За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Решения за извършване на оценка за степента на въздействие


Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-6-ОС/29.06.2017г. за инвестиционно предложение „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево“ с възложител Николай Стойчев.

Публикувано на 26.05.2017 г.

Решение № БС-5-ОС/23.05.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ №67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ №,№ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, м. „Алепу“, землище гр. Созопол, община Созопол“  с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ” АД, „БРИЗ 2000” ООД и „ГБС ТУРС” ЕАД

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение № БС-4-ОС/19.05.2017г.  на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на пет еднофамилни къщи с паркоместа, басейн и два гаража в поземлени имоти с идентификатор 66528.2.257 и 66528.2.258, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, Община Царево“ с   възложител: Боян Радев Иванов

Публикувано на 27.04.2017 г.

Решение №48/21.04.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас: ОТТЕГЛЯМ Решение № БС-2-ОС/03.02.2017г. за извършена оценка на степента на отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), Изм. Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение: „Строителство на ваканционно селище – OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA – етапно строителство в ПИ № 53045.213.618, м. „Боаз1“ по КК на гр. Обзор, Община Несебър, с възложител: „АКГ-2000“ ООД

Публикувано на 06.03.2017 г.

Решение № БС-3-ОС/02.03.2017г. на Директора на РИОСВ-Бургас по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда  в поземлен имот с идентификатор 66528.2.262 по КК на с. Синеморец, община Царево“, с възложител: ДОБРОМИР ДОБРЕВ

Публикувано на 09.02.2017 г.

Решение № БС-2-ОС/03.02.2017г. за извършена оценка на степента на отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-132/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 23/2012 г.), Изм. Заповед № РД-77/28.01.2013 г. (ДВ, бр. 10/2013г.) от реализацията на инвестиционно предложение: „Строителство на ваканционно селище – OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA – етапно строителство в ПИ № 53045.213.618, м. „Боаз1“ по КК на гр. Обзор, Община Несебър, с възложител: „АКГ-2000“ ООД

Публикувано на 02.02.2017 г.

Решение № БС-1-ОС/31.01.2017г. за  „Създаване на 166,567дка трайни бионасаждения от сини сливи /поземлени имоти №№ 122010, 122005, 122009, 122011, местност „Юрта“; ПИ 112006, 112007, местност „Царева поляна“, ПИ 034009, местност „Карабелята“ и ПИ 130004, местност „Леските“, землище на с. Факия, Община Средец/ и закупуване на земеделска техника за обработването и стопанисването им, така също и изграждането на ажурна ограда“  с възложител: „АГРО НУТС” ЕООД

Публикувано на 07.10.2016 г.

Решение № БС-3-ОС/04.10.2016 г. за „Изграждане на сграда за отдих и курорт с апартаменти за сезонно ползване, ограда и басейн в УПИ I-54.24, местност „Каваци“, земл. гр.Созопол, Община Созопол /поземлен имот с идентификатор 67800.54.24 по КК на гр.Созопол/ с възложители: „АТРИМ“ЕООД, Мария Митрева, Стамо Стоев

Публикувано на 12.4.2016 г.

Решение № БС-1-ОС/15.2.2016 год. за "Създаване на лешникови насаждения и закупуване на земеделска техника за обработването им и стопанисването им в имоти в м. Балабана, м. Арпалъците, м. Кирова лъка, м. Папазлъка, м. Еврена, м. Старите лозя, м. Край село, м. Ильовицата, м. Бабуджа, с. Близнак, община Малко Търново” с възложител: "Странджа Агро Бизнес" ЕООД.

Публикувано на 8.3.2016 г.

Решение № БС-2-ОС/8.3.2016 год. за "Създаване на трайни насаждения от ябълки и сливи в ПИ038012, 038013, 038016 и 038017, с. Звездец, община Малко Търново” с възложител: Христо Атанасов.

Публикувано на 29.9.2014 г.
Решение № БС-1-ОС/26.09.2014 г. за "Изграждане на вилни сгради в  ПИ №№ 39164.13.344, 39164.13.345, 39164.13.346, 39164.13.347, 39164.13.339 и 39164.13.340, местност "Кору дере", землище с. Кошарица, община Несебър, с възложител: "Йот-Ха-Ка-Бау" ООД.
 
Архив:
2011 г.
Решение № БС-14-ОС/28.11.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в имот № 004076, местност "Черницата", землище с. Порой, Община Поморие, област Бургас. 
Решение № БС-13-ОС/19.09.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за сено и слама в имот № 002071, местност "Габарака", землище с. Александрово, Община Поморие, област Бургас. 
Решение № БС-12-ОС/29.08.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в имот № 51500.243.9, местност "Бостанлъка", землище гр.|Несебър, Община Несебър, област Бургас. 
Решение № БС-11-ОС/29.08.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за сено и слама в имот № 002129, местност "Габарака", землище с. Александрово, Община Поморие, област Бургас. 
Решение № БС-10-ОС/22.08.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в имот № 004078, местност "Черницата", землище с. Порой, Община Поморие, област Бургас. 
Решение № БС-9-ОС/03.08.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда в поземлен имот № 000246, местност "Симеонова могила", землище гр.Каблешково, Община Поморие". 
Решение № БС-8-ОС/20.07.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за селскостопанска техника в поземлен имот №013192, местност "Хонят", землище гр.Поморие, Община Поморие, обл. Бургас" с възложител: "Евроинвестрой" ООД. 
Решение № БС-7-ОС/20.07.2011 г.  по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот №07598.321.10, местност "Полихорова", землище гр.Бяла, Община Бяла, обл. Варна". 
Решение № БС-6-ОС/13.05.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот №67800.53.58, местност "Мапи", землище гр.Созопол, Община Созопол". 
Решение № БС-5-ОС/13.05.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот №81178.8.21, местност "Аклади", землище с.Черноморец, Община Созопол" с възложител: "Аполония Ризорт" ООД. 
Решение № БС-4-ОС/13.05.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот №004077, местност "Черницата", землище с.Порой, Община Поморие". 
Решение № БС-3-ОС/28.03.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на складове за съхранение на селскостопанска техника в поземлен имот № 004075, местност "Черницата", землище с.Порой, Община Поморие". 
Решение № БС-1-ДОС/17.03.2011 г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимостта, съвместена с процедура по екологична оценка, за започнала процедура за план: "Изграждане на жилищен комплекс за целогодишно ползване  в УПИ X-25005 и УПИ XI-25005, кв. 25 по плана на ЗВКО "Самотино", зелмище с. Самотино, общ. Бяла с възложител: "Палиник" ЕООД.
Решение № БС-2-ОС/14.02.2011 г. по инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот №27454.17.120, местност "Пальо Манащеро", землище с.Емона, Община Несебър".
Решение № БС-1-ОС/11.01.2011 г. по инвестиционно предложение: ""Изграждане на жилищни сгради в поземлен имот №000238, местност "Давалии", землище гр.Каблешково, Община Поморие" с възложител:"Найт Интернешънъл" ЕООД .


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки