За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Архив-решения


Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони 2012 г.

Решение № БС-80-ПР/13.12.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот № 67800.54.101, местност "Каваци", землище гр. Созопол, община Созопол". 
Решение № БС-79-ПР/13.12.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на вилна сграда за сезонно ползване в поземлен имот № 67800.8.48, местност "Буджака", землище на гр. Созопол, община Созопол". 
Решение № БС-78-ПР/11.12.2012г. за инвестиционно предложение: “Реконструкция и разширение на масивна сграда в земеделски имот № 30, местност ”Митков мост“, зона по §4 ЗСПЗЗ, землище на гр.Черноморец, община Созопол”. 
Решение № БС-77-ПР/11.12.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на обект за продажба на едро и дребно на хранителни стоки и други стоки за бита в поземлен имот № 81178.32.433, местност ”Кайряка“, землище на гр.Черноморец, община Созопол” с възложител“Агро Трейд“ ЕООД. 
Решение № БС-76-ПР/11.12.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда в ПИ №010083 (идент. с УПИ Х-83,кв.55), местност ”Рахица”, землище на с. Горица, община Бяла, област Варна”. 
Решение № БС-75-ПР/10.12.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на две вилни сгради в ПИ №128, местност ”Росенец” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), землище на с. Росен, община Созопол”. 
Решение № БС-74-ПР/07.12.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот №51500.27.20, местност „Юрта/Балкана”, землище на гр. Несебър, община Несебър”.
Решение № БС-73-ПР/28.11.2012г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на вилни сгради в поземлен имот №003157 (УПИ ІІ-157, м.3) и поземлен имот №003158 (УПИ ІІІ-158, м.3), местност «Преводната», землище с. Каменар, община Поморие».
Решение № БС-72-ПР/16.11.2012г. за план: “ПУП-План за улична регулация за нови обслужващи улици за поземлени имоти № 000159 и № 000173, землище кв. Банево, гр. Бургас, общ. Бургас”, с възложител ОБЩИНА БУРГАС.
Решение № БС-71-ПР/09.11.2012г. за инвестиционно предложение: “Частично изменение на ПУП-ПРЗ за поземлен имот №44094.12.1058, идентичен с УПИ ХV.951, местност Иванови колиби, землище с. Лозенец, община Царево”.
Решение № БС-70-ПР/07.11.2012г. за план: “ПУП-Парцеларен план за улична регулация на улица с осови точки 673-674-675-676-677-678-679-91 и улица с осови точки 91-161-160-237, местност „Митков мост” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), землище на гр. Черноморец, община Созопол”.
Решение № БС-69-ПР/06.11.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на вилни сгради за отдих и курорт в ПИ №81178.1.233 (стар идент. №001233), местност ”Митков мост” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), землище Черноморец, община Созопол”, с възложител: „АБ СПЛЕНДИ ПРОДЖЕК” ЕООД.
Решение № БС-68-ПР/02.11.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на базова станция в част от поземлен имот №004099, местност Крушака, землище на с. Дъбник, община Поморие”, с възложител: „БТК” АД.
Решение № БС-67-ПР/08.10.2012г. за инвестиционно предложение: "Горскостопанска програма за поземлен имот №172029, землище на с.Кипилово, община Котел, област Сливен, представляващ части от подотдели 1161"ж, з, и" по ЛУП на ДГС Кипилово от 2002г. в обхвата на ТП ДГС Котел, област Сливен".
Решение № БС-66-ПР/08.10.2012г. за инвестиционно предложение: "Горскостопанска програма за поземлен имот №172027, землище на с.Кипилово, община Котел, област Сливен, представляващ части от подотдели 1161"ж, з, и" по ЛУП на ДГС Кипилово от 2002г. в обхвата на ТП ДГС Котел, област Сливен".
Решение № БС-65-ПР/02.10.2012 г. за инвестиционно предложение: “План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта през 2012 г. в гори собственост на държавата, в землищата на гр. Котел, с. Жеравна и с. Медвен, общ. Котел, обл. Сливен”, с възложител: ТП ДГС – Котел.
Решение № БС-64-ПР/27.09.2012 г. за инвестиционно предложение: “Горскостопанска програма за имот №086085, землището на с. Боринци, община Котел, област Сливен, представляващи част от  подотдели 31 “ж,з,и” по ЛУП на ТП ДГС-Котел, район Кипилово от 2003 г.”.
Решение № БС-63-ПР/27.09.2012 г. за инвестиционно предложение: “План-извлечение за промяна вида на сечта, в гори собственост на физически лица, имот №093003, землището на с. Боринци, община Котел, област Сливен, попадащ в подотдели 29 “ч”; 29 “ш”; 29 “ц”, по ЛУП на ТП ДГС-Котел, район Кипилово от 2003 г.”.
Решение № БС-62-ПР/27.09.2012г. за инвестиционно предложение:“Изграждане на три вилни сгради в поземлен имот № 124160, местност «Ирлиза», земл. с. Росен, община Созопол”. 
Решение № БС-61-ПР/20.09.2012г. за план: “ПУП-Парцеларен план за улична регулация на улица с осови точки 33-34-572-573-574-40 и улица с осови точки 759-760-761-762-763, местност «Митков мост», земл. гр. Черноморец, община Созопол”.  
Решение № БС-60-ПР/18.09.2012 г. за инвестиционно предложение: “План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г., в гори собственост на Държавата, стопанисвани от Териториално поделение (ТП) „Държавно ловно стопанство (ДЛС) – Шерба” на Североизточно държавно предприятие (ЮЗДП) ДП – гр. Шумен”, землища на с. Дюлино, с. Попович, с. Самотино и с. Господиново, общ. Бяла, област Варна”, с възложител: ТП ДЛС “Шерба”.
Решение № БС-59-ПР/04.09.2012г. за инвестиционно предложение: “Създаване на черешова градина и капково напояване в поземлен имот № 047024, местност «Соват Чалъ», землище с. Рудник, община Бургас”, с възложител ЕТ „СПЕКТЪР – 76 - ИВАН СТОЙКОВ”. 
Решение № БС-58-ПР/31.08.2012 г. за инвестиционно предложение: “Горскостопанска програма за имот 172030, землище на с. Кипилово, община Котел, област Сливен, представляващ части от подотдели 1161 “ж”, “з”,  “и”, по Лесоустройствен проект (ЛУП) от 2002 г. – 2012 г. на ТП ДГС - Котел, район Кипилово”.
Решение № БС-57-ПР/24.08.2012г. за инвестиционно предложение: "Промяна на интензитета на застрояване от Кинт 1,2 на Кинт 1,5 за УПИ IX-4037 (ПИ №11538.4.88), кв.24 по плана на КЗ между Санаториума и гр.Свети Влас, местност "Юрта под пътя", землище на гр. Свети Влас, община Несебър", с възложител: "СТК" ООД.
Решение № БС-56-ПР/23.08.2012г. за план: "Парцеларен план на на второстепенна улица от осова точка 40 до осова точка 673във вилна зона по §4, местност "Митков мост", землище гр. Черноморец, Община Созопол". 
Решение № БС-55-ПР/23.08.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване в поземлен имот №07598.83.133, местност „Глико”, землище на гр. Бяла, община Бяла”, с възложител: „Бяла Сан Резидънс”.
Решение № БС-54-ПР/22.08.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на две жилищни сгради в поземлен имот №049004, местност "Велечка бърчина", землище с. Визица, община Малко Търново". 
Решение № БС-53-ПР/17.08.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на шест една вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот №25 по плана на новообразуваните имоти в местност "Митков мост", зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище на гр. Черноморец, община Созопол".
Решение № БС-52-ПР/16.08.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на шест еднофамилни жилищни сгради в поземлен имот №51500.246.3, местност „Юрта/Балкана”, землище на гр. Несебър, община Несебър”.
Решение № БС-51-ПР/15.08.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на научно-изследователски център за слънчева енергия в поземлен имот № 119073, местност Полето, землище на с. Медвен, община Котел”, с възложител: „ПОПОВ” ООД.
Решение № БС-50-ПР/15.08.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на научно-изследователски център за слънчева енергия в поземлен имот № 119104, местност Полето, землище на с. Медвен, община Котел”, с възложител: „АМИТАБА” ООД.
Решение № БС-49-ПР/09.08.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на триклонно кръстовище при км 29+108.78 на Път ІІ-99 «Созопол-Царево» с главно направление  по Път ІІ-99 и второстепенно направление за нос Хумата и вилно селище «Дюни»”, с възложител АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”. 
Решение № БС-48-ПР/07.08.2012г. за план: "Парцеларен план на улица с осови точки № 3,16,17 за поземлен имот № 67800.50.42, местност “Куку баир”, землище гр. Созопол, Община Созопол”. 
Решение № БС-1613/07.08.2012г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-21-ПР/28.05.2012 г. 
Решение № БС-47-ПР/30.07.2012 г. за инвестиционно предложение: “План-извлечение за промяна вида на сечта през 2013 г., в гори собственост на Държавата, стопанисвани от Териториално поделение (ТП) „Държавно горско стопанство (ДГС) – Котел” на Югоизточно държавно предприятие (ЮЗДП) – гр. Сливен, землища на с. Кипилово и с. Стрелци, община Котел, област Сливен”, с възложител: ТП ДГС - Котел.
Решение № БС-46-ПР/06.08.2012г. за инвестиционно предложение: “Създаване на 45 дка насаждение от бадеми в поземлени имоти №006023 (местност „Изворите”), №007101 (местност „Язовира”), №008028 (местност „Пладнището”) и №005023 (местност ”Равна гора”) и закупуване на земеделска техника за извършване на механизираните дейности при отглеждане на бадемовите насаждения, землище на с. Дъбник, община Поморие”, с възложител: ЕТ”ТЕРА – ДЖЕМИЛЕ СОЛАКОВА”.
Решение № БС-45-ПР/30.07.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилни сгради за собствени нужди в ПИ №030109, местност Мочура (бивша Герена), землище на кв. Банево, гр. Бургас , община Бургас”.
Решение № БС-44-ПР/27.07.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в ПИ №63015.504.97, местност „Ново селище” (зона по§4 от ЗСПЗЗ) – с. Атия, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас”.
Решение № БС-43-ПР/26.07.2012г. за инвестиционно предложение: “Създаване на 20,500 дка насаждение от лавандула и 11,400 дка насаждение от орехи в землищата на с. Габерово и гр. Каблешково, общ. Поморие и закупуване на земеделски техника”. 
Решение № БС-42-ПР/19.07.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в ПИ №63015.504.86, местност „Ново селище” (зона по§4 от ЗСПЗЗ) – с. Атия, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас”.
Решение № БС-41-ПР/18.07.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ №11538.5.4, местност „Юрта”, землище на гр. Свети Влас, община Несебър, област Бургас”,с възложител: „ИМОТ КОНСУЛТ” ООД. 
Решение № БС-40-ПР/12.07.2012г. за инвестиционно предложение: “Създаване на 17.900 дка насаждение от лавандула и 12,000 дка насаждение от орехи в землището на с.Габерово, общ. Поморие”. 
Решение № БС-39-ПР/12.07.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на три жилищни сгради за сезонно ползване в ПИ № 51500.29.19, местност „Юрта/Балкана”, землище на гр. Несебър, община Несебър, област Бургас”,с възложител: „ЛИНИ ИНВЕСТ” ЕООД. 
Решение № БС-38-ПР/09.07.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот № 020510, местност “Показателя”, земл. гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител “ЕКО ПРОДУКШЪН ПАРТНЕРШИП” ЕООД. 
Решение № БС-37-ПР/26.06.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на три вилни сгради за собствени нужди в ПИ № 67800.4.51, местност "Буджака", землище на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас".
Решение № БС-36-ПР/27.06.2012г. за план: “ПУП-ПП на алея от о.т.49 до о.т.748 и о.т.748 до о.т.71, местност ”Аклади“, землище на гр.Черноморец, община Созопол”. 
Решение № БС-35-ПР/25.06.2012г. за: “Изграждане на пет къщички за отдих и курорт в поземлен имот №73571.31.41, местност ”Бабини драки”, землище с. Тънково, община Несебър”, с възложител: „ПУТНИК-БГ” ООД. 
Решение № БС-34-ПР/22.06.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на четири вилни сгради в поземлен имот №065012, местност "Айтоска пътека", землище на кв. Банево гр. Бургас, община Бургас".
Решение № БС-33-ПР/25.06.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на три жилищни сгради в поземлен имот № 121005, местност "Папратница", землище с. Медвен, община Котел". 
Решение № БС-32-ПР/20.06.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на две сгради за отдих и курорт в поземлени имоти №, №: 67800.9.80, 67800.9.111, 67800.9.113, местност "Синетудис" и  имот № 67800.9.129, местност "Каваци", землище гр. Созопол, община Созопол".
Решение № БС-31-ПР/19.06.2012г. за: "ПУП-ПРЗ за поземлен имот №10094.502.19, местност "Гробищата", землище с. Варвара, община Царево". 
Решение № БС-30-ПР/15.06.2012г. за план: "Изграждане на две жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот № 011127, местност "Сухата чешма", земл. с. Медово, общ. Поморие". 
Решение № БС-29-ПР/07.06.2012г. за план: "План извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за подотдели 59-г, 351-б, 351-в в гори държавна собственост от територията на ТП ДГС-Царево", с възложител ТП ДГС-Царево. 
Решение № БС-28-ПР/07.06.2012г. за програма: "Горскостопанска програма за имот № 091001, местност "Казелер", землище на с. Стрелци, община Котел, област Сливен". 
Решение № БС-27-ПР/07.06.2012г. за план: "План-извлечение за промяна вида и интензивността на сечта за имот № 160017, землище на с. Кипилово, община Котел, област Сливен". 
Решение № БС-26-ПР/05.06.2012г. за инвестиционно предложение: “План за застрояване на  имот №27454.33.4 /стар 033004/, местност “До село”, землище с.Емона, община Несебър. 
Решение № БС-25-ПР/29.05.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда в ПИ №32, местност ”Митков мост” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), землище Черноморец, община Созопол”. 
Решение № БС-24-ПР/29.05.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда в ПИ №142, местност ”Митков мост” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), землище Черноморец, община Созопол”.
Решение № БС-23-ПР/29.05.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на вилна сграда в ПИ №136, местност ”Митков мост” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), землище Черноморец, община Созопол”.
Решение № БС-22-ПР/28.05.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на четири вилни сгради в поземлен имот №48619.9.553, местност „Дядо Ильова бахча”, землище на гр. Царево, община Царево”. 
Решение № БС-21-ПР/28.05.2012г. за: “ПУП-ПРЗ за имот №155, идентичен с ПИ№63015.505.158, местност” Ново селище” (зона по §4 от ЗСПЗЗ), с. Атия, землище Черноморец, община Созопол”. 
Решение № БС-20-ПР/23.05.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на две сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.8.16, местност «Аклади», землище гр. Черноморец, община Созопол”, с възложител „БУЛТРАВЕЛ” ООД.
Решение № БС-19-ПР/10.05.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на сгради за отдих и курорт в поземлени имоти № 67800.10.637 и № 67800.10.638, местност «Мапи», землище гр. Черноморец, община Созопол”.
Решение № БС-18-ПР/08.05.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищни сгради в поземлени имоти №07598.84.102, 07598.216.12,  07598.216.13, местност "Глико", землище гр. Бяла, община Бяла, област Варна", с възложител: "777" ООД. 
Решение № БС-17-ПР/04.05.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на многофамилна вилна сграда за сезонно ползване в ПИ № 67800.5.65, местност «Буджака», землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложители: ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ – КОЛЕЖ „ТЕЛЕМАТИКА”. 
Решение № БС-16-ПР/04.05.2012г. за "Изграждане на три жилищни сгради за сезонно ползване в поземлен имот №07598.25.394 по плана на ЖЗ "Бяла река", местност "Сая Амблея", землище гр. Бяла, община Бяла, област Варна". 
Решение № БС-15-ПР/03.05.2012г. за план: "ПУП-ПРЗ за новообразуван имот № 97, местност "Митков мост", зона по §4 от ЗСПЗЗ, землище гр. Черноморец, община Созопол". 
Решение № БС-14-ПР/26.04.2012г. за: "ПУП-ПРЗ за новообразувани поземлени имоти №147 и №170, местност "Митков мост" (зона по §4 от ЗСПЗЗ), землище гр. Черноморец, община Созопол". 
Решение № БС-13-ПР/25.04.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлени имоти № 67800.10.443 и 67800.10.213, местност "Мапи", землище гр. Созопол, община Созопол", с възложител: "НОВ ХОРИЗОНТ - СОФИЯ" АД. 
Решение № БС-12-ПР/09.04.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на една вилна сграда в имот №137 по плана на местност "Митков мост", зона по §4 ЗСПЗЗ, землище гр. Черноморец, община Созопол".
Решение № БС-11-ПР/21.03.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради за собствени нужди в ПИ № 008054, местност „Буджака”, землище на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас”. 
Решение № БС-10-ПР/20.03.2012г. за инвестиционно предложение: «Изграждане на две сгради за отдих и курорт в поземлен имот № 81178.42.77, местност «Ликовуня», землище гр. Созопол, община Созопол». 
Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-10-ПР/20.03.2012г.
Решение № БС-9-ПР/16.03.2012г. за план: "ПУП-ПП за път - транспортно комуникационно решение за достъп до имот № 51500.243.12 по КК на гр. Несебър, местност "Бостанлъка", землище гр. Несебър, община Несебър", с възложител: Община Несебър. 
Решение за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-9-ПР/16.03.2012г.
Решение № БС-8-ПР/02.03.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради със складови и производствени функции и офиси в ПИ № 07079.2.1824, местност „Крушата”, землище на гр. Бургас, община Бургас”.
Решение № БС-7-ПР/14.03.2012г. за инвестиционно предложение: "Частично изменение на ПУП-ПЗ за имот № 11538.1.11, м. "Юрта", землище гр. Свети Влас, общ. Несебър, обл. Бургас". 
Решение № БС-6-ПР/10.02.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на складова база за промишлени стоки в поземлени имоти № 81178.40.304 и № 81178.40.305, местност «Ачмите», землище гр. Черноморец, община Созопол”. 
Решение № БС-5-ПР/08.02.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на жилищна сграда за сезонно ползване за отдих и курорт в ПИ № 81178.5.229, местност „Аклади”, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас”. 
Решение № БС-4-ПР/06.02.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на ресторант с магазинна част в ПИ № 81178.5.231 и ПИ № 81178.5.232, местност „Аклади”, землище на гр. Черноморец, община Созопол, област Бургас”, с възложител: „Хавиа” ЕООД. 
Решение № БС-3-ПР/03.02.2012г. за инвестиционно предложение: „Изграждане на две жилищни сгради в имот № 008270, местност „Рекица”, землище на гр. Каблешково, община Поморие, област Бургас”, с възложител: „Агиос Модестос”ООД. 
Решение № БС-2-ПР/03.02.2012г. за инвестиционно предложение: “Изграждане на две жилищни сгради в ПИ № 015170, местност “Лалето”, земл. гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: “АГИОС МОДЕСТОС” ООД. 
Решение № БС-1-ПР/30.01.2012г. за инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в поземлен имот № 07598.227.38, местност "Краня", землище гр.Бяла, община Бяла с възложител:  "Форестър Ентърпрайс"ЕООД.

Архив - решения по преценяване вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитени зони

2011      2010     2009

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки