За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Архив решения 2010-2013


Публикувано на 19.09.2013 г.
Постановено Решение № 4-2/16.09.2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение  “Изграждане на 16 броя вилни сгради в ПИ № 48619.48.53 и ПИ № 48619.48.54, местност “Ск.фонд - Липата”, землище на гр.Царево, Община Царево, Област Бургас” възложител:  “ЦАРВИЛА” ООД.

Публикувано на 17.09.2013 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 5-2/16.09.2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение “Изграждане на “Стрелкови комплекс – с.Извор” в ПИ №012080 и №012081, местност “Каваците”, землище с.Извор, община Бургас”, с възложител Община Бургас.

Публикувано на 12.04.2013 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 3-1/09.04.2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Добив на скално-облицовъчни материали /акрозни пясъчници/ в площ "Празнопрът-изток"-землища на селата Градец и Mедвен, Община Котел", с възложител минерал" ООД.

Публикувано на 21.02.2013 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-1/20.02.2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Удължаване и реконструиране на пистата на летателна площадка "Приморско", изграждане на втори перон и изграждане на Еър парк", с възложител "Приморско клуб" ЕАД.

Публикувано на 18.02.2013 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-1/18.02.2013 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Път 1-9 "Слънчев бряг - Бургас" - изграждане на обход на гр. Ахелой от км 207+500 до км 212+233.06", с възложител: Агенция "Пътна инфраструктура".

Публикувано на 01.08.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 4-4/27.07.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на 5 вилни сгради в ПИ №071017, землище с.Рудник, община Бургас".

Публикувано на 4.07.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 5-4/02.07.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради за сезонно ползване в ПИ № 66528.1.231 и 66528.1.232, местност "Поляните", землище с. Синеморец, община Царево" с възложител: "Сити Инвест Пропърти" ЕООД.

Публикувано на 4.07.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 6-4/04.07.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Комплекс за преработка на тежки нефтени остатъци на основната пощадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, землище гр.Камено и гр.Бургас, Община Камено и Община Бургас", с възложител "ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС" АД.

Публикувано на 13.03.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 3-1/09.03.2012 г. за неодобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за обществено обслужване, хотел и вилно селище в ПИ № 81178.40.366, местност "Ачмите", землище гр. Черноморец, община Созопол" с възложител: "Инвестдевелопмънт" ООД.

Публикувано на 29.02.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-1/27.02.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане на ваканционен комплекс в поземлен имот № 11538.12.8, местност "Варницата", землище гр. Св. Влас, Община Несебър” с възложител: “Лондон кет” ООД.

Публикувано на 17.02.2012г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-1/16.02.2012 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: „Разработване на находище за добив на строителни материали – подземни богатства “Голеш”, землище с. Изгрев, Община Царево” с възложител: “РОКСИЛ” ООД.

Публикувано на 28.12.2011г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 12-8/28.12.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: "Разработване на находище за строителни материали - трахити "Брешнела", в землище на с.Равадиново, Община Созопол" с възложител: "ЕВРОПРОЕКТ" ООД.

Публикувано на 17.09.2011
Постановено Решениe по ОВОС БС № 11-7/16.09.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение: "Изграждане  на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в землищата на с.Дрянковец и с.Мъглен, община Айтос и с.Изворище, община Бургас " с възложител "Електрауиндс България" ЕАД.

Публикувано на 11.08.2011
Постановено Решениe по ОВОС БС № 10-6/11.08.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс в поземлени имоти № 27454.23.85, № 27454.23.63, № 27454.23.19, местност "Кладери", землище на с. Емона, община Несебър с възложител: "Емона 2000" ЕООД.

Публикувано на 25.07.2011
Постановено Решениe по ОВОС БС № 9-5/25.07.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на ел. енергия посредством  силата на вятъра и съпътстващата ги инфраструктура, находящи се в землище на гр. Карнобат, община Карнобат с възложител: Община Карнобат.

Публикувано на 7.06.2011 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 7-3/07.06.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разработване на находище за добив на строителни материали (кариерен пясък) от находище "Кариерата", землище с. Полски извор, община Камено с възложител: "Минерал Процесинг" ООД.

Публикувано на 7.06.2011 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 8-3/07.06.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в землищата на с. Терзийско, община Сунгурларе и с. Пъдарево, община Котел" с възложители: "Танерджи" ООД, "Терзийско Инвест" ООД, "Пъдарево Инвест" ООД, "Арис Електрик 2000" ООД.

Публикувано на 4.05.2011 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 29-12/02.04.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Добив на строителни материали от находище "Сазлъка", като част от площ "Лале", разположено землището на с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас, възложител: "Билдинг - Зах" ЕООД.

Публикувано на 20.04.2011 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 3-1/18.04.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на мотел, ресторант, бензиностанция и газостанция в поземлен имот № 02703.23.6, местност "Юрта" в землище на с. Баня, община Несебър, област Бургас.

Публикувано на 18.04.2011 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-1/18.04.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлен имот № 053003, местност "Куцарска чешма" в землище на с. Пирне, община Айтос, област Бургас.

Публикувано на 18.04.2011 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-1/14.04.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра и фотоволтаична централа в поземлен имот № 076058, местност "Домус орман" в землище на с. Дрянковец, община Айтос, област Бургас, възложител: "Кимтех Груп" ЕООД.

Публикувано на 21.03.2011 г.
Постановено Решениe по ОВОС БС № 6-1/19.03.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в УПИ-I 946, кв. 11 по плана на гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, възложител: "Кохим" ЕООД.

Публикувано на 18.03.2011
Постановено Решениe по ОВОС БС № 5-1/17.03.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти № № 034015, 034002, 036008, 033001 и 000084 в местност "Биюкдоору", поземлен имот № 037005 в местност "Аркъръ ада", землище на с. Дъскотна, поземлени имоти № № 029001 и 032076 в местност "Коджа ачма", землище на с. Снягово, поземлени имоти № № 023020 и 023030 в местност "Коджа чаир", поземлен имот № 022016 в местност "Трапалан", землище на с. Добра поляна, община Руен, област Бургас, възложител: "Хеликс Венчърс" ЕООД.

Публикувано на 15.03.2011
Постановено Решениe по ОВОС БС № 4-1/11.03.2011 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на 23 бр. сгради за отдих и курорт, една сграда с обслужваща функция, 2 открити басейна (голям и малък) и полуподземен паркинг с 52 паркоместа в поземлен имот № 67800.36.5 в местност "Света Марина" землище на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, възложител: "Санта Марина" АД.
 
Публикувано на 28.12.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 28-12/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на крайбрежен парк с тенис игрище, детска площадка, кафе и паркинг в поземлен имот № 37023.21.28 в землището на гр. Китен, община Приморско, област Бургас, възложител: "ИФ Фаворит" ООД.

Публикувано на 23.12.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 27-10/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти № 102002, 102004, 102005, 102007, 102011, 102014 и 102016, местност "Керезлик келеме", землище с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас; кабелно трасе от имоти № 102002, 102004, 102005, 102007, 102011, 102014 и 102016, местност "Керезлик келеме", до подстанция "Айтос" в гр. Айтос и реконструкция на път от с. Тополица до имот № 102016 в местност "Керезлик келеме", землище с. Карагеоргиево, община Айтос, област Бургас", възложител: "Енерджи КГ" ЕООД.

Публикувано на 21.12.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 25-11/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти № 042067, 045019, 063015 и 067008, местност "Чимен тепе"; поземлени имоти № 039003, 041024 и 042012, местност "Драгановски път"; поземлени имоти № 013007, 018004 и 018009, местност "Ешек осуран"; поземлени имоти № 024005, 025012 и 024016, местност "Дерменолу"; поземлени имоти № 033010 и 035014, местност "Чималси сърт" и поземлен имот № 114002, местност "Кабаяш", землище с. Дрянковец, община Айтос, област Бургас", възложител: "Енерджи 5" АД.

Публикувано на 17.12.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 26-12/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти № 001132, 001133, 001134, местност "Божура", землище с. Лъка, община Поморие, област Бургас", възложител: "Варни и Мейли Дивелопмънтс" ООД.

Публикувано на 2.12.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 22-08/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 30.11.2010 г. Решение БС № 22-08/30.11.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти № 062046, 062026, 062053, местност "Големи тумби", № 064027, местност "Гъдриница" и № 094005, местност "Пътеките" землище с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас", възложител: "Уинд Иновейшън" ЕООД.

Публикувано на 26.11.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 24-09/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 24.11.2010 г. Решение БС № 24-09/24.11.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради в поземлен имот № 012368, местност "Езерото", землище гр. Поморие, община Поморие, област Бургас", възложител: "Леместия Балкан Инвестърс" ООД.

Публикувано на 22.11.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 23-09/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 22.11.2010 г. Решение БС № 23-09/22.11.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за отдих и курорт /вилни сгради, хотели и обслужващи сгради/ в поземлени имоти № 81178.16.56 и 81178.16.57, местност "Тумбатерова кашла", землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас".

Публикувано на 09.11.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 21-08/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 01.11.2010 г. Решение БС № 21-08/01.11.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.5.77, местност "Аклади", землище гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас", възложител: "Арно Инвест" ООД.

Публикувано на 11.10.2010
Постановено Решениe № 100/11.10.2010 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 11.10.2010 г. Решение № 100 за отмяна на Решение БС № 19-07/15.09.2010 г. по оценка на въздействието върху околната среда.

Публикувано на 05.10.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 17-07/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 01.10.2010 г. Решение № 17-07/01.10.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 53822.12.490, местност "Караорман", землище с. Оризаре, община Несебър, област Бургас".

Публикувано на 05.10.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 16-07/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 01.10.2010 г. Решение № 16-07/01.10.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 53822.12.491, местност "Караорман", землище с. Оризаре, община Несебър, област Бургас".
Пълният текст на решението

Публикувано на 28.09.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 20-07/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 24.09.2010 г. Решение № 20-07/24.09.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради в поземлен имот № 00833.7.50, местност "Къмпинга", землище гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас".

Публикувано на 28.09.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 15-07/2010 г.
На основание чл. 99, ал. 4, т. 2 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за постановено на 16.09.2010 г. Решение № 15-07/24.09.2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разработване на находище за строителни материали - пясъци в площ "Капчето", землище кв.Меден рудник, гр.Бургас, община Бургас, област Бургас", възложител: "Вая-96" ООД.

17.09.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 19-07/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на курортни сгради в поземлени имоти №№ 015067, 015083, 015162, 015163 и 015164, местност "Светерица", землище с. Горица, община Бяла", възложител: "Дарматекс България" ЕООД. 

17.09.2010
Постановено Решениe по ОВОС БС № 18-07/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за производство на електроенергия посредством силата на вятъра в поземлени имоти №№ 232002, 232003, 202002, местност "Живак"; поземлени имоти №№ 235002 и 235003, местност "Орана поляна"; поземлен имот № 226002, местност "Широка лъка", землище с. Ново Паничарево, община Приморско", възложител: "Уинд Иновейшън" ЕООД. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, в отдел "Превантивна дейност". Достъпът до него е по реда на Закона за достъп до обществена информация. 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 14-5/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на тържище за плодове и зеленчуци в поземлен имот №  73571.31.57, местност "Бабини драки", в землището на с. Тънково, Община Несебър" с възложител: Община Несебър. 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 13-5/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот №  81178.46.15, местност "Ачмите", в землището на гр. Черноморец, Община Созопол". 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 12-5/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в поземлени имоти №№  103037 и 104029, местност "Куш бунар", в землището на с. Росен, Община Созопол" с възложител: "Азалия Хоумс" АД. 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 11-4/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на складова база с административна сграда, магазин и сграда за обществено обслужване в поземлен имот № 076020, местност "Муската", в землището на гр.Бургас, Община Бургас" с възложител: "КАМПРИЛ" ООД. 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 10-4/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение " Изграждане на сгради за обществено обслужване (КОО) - магазин, шоурум и офиси в поземлени имоти №№67800.14.28, 67800.14.29, 67800.14.30, 67800.14.35, 67800.14.64 и 67800.14.80, местност "Соленки", в землището на гр.Созопол, Община Созопол" с възложител: "Моя земя" ООД . 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 9-3/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот  № 67800.44.29, местност "Мапи", землище на гр. Созопол, община Созопол" с възложител: "РАИСА" ЕООД. Решението се намира в РИОСВ-Бургас, в отдел "Превантивна дейност".

Постановено Решениe по ОВОС БС № 8-3/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 81178.36.138, местност "Външната чешма" в землището на гр. Черноморец, община Созопол".  

Постановено Решениe по ОВОС БС № 7-3/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на ваканционен комплекс в поземлени имоти № 51500.29.26 и № 51500.29.27, местност "Юрта/Балкана", землище гр.Несебър, Община Несебър ". 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 6-3/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлени имоти № 031008 и № 61056.31.7, местност "Чешме тарла", землище с. Равда, Община Несебър " с възложител: " Анемоне Инвестмънтс" ООД. 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 5-3/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 028007, местност "Чешме тарла", землище с. Равда, Община Несебър "с възложител: "Алманти Пропъртис" ООД. 

Постановено Решениe по ОВОС БС № 4-3/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 041004, местност "Джубера", землище с. Равда, Община Несебър "възложител: "Флорис Енд Козма Пропъртис" ООД .  

Постановено Решениe по ОВОС БС № 3-3/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на спортен терен в поземлен имот № 39164.25.7, местност "Под село", в землището на с. Кошарица, Община Несебър" с възложител: Община Несебър.  

Постановено Решениe по ОВОС БС № 2-1/2010 г. за одобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.5.410, местност "Аклади" в землището на гр. Черноморец, община Созопол"  с възложител: "МЕТАЛ КОМПЛЕКТ 97" ООД.

Постановено Решениe по ОВОС БС № 1-1/2010 г. за неодобряване осъществяването на инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на строителни материали "Крушака", землище с. Маринка, Община Бургас" с възложител: "БЕРИЛ" ООД. 

 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки