За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Решения за прекратяване на процедурата по ОС


Публикувано на 17.07.2017 г.

Решение№ БС-8-ОС-П/23.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда и гараж в поземлен имот №66528.2.256 по КК, местност <<Поляните>>, землище на с. Синеморец, община Царево с възложител: Витан Влахов

Публикувано на 19.05.2017 г.

Решение№ БС-7-ОС-П/17.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на зона за временен престой на автомобили в ПИ с идентификатор 62459.56.2 по КК на с. Резово, община Царево с възложител: „Сънрайс-СД“ ООД

Публикувано на 16.05.2017 г.

Решение № БС-6-ОС-П/10.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение  „Изграждане на плътна ограда в УПИ VI-6031(ПИ с идентификатор 67800.6.31 по КК на гр. Созопол), с възложител: Елена Лефтерова Цветкова

Публикувано на 21.04.2017 г.

Решение № БС–5–ОС-П/13.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №007102, местност «Драката», землище на с. Медово, Община Поморие“, с възложител: „ГРИЙН ВИЛИДЖИС“ООД.

Решение № БС–4–ОС-П/18.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №35033.24.223 по КККР на гр.Каблешково, Община Поморие, с възложител: Любка Сотирова Костадинова.

Решение № БС–3–ОС-П/13.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №007106, местност «Драката», землище на с. Медово, Община Поморие“, с възложител: Георги Руменов Костадинов.

Решение № БС–2–ОС-П/20.04.2017г.    на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за пакетирани промишлени стоки – надуваеми плажни принадлежности в ПИ №67800.54.170 по КК, (УПИ ІІІ-10574) местност «Ачмалъци», землище гр. Созопол, община Созопол” с възложители: „ВЕСЕЛИЕ РС” ООД, Димитър Янев Атанасов,  Георги Димитров Каралтиев, Славка Димитрова Петрова

Публикувано на 27.01.2017 г.

Решение № БС–1–ОС-П/23.01.2017г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за „Създаване на 20,504дка трайни насаждения /сливи/ в поземлени имоти с идентификатори 36681.9.10 и 36681.9.11 по КК, местност „Котмакова воденица”, землище с. Катунище; закупуване на техника и инвентар за обработването им и изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 39030.503.23 по КК /УПИ II, кв.2 по плана на гр. Котел/, гр. Котел, Община Котел“, с възложител: „БРАКАЦУЛАС“ ЕООД

Архив

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки