващи улици в устройствена зона 3/Смф, съгласно предвижданията на ОУП на гр. Бургас, кв. Ветрен, гр. Бургас” с Възложител Община Бургас.

Решение № БС-32-ПрОС/29.06.2017г. за инвестиционно предложение„ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.13.73(стар №000067), м.”Дорегулацията”, земл. на кв.Банево, гр.Бургас, Община Бургас с възложител: наследници на Христо Христов.

Публикувано на 03.07.2017 г.
Решение № БС-31-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна вилна сграда в поземлен имот с идентификатор 81178.6.608, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: ПЛАМЕН СТЕФАНОВ УЗУНОВ

Решение № БС-30-ПрОС/26.06.2017г. за инвестиционно предложение „Създаване на биологично сертифицирано стопанство за отглеждане лешник в поземлени имоти с идентификатори: 46663.13.123, 46663.13.127, 46663.13.133, 46663.13.221 и 46663.99.12, земл. гр. Малко Търново, община Малко Търново и доставка и монтаж на преместваеми модулни съоръжения за събиране на дъждовни води и води от снеготопене“, с възложител „КРИСТИ СИ” ЕООД.

Публикувано на 09.06.2017 г.

Решение № БС-29-ПрОС/06.06.2017г. за инвестиционно предложение «Изграждане на две вилни сгради в поземлен имот с идентификатор № 81178.3.186 по КК на гр. Черноморец, местност „Акра”, общ. Созопол» с възложители: РАДОСЛАВ СТОЯНОВ РАЛЕВ, ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Публикувано на 05.06.2017 г.

Решение № БС-28-ПрОС/01.06.2017г. за инвестиционно предложение „ПУП-ПУР на улица от о.т. 101а до о.т. 101е, местност „Медна нива”, кв. Ветрен, гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител ОБЩИНА БУРГАС.

Публикувано на 01.06.2017 г.

Решение №БС-27-ПрОС/18.05.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих с търговски обекти в ПИ с идентификатор 81178.9.15, землище гр.Черноморец, Община Созопол“ с възложител: ЕТ „АГРЕСИЯ 59-АНГЕЛИНА ГАЙДАРОВА“

Публикувано на 17.05.2017 г.

Решение №БС-26-ПрОС/ 11.05.2017г. за инвестиционното предложение „ПУП-Парцеларен план за заустващ колектор от ПИ 62459.1.202 до ПИ 62459.1.13 по КК на с. Резово, община Царево и ПУП-Парцеларен план на външен водопровод за ПИ 62459.1.202“, с възложител: „Примарт Билд Инженеринг“ ЕООД

Публикувано на 16.05.2017 г.

Решение № БС-25-ПрОС/11.05.2017г. за инвестиционното предложение „Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ 81178.3.154, м. „Акра“, землище гр. Черноморец, общ. Созопол“ с възложители: Сотир Иванов Сотиров, Костадин Сотиров Сотиров, Калина Сотирова Сотирова, Ангел Тодоров Кишев, Таня Ангелова Кутева, Тодор Ангелов Кишев и Костадина Иванова Генова

Публикувано на 02.05.2017 г.

Решение № БС-24-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради в ПИ 67800.5.133, м. „Буджака”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Блага Пинелова

Решение № БС-23-ПрОС/28.04.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002077 „Бакърлъка” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение „Изграждане на една вилна сграда, автокозметичен салон и басейн в ПИ 67800.17.79, м. „Лафотумба”, земл. гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител Венцислав Емилов

Публикувано на 24.04.2017 г.

Решение № БС-22-ПрОС/21.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда в поземлен имот №66528.2.284 по КК, местност „Поляните“, землище на с.Синеморец, община Царево“, с възложител: „Симана 2007”ООД.

Публикувано на 21.04.2017 г.

Решение № БС-21-ПрОС/19.04.2017г. за инвестиционно предложение: „Засаждане и отглеждане на зеленчуци - градински фасул и лук и насаждения от орехи върху обща площ от 344,419 дка в ПИ №№: 068001, 068002, 068003, 068004, 068005, 068006, 068007, 068008, 068009, 068010, 068011, 068012, 068013, 068014, 068015, 068016, 068017, 068018, 068019, 068020, 068021, 068022, 071001, 071002, 071004, 071006, 071007, 071008, 071009, 071010, 071011, 071012, 071013, 071014, 081006, 081008, 081009, 081010, 081012, 081014, 081022, 081023, 081024, 081025, всички находящи се в землището на с. Венец, общ. Карнобат“, с възложител: ЕТ „ЗЛАТЕН ГРОЗД – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ”.

Публикувано на 06.04.2017 г.

Решение № БС-20-ПрОС/04.04.2017г. на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, за инвестиционно предложение:„Изграждане на ресторант в УПИ Х-82,83, кв. 231 (ПИ 07598.831.9 по КК на гр. Бяла), ЗВКО „Чайка”, гр. Бяла, община Бяла“

Публикувано на 31.03.2017 г.

Решение № БС-19-ПрОС/ 27.03.2017г. за „Създаване и отглеждане на трайни насаждения – сини сливи в ПИ №008009, местност „Горен вратник“ и ПИ №021006, местност „Корията“, землище на с. Череша, Община Руен“ с възложител СЕВИНЧ ШАБАН БИЛЯЛ

Публикувано на 13.03.2017 г.

Решение № БС-18-ПрОС/13.03.2017г на Директора на РИОСВ – Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002043 „Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ.,бр.69/2009г. и  Заповед № РД-76 от 28.01.2013 г., ДВ., бр. 10/2013 за промяна на режина на дейностите и защитена зона BG0001004 „Емине-Иракли” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 802/04.12.2007 г.(ДВ, бр.107/2007г.),  за инвестиционно предложение „Възстановяване и рехабилитация на съществуваща орехова градина в ПИ с идентификатори 58431.41.6, 58431.42.13, 58431.43.6, 58431.46.3, 58431.54.25, 58431.54.4 по КК на с. Приселци, общ. Несебър и създаване и отглеждане на етеричномаслени култури-шипки в ПИ с идентификатор 53045.191.6 по КК на гр. Обзор, общ. Несебър“, с възложител „ЕКОЕНЕРДЖИ СИСТЕМИ“ ООД

Публикувано на 06.03.2017 г.

Решение № БС-17-ПрОС/02.03.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас, за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитена зона BG0002040 „Странджа“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 „Странджа“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда, къща за гости за сезонно ползване и уличен водопровод в ПИ 00878.502.58 по КК на гр. Ахтопол, община Царево“  с възложители: Георги Тодоров Георгиев и Еленка Христова Георгиева

Публикувано на 24.02.2017 г.

Решение № БС-16-ПрОС/23.02.2017г.  за «ПУП-ПРЗ за имот №81178.60.172 по КК на гр. Черноморец, местност „Митков мост”, общ. Созопол», с възложител: АТАНАС ДИНКОВ АНГЕЛОВ

Решение № БС-15-ПрОС/23.02.2017г. за „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево с възложител: Николай Иванов Стойчев

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-14-ПрОС/15.02.2017г “Създаване и отглеждане на трайни насаждения в ПИ №014019, местност „Ташлътарла“, землище на с. Мрежичко, Община Руен“  с възложител: ХАЛИЛ ЮСЕИН ХАЛИЛ

Публикувано на 15.02.2017 г.

Решение №БС-13-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на 61,138 дка трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти: №017007 в м. „Юг Тарла”,  №018029 и №019026 в м. „Балабана”, №039033 в м. „Еврена”, №046012 в м. „Арпалъците”, №047012 в м. „Дренака” и №055005 и №056015 в м. „Киморджука”, всички в землището на с. Близнак, община Малко Търново и закупуване на земеделска техника“ с възложител: „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС” ЕООД с. Близнак, община Малко Търново

Решение №БС-12-ПрОС/09.02.2017г.  „Създаване на трайни насаждения- вишни, закупуване на земеделска техника и изграждане на ажурна ограда в поземлени имоти: №39030.32.15 и №39030.32.16, местност „Урушки скали“ гр.Котел, общ.Котел“ с възложител: Николай Тодоров Недялков

Решение №БС-11-ПрОС/09.02.2017г.  „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №,№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ” АД гр. Созопол, „БРИЗ 2000” ООД гр. Божурище и „ГБС ТУРС” ЕАД гр. София

Архив - решения по преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони
2017    2016

2015    2014     2013     2012      2011      2010     2009    


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки