За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Въздух
Актуално
Законодателство
Ежедневен бюлетин за КАВ
Фини прахови частици
Актуално


03 май 2017 г.

Таблица за средни горивни източници

Директива (ЕС) 2015/2193

20 януари 2017 г.

ЗА ОПЕРАТОРИТЕ НА ИНСТАЛАЦИИ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ РАЗТВОРИТЕЛИ В СВОЯТА ДЕЙНОСТ
В изпълнение на изискванията на Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (Наредба № 7 )
(ДВ. бр. 96/2003г. посл. изм. и доп.)  операторите  извършващи дейности с употреба на разтворители е необходимо:
В срок до 31.03.2017 г.  да представят в РИОСВ – Бургас информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители   за календарната 2016 г.
Формат на информацията за консумацията и количеството вложени разтворители по    чл. 20, ал. 8 от Наредба № 7 може да изтеглите от  тук
В случаите, когато се превишават Праговите стойности за консумация на разтворители(  ПСКР )за съответната категория дейност, оператора следва да изготви и представи в РИОСВ–Бургас на хартиен и електронен носител  План за управление на разтворителите.
ВАЖНО
за операторите на инсталации с консумация над ПСКР и ателиетата за химическо чистене !
На Интернет страницата на Изпълнителната агенция по околна среда са публикувани новите Секторни ръководства за отделните категории дейности по Наредба № 7. Същите са утвърдени със заповед на Министъра на околната среда и водите и следва да се използват при изготвянате на Плановете за управление на разтворителите.
Секторните ръководства могат да бъдат намерени на адрес.
В изпълнение на изискванията на Наредбата за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и автопературни продукти  (Наредбата ) ,(обн. ДВ, бр. 20/2007 г., посл.изм. и доп.) е необходимо:
Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”  на  основание чл. 3, ал. 2 и чл. 7 и чл. 9 от Наредбата  в срок до 31.03.2017 г. да представят в РИОСВ–Бургас информация съгласно приложение № 3 за пуснатите на пазара за първи път продукти, през 2016 г.
Под пуснат на пазара продукт за първи път нов се има предвид, всеки продукт попадащ в Приложение   № 1 на Наредбата, пуснат през календарната годината (2016 г.) на територията на страната.
Лицата, пуснали на пазара на Република България и/или употребили продукти по чл. 6,  предоставят   информация   за предходната календарна година съгласно Приложение № 6.

Крайният срок за представяне на годишните отчети за флуорсъдържащите парникови газове и озоноразрушаващите вещества в РИОСВ – Бургас, е 15 февруари 2017 год.
Информацията касае периода 01.01.2016 год. – 31.12.2016 год.
Всички лица, които:
• внасят
• пускат на пазара
• рециклират
• регенерират
• унищожават
• извличат
• използват
• експлоатират хладилно, климатично и термопомпено оборудване
• оборудване съдържащо разтворители на базата на такива вещества използващо озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), са длъжни да внесат своите годишни отчети в срок.
Годишните отчети се представят на хартиен и електронен носител в РИОСВ – Бургас, стая 316 до 15 февруари 2017 година. За улеснение на операторите, от приложенията може да се изтегли бланка за попълване, съобразно развиваната дейност.

Операторите на инсталации, които съдържат озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) изготвят и представят информация съгласно Приложение № 9. Информацията касае всички инсталации, съдържащи съответните вещества и смеси, като се попълва за всяка една инсталация по отделно.
Изтегли образец на Приложение № 9

Преработвателите на озонразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 8
Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение № 8

Ползвателите на озоноразрушаващи вещества (ОРВ) и флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ) представят годишен отчет съгласно Приложение № 7
Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение №7

Дистрибуторите на оборудване, заредено с флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), което не е херметически затворено, изготвят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 6
Информацията касае всички инсталации, съдържащи съответните вещества и смеси, като се попълва за всяка една инсталация по отделно.
Изтегли образец на Приложение № 6

Дистрибуторите на флуорсъдържащи парникови газове (ФПГ), представят годишен отчет съгласно формата по Приложение № 5
Включват се всички вещества и смеси.
Изтегли образец на Приложение № 5

ДО ОПЕРАТОРИТЕ НА БЕНЗИНОСТАНЦИИ

На 31.12.2016 г. изтече срока за привеждане на всички съществуващи бензиностанции към нормативните изисквания  на Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини – всички бензиноколонки да бъдат оборудвани със система, съответстваща на Етап II за улавяне на бензиновите пари (УБП). Същите трябва да отговарят на следните изисквания:
1.      Ефективността на улавяне на бензиновите пари на системите, съответстващи на Етап ІІ на УБП, трябва да е по-голяма или равна на 85 %, което се удостоверява със сертификат за съответствие с европейски или национални технически стандарти или процедури за одобрение на типа;
2.      При прехвърлянето на бензиновите пари в резервоар на бензиностанцията съотношението пари/бензин трябва да бъде по-голямо или равно на 0,95, но по-малко или равно на 1,05.
Съгласно чл. 34ж, ал. 1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45 от 1996 г. и посл. изм. и доп.), лице, което не изпълнява изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини, в т. ч. не спазва техническите изисквания и нормите за допустими емисии на ЛОС, изпускани в атмосферния въздух, в зависимост от производителността на съответните инсталации за съхранение на бензини в терминалите и бензиностанциите, се наказва с глоба от 2000 до 10 000 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 5000 до 20 000 лв.
При осъществяване на текущ контрол на бензиностанции  в обхвата на РИОСВ-Бургас  за тези, които не са приведени в съответствие с изискванията на Наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини ще се предприемат принудително – административни мерки, т. е. спиране на бензиноколонки чрез пломбиране до тяхното привеждане в съответствие.

13 май 2016 г.

Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент, t

ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ, ИЗПОЛЗВАЩИ ФУОРИРАНИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ОЗОНОРАЗРУШАВАЩИ ВЕЩЕСТВА
Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите газове – нови изисквания към количествата фреон в инсталациите.


16 юни 2014 г.

Известие до производителите и вносителите на флуоровъглеводороди и до новите предприятия, които възнамеряват да пускат флуоровъглеводороди в насипно състояние на пазара в Европейския съюз през 2015 г. (2014/C 153/07)

19 май 2014 г.

Известие до предприятия, възнамеряващи да внасят или да изнасят във или от Европейския съюз през 2014 г. контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, и до предприятия, възнамеряващи да произвеждат или внасят такива вещества през 2014 г., за целите на основни лабораторни и аналитични употреби (2013/С 25/06)

За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).

3 февруари 2014 г.

Във връзка с изпълнение на изискванията на Наредба № 7 (ДВ. бр. 96/2003г., посл. изм. ДВ. бр. 24/2013 г.) за норми за допустими емисии на летливи органични съединения (ЛОС), изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, операторите на инсталации, извършващи дейности с употреба на разтворители, имат задължение да представят в РИОСВ-Бургас, най-късно до 31 март 2014 г.  следната информация:
1. Операторите на инсталации, попадащи в обхвата на наредбата с консумация на органичен разтворител  над долната прагова стойност за консумация на разтворител (ПСКР), изготвят и представят  пред РИОСВ – Бургас  ежегодно до 31 март План за управление на разтворителите (ПУР), изготвен в съответствие с Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1 от Наредбата.
2. Операторите на инсталации, включително и тези с издадено КР, попадащи в обхвата на наредбата с консумация на органичен разтворител под долната прагова стойност за консумация на разтворител (ПСКР), изготвят и представят  пред РИОСВ – Бургас  ежегодно до 31 март информация за консумацията на разтворители и количеството вложени разтворители за предходната година, както и информация за оператора (наименование и ЕИК за юридическите лица, име и ЕГН за физическите лица, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя, телефон, факс, електронен адрес, седалище и адрес на управление), населено място и адрес на инсталацията, дата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, рискови фрази и/или предупрежденията за опасност на използваните разтворители.

Информираме Ви че, при неуведомяване на РИОСВ – Бургас за превишаване на годишната прагова стойност за консумация на разтворители (ПСКР) и/или за непредставяне на годишен план за управление на разтворителите от операторите на инсталации без издадени комплексни разрешителни в срока по чл. 20, ал. 3 от наредбата както и друга допълнително изискана информация и/или неизпълнение на мерките за постигане на съответствие съгласно чл. 20, ал. 1 и 2 и чл. 22 от наредбата  подлежите на имуществена санкция по чл. 34е, т. 3 и/или чл. 34е, т. 4 от Закона за чистотата на атмосферния въздух в размер 15 000 лева.

Информация  за консумацията и количеството вложени разтворители
Секторни ръководства за изготвяне на планове за управление на разтворителите

3 февруари 2014 г.

Фирмите, които пускат на пазара или използват продукти от категориите: „Бои и лакове” и/или „Авторепаратурни продукти”, попадат в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  (обн., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., изм. и доп бр. 55 от 20.07.2012 г.)
Съгласно изискванията на чл.3, ал.2, чл.7 и чл.9 от Наредбата същите имат задължение да представят информация в РИОСВ – Бургас, за количествата продукти за нанасяне на  покрития, пуснати на пазара или употребени през 2013 г. по Приложение № 3 и Приложение № 6 най-късно до 31 март 2014 г.
Приложение № 3 и Приложение № 6

Превеждане на такси по чл. 30 л от ЗЧАВ:

Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF


27 февруари 2013 г.

Публичен регистър за операторите на инсталации по Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух

Във връзка с изграждането на публичен регистър достъпен чрез интернет, съгласно чл. 30 л от Закон за чистотата на атмосферния въздух  ЗЧАВ (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012 г.), всички оператори на инсталации, извършващи дейности по приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации, независимо от консумацията на разтворител с изключение на инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда е необходимо да подадат заявление до директора на РИОСВ – Бургас. Към заявлението се прилагат:
1. ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус;
2. Технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията – оператора следва да класифицира инсталацията в съответната категория дейност, посочени в Таблици 1 от Приложение № 2 към чл. 2, ал. 2 от Наредба № 7. Определенията за категориите дейности са регламентирани в Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба №7 ;
3. Документ за платена такса за регистрация - съгласно чл.  17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите за вписване в регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух - таксата е в размер на 158 леваЗа промяна в обстоятелствата таксата е в размер на 60 лева .
Банкова сметка:
Общинска банка Бургас
BG28SOMB91303137007401
BIC - SOMBBGSF
Основание: за регистрация по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, във връзка с 17а, ал. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Инсталациите, които са в експлоатация, се привеждат в съответствие с чл. 30л в едногодишен срок от влизането в сила на изменението на Закона за чистотата на атмосферния въздух – до 21.12.2013 г.

За инсталациите по чл. 117 от Закона за опазване на околната среда, с издадени Комплексни разрешителни, не е необходимо да се подава заявление за вписване в регистъра.

Съгласно чл. 34м от ЗЧАВ, оператор на инсталация, която не е регистрирана по реда на чл. 30л, се наказва с глоба или с имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв.

Под инсталация трябва да се разбира съвкупността от съоръжения както е съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 7. Когато на дадена площадка има няколко цеха (линии, инсталации) с един и същ адрес, извършващи една и съща категория дейност от посочените в Наредба № 7, те се приемат за една и съща инсталация. В случай, че един и същи оператор има съоръжения на две или повече площадки с различни адресни данни, съоръженията на всяка отделна площадка да се считат като отделни инсталации, дори и когато попадат в една и съща категория дейност.
Документи за изтегляне:


Образец  №1  на заявление  за вписване в регистъра по ал.1 и издаване на удостоверие за регистрация съгласно чл.30 л ал. 3 от ЗЧАВ

Образец №2  на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата съгласно чл.30 л ал.3 от ЗЧАВ

Регистър по чл. 30л. ал.8 от ЗЧАВ

07

АПР

2017

НОВО ЗА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки