За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
2014 г. - 2017 г.


Публикувано на 18.07.2017 г.
Постановено Решение  по ОВОС № БС-1-2/14.07.2017 за одобряване на инвестиционно предложение „Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d, намираща се в недвижим имот № 07079.1.1425, кв. Сарафово, гр. Бургас” с възложител „Керамика Бургас” АД

Публикувано на 12.07.2016 г.

Постановено Решениe по ОВОС№ 4-4/7.07.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали "Градец-2", в землището на с. Градец, община Котел, област Сливен", с възложител: "Ескана" АД.

Постановено Решениe по ОВОС№ 3-4/7.07.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в местност 'Ченгене юрт" в землището на с. Маринка - ПИ 7.151, 7.153, 7.211, 7.233, 7.241, 7.279, 7.320, 7.330, 10.245 и 18.002 и 18.26 в териториалния обхват на "ТП ДГС", с възложител: "Царски извори" ООД.

Публикувано на 14.06.2016 г.

Постановено Решениe по ОВОС№ 2-3/2.06.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането ѝ в Черно море", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 1.06.2016 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-2/25.05.2016 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на хотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ46663.72.526, м. Сушица, гр. Малко Търново", с възложител: Радостина Стоева.

Публикувано на 22.06.2015 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 4-4/16.06.2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разширение на съществуващо депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 05.05.2015 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-3/30.04.2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Корекция на река Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър", с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 20.04.2015 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-2/20.04.2015 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище "Каята" в землищата на с. Вратица и с. Винарско, община Камено, област Бургас", с възложител: "Хидроминерал" ООД.


Публикувано на 7.10.2014 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 5-4/3.10.2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на 48 вилни сгради с общ капацитет за 192 души и с 48 паркоместа в ПИ 037052, 037012 и 037053, м. Голямата нива, кв. Банево, Бургас", с възложител: "ЛМЕ" ЕООД.

Публикувано на 24.07.2014 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 4-3/24.07.2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за спорт и атракции, заведения за хранене и засаждане на овощна градина и лозови насаждения в ПИ 67800.1.332 и 67800.1.145", с възложител: "КиП Груп Созопол" ООД.

Публикувано на 30.05.2014 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 3-2/29.05.2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на Въздушна линия 110 kV за присъединяване на подстанция "Обзор 110/20 kV  към електроенергийната система на страната", с възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Публикувано на 28.04.2014 г.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-1/14.04.2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект р. Куру дере, приток на р. Двойница, на територията на община Несебър", с възложител: "Яница 2013" ЕООД.

Публикувано на 15.04.2014 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-1/14.04.2014 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на пясъци и чакъли в находище "Дъскотна", участъци "Северен" и "Южен", в землището на с. Вишна и с. Дъскотна, община Руен", с възложител: "Билдинг -Зах" ЕООД.
 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки