За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Архив - становища по ЕО


Публикувано на 11.10.2012
Становище по екологична оценка № БС-7-5/08.10.2012 г. за план: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична система в поземлени имоти № 033109, 033105, 033106 и 033107 в местност "Курт баир", ПИ № 035025, 035031, 035019, 035023 и 035024, местност "Манда баир", землище с.Рудник, Община Бургас", възложители: "Уинд Парк" ООД, "БНЕ-Рудник ООД-1 и КО"КД.

Публикувано на 10.08.2012
Становище по екологична оценка № БС-6-4/08.08.2012 г.  за план: "ПУП-ПРЗ за курортно строителство в поземлен имот №00878.46.360, местност "Аероплана", землище на гр. Ахтопол, Община Царево", възложител: "Дриймвил" ООД.

Публикувано на 7.08.2012
РЕШЕНИЕ № 3600/06.08.2012 г. за поправка на очевидна фактическа грешка за: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаичва електрическа централа в ПИ № 46663.52.479, местност "Добържана", землище гр. Малко Търново, Община Малко Търново" с възложител: "АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ" ЕООД.

Публикувано на 12.06.2012
Становище по екологична оценка № БС-5-3/11.06.2012 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на складово-търговска база и офиси в ПИ № 07079.2.1676, местност "Чардак тарла-519, землище гр.Бургас, Община Бургас".

Публикувано на 11.06.2012
Становище по екологична оценка № БС-4-3/07.06.2012 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на една жилищна сграда в ПИ №07598.83.187, местност "Глико", землище гр.Бяла, община Бяла", с възложител "777" ООД.

Публикувано на 23.03.2012
Становище по екологична оценка № БС-3-2/19.03.2012 г. за план/програма: “Актуализация на действащ ПУП и ПУП-ПРЗ за разширение на с. Димчево, община Бургас" с възложител: Община Бургас.

Публикувано на 17.02.2012
Становище по екологична оценка № БС-2-2/17.02.2012 г. за план/програма: “ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система за производство на ел. енергия в поземлени имоти №№ 033005, 033012, 033013, 033015, 033018, 033030, 033032, 033041, 033042, 033044, 033045, 033047, 033048, 033049 и 033055, (обединени в поземлени имоти №033050 и №033052) и полагане на захранващи кабели на фотоволтаичната система в местност „Герделийски герен” в землището на с. Сигмен, Община Карнобат” с възложител: „ЕНЕРДЖИ - ДИ” ЕООД.

Публикувано на 07.02.2012
Становище по екологична оценка № БС-1-1/06.02.2012 г. за план/програма: "Подробен Устройствен План - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изграждане на фотоволтаична инсталация в имоти № 111010, 111011,111012 местност „Сухата чешма” в землището на с. Загорци, община Средец. 
 
2011 г.
21.12.2011
Становище по екологична оценка № БС-18-08/21.12.2011г. за  план/програма: ""ПУП-ПРЗ в част от поземлен имот № 000036 (ПИ № 000084), местност "Мезар алан", землище на с. Топчийско, община Руен, област Бургас" с възложител: Община Руен.  

10.08.2011
Становище по екологична оценка № БС-17-6/9.08.2011 г. за план/програма: "Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за застрояване /ПЗ/ на УПИ№ VII  35014, местност "Света Марина", землище гр. Созопол, община Созопол , област Бургас с възложител: "Феър Плей Пропъртис" АДСИЦ.

10.08.2011
Становище по екологична оценка № БС-16-6/9.08.2011 г. за план/програма: "Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за изграждане на фотоволатична централа в поземлен имот № 022205 в местност "Гара лъка", землище с. Каменар, община Поморие, област Бургас с възложител: "Галина солар" ЕООД.

20.07.2011
Становище по екологична оценка № БС-15-5/19.07.2011 г. за план/програма: "Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПРЗ) за изграждане на фотоволатична електроцентрала в поземлен имот № 031172 в местност "Белият камък", землище гр. Средец, община Средец, област Бургас.

23.06.2011
Становище по екологична оценка № БС-14-4/21.06.2011 г. за план/програма: "ПУП- ПРЗ за изграждане на соларна електроцентрала в УПИ I, кв.41,  УПИ I, кв.42, УПИ I, кв.32 и УПИ IX, кв.31  в местност "Мезарлъка", землище с. Попович, община Бяла с възложител: "СОЛАРЕН ПАРК ПОПОВИЧ" ЕАД.

15.04.2011
Становище по екологична оценка № БС-11-2/13.04.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот № 39164.11.378, местност "Четирите дървета", землище с. Кошарица, община Несебър, област Бургас", с възложител "Оллга-86" ЕООД.

14.04.2011
Становище по екологична оценка № БС-13-2/13.04.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система в поземлен имот № 198003, местност "Сере кору", землище с. Черница, община Сунгурларе, област Бургас", с възложители "Линекс" ООД и "Бургасцвет-Баев" ООД.
 
Становище по екологична оценка № БС-12-2/13.04.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот № 39164.21.120, местност "Мишкефа", землище с. Кошарица, община Несебър, област Бургас".
 
Становище по екологична оценка № БС-10-2/13.04.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа с мощност132 KWP в поземлен имот № 013116, местност "Хонят", землище гр. Поморие, община Поморие, област Бургас", с възложител "Москов" ЕООД.

05.04.2011
Становище по екологична оценка № БС-2-1/01.04.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за вилно строителство в поземлени имоти № № 57, 58, 59, 62, 28, 52, 64, 53, 60, 61, в масив 47, местност "Соватчалъ", землище с. Рудник, община Бургас, област Бургас", с възложители "Нима" ЕООД, "Яар" ЕООД, "Аря" ЕООД, "Атена" ЕООД, "Амир" ЕООД, "Араш" ЕООД.

04.04.2011
Становище по екологична оценка № БС-8-1/01.04.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 270008, местност "Яр баши", землище с. Съединение, община Сунгурларе, област Бургас".

28.03.2011
Становище по екологична оценка № БС-7-1/18.03.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 033178, местност "Кали дере", землище гр. Средец, община Средец, област Бургас", с възложител "ББПС" ЕООД.
 
Становище по екологична оценка № БС-4-1/25.03.2011 г. за план/програма: "Изменение на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот № 73571.35.129, местност "Саръямач", землище с. Тънково, община Несебър, област Бургас", с възложител "Г. Марков" ЕООД.

25.03.2011
Становище по екологична оценка № БС-9-1/25.03.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична инсталация в поземлени имоти № 000251, 000312, 000327, 000326, местност "Юртет", землище с. Заберново, община Малко Търново, област Бургас", с възложители "Ланд Треид" ЕООД, "Христов Стил" ЕООД, "Заберново солар енерджи" ЕООД, "Енерджи-Ани Енчева" .
 
Становище по екологична оценка № БС-5-1/25.03.2011 г. за план/програма: "Изменение на ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот № 73571.35.130, местност "Саръчмач", землище с. Тънково, община Несебър, област Бургас", с възложител "Елайт" ЕООД.

21.03.2011
Становище по екологична оценка № БС-1-1/19.03.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система в поземлен имот № 034013 и 034014, местност "Карабалъка", землище с. Рудник, община Бургас, област Бургас", с възложители "БНЕ-Рудник ООД-1 и Ко" КД и "БНЕ-Рудник ООД-6 и Ко" КД.

18.03.2011
Становище по екологична оценка № БС-3-1/17.03.2011 г. за  план/програма: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаична система в поземлен имот № 008082, местност "Паметника", землище с. Порой, община Поморие, област Бургас".

11.03.2011
Становище по екологична оценка № БС-6-1/11.03.2011 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ на масив 14 и част от масив 15 за изграждане на жилищни сгради за постоянно и сезонно обитаване, местност "Светерица" и "Бостан тарла", землище с. Горица, община Бяла, област Варна", с възложител "БП Ресурс" ЕООД.

21.12.2010
Становище по екологична оценка № БС-25-12/20.12.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на складова база в поземлен имот № 053040, местност "Римски мост", землище с. Рудник, община Бургас, област Бургас", с възложител "Екотой сервиз" ООД.

Становище по екологична оценка № БС-24-12/17.12.2010 г., за план/програма: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот № 007020, местност "Къмпинга", землище гр. Ахелой, община Поморие, област Бургас", с възложител "Кента" АД.

17.12.2010
Становище по екологична оценка № БС-23-11/14.12.2010 г. за план/програма: Общ устройствен план на гр. Бургас, с възложител Община Бургас.

7.12.2010
Становище по екологична оценка № БС-22-11/06.12.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ  за изграждане на фотоволтаична централа в поземлени имоти № 046135, 046132, 046133, местност "Пинживичка", землище с. Дюлево, Община Средец, област Бургас с възложител "АБГ Консулт" ООД, гр. Пловдив.

25.11.2010
Становище по екологична оценка № БС-20-10/22.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ  за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 037305, местност "Крък харман", землище гр. Средец, Община Котел с възложител "Фотон Средец" ООД, гр. Бургас.

23.11.2010
Становище по екологична оценка № БС-21-10/22.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ  за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 052006, местност "Бичка", землище с. Пъдарево, Община Котел с възложител "Тера Инвест 2008" ЕООД, гр. Пловдив.

Становище по екологична оценка № БС-19-10/22.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ  за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 041017, местност "Ески балък", землище с. Раклиново, Община Айтос.

Становище по екологична оценка № БС-18-10/22.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ  за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 035013, местност "Парцелите", землище с. Раклиново, Община Айтос.

Становище по екологична оценка № БС-17-10/22.11.2010 г. за съгласува план/програма: "ПУП-ПЗ  за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 021032, местност "Веран чешма", землище с. Чукарка, Община Айтос.

Становище по екологична оценка № БС-16-10/22.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ  за изграждане на фотоволтаична централа в поземлени имоти № 007086 и № 007070, местност "Текмеджето", землище с. Смолник, Община Карнобат с възложител "Смолник Енерджи" ООД, гр. Сливен.

Издадено становище по екологична оценка № БС-15-09/22.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ  за жилищно строителство в поземлени имоти № 11538.15.7 и №11538.15.8, местност "Касада Саръгьолджук", землище гр. Свети Влас, Община Несебър.

17.11.2010
Становище по екологична оценка № БС-14-09/16.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ  на поземлени имоти № 67800.43.10 и 67800.43.12, местност "Мапи", землище гр. Созопол, Община Созопол.

15.11.2010
Становище по екологична оценка № БС-13-09/12.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ  на поземлен имот № 022198, местност "Гара лъка", землище с. Каменар, Община Поморие с възложител "Каменар Санпауър" ЕООД гр. Пловдив.

01.11.2010
Становище по екологична оценка № БС-12-08/01.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПЗ за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 18469.17.109, местност "Старите лозя", землище с. Гюльовца, Община Несебър с възложител "Венитур" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-11-08/01.11.2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 022070, местност "Горната каба", землище село Бистрец, община Средец област Бургаска" с възложител: "ЕКО БИСТРЕЦ" ООД.

17.09.2010
Становище по екологична оценка № БС-10-07/2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа в поземлен имот № 140024, местност "Алената пръст", землище с.Страцин, община Поморие".

17.09.2010
Становище по екологична оценка № БС-09-07/2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за изграждане на фотоволтаична централа в поземлени имоти № № 022027, 022104, 022177, 022178 и 022006, местност "Гара лъка", землище с.Каменар, община Поморие" с възложители: "Каменар ПВ" ЕООД и "Каменар солар" ЕООД.  

17.09.2010
Становище по екологична оценка № БС-08-07/2010 г. за план/програма: "План за регулация на вилна зона в местностите "Коручешме", "Габърчетата" и "Садлъка", землище гр.Китен, Община Приморско" с възложител: Кметство Китен.

17.09.2010
Становище по екологична оценка № БС-07-07/2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за вилно строителство в поземлен имот № 67800.13.31, местност "Добровица", землище гр.Созопол, община Созопол" с възложители: "Бългериан Костал Пропъртийс" ООД и "Сънуорлд 2005" ООД. 

Становище по екологична оценка № БС-06-06/2010 г. за план/програма: "ПУП-План за регулация и застрояване на индустриален и бизнес парк в поземлени имоти № 485001, № 508001, № 485889 местност "Герена", землище гр. Айтос, Община Айтос"  възложител: "Индустриален и бизнес парк-Айтос" АД.

Становище по екологична оценка № БС-05-04/2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот № 024033, местност "Бялата чешма", землище с. Камчия, Община Сунгурларе"  възложител: "Вени-1" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-03-03/2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот №39164.11.335, местност "Читърлъка", землище с.Кошарица, Община Несебър"  възложител: "ДАЧ ИГЪЛ" ООД.

Становище по екологична оценка № БС-02-02/2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ на кв.41, 42, 43, 44 и част от кв.46, поземлени имоти № № 764, 763, 765, 762 и 761, ПЗ "Север", гр. Бургас, Община Бургас" с възложител: Община Бургас.

Становище по екологична оценка № БС-01-01/2010 г. за план/програма: "ПУП-ПРЗ за фотоволтаична електрическа централа в поземлен имот № 4666.52.479 в местност "Добържана", землище гр. Малко Търново, област Бургаска с възложител:"АЛФА ЕНЕРДЖИ МТ" ЕООД.

Становище по екологична оценка №БС 14-09/2009 г. за   план: "ПУП- ПРЗ за вилно строителство в ПИ №№ 57, 58, 59, 62, 28, 52, 64, 53, 60, 61 и част от ПИ № 63   в масив 47, м. "Соватчалъ", землище с. Рудник, Община Бургас"  с възложител: фирма "АЯР" ЕООД и съсобственици.

Становище по екологична оценка №БС 13-09/2009 г. за план: "ПУП- ПЗ за фотоволтаични клетки в ПИ №022011 м. "Банята", землище гр. Каблешково, Община Поморие" с възложител: "РУАН-АР" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-12-07/27.08.2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за имоти №1,2,3,4,5,6, зона "Изток"-Черноморски солници, Община Бургас" с възложител: "Черноморски солници" АД.  

Становище по екологична оценка № БС-11-07/27.08.2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за строителство на сгради за отдих и курорт в поземлени имоти №006223 и № 006344, местност "Аклади", землище с.Черноморец, Община Созопол" с възложител: "КАСТ" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-09-05/2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за складово-търговски сгради в поземлен имот №072029,местност "Муската", землище гр.Бургас, Община Бургас".

Становище по екологична оценка № БС-08-04/2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлени имоти №02703.27.16 и № 02703.27.17,местност "Кашер", землище с.Баня, Община Несебър" с възложител: "Беки Бу Дивелъпмънтс" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-06-04/2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за жилищно строителство строителстов в поземлен имот №024272,местност "Хижата", землище гр.Каблешково, Община Поморие" с възложител: "С Плюс Инвест" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-05-02/2009 г.  за  план:"ПУП-ПРЗ за жилищно строителство строителство в поземлени имоти №012121 и № 012120, местност "Ръжен баир", землище Медово, Община Поморие" с възложител: "Ен Уай Експърт Пропъртис" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-05-02/2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за жилищни сгради в поземлени имоти №001301,001031,001297,местност "Пода", землище кв.Крайморие, Община Бургас" с възложител: "Форос Девелъпмънт" ЕАД.

Становище по екологична оценка № БС-04-02/2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за жилищни сгради в поземлен имот №73571.32.13,местност "Герена", землище с. Тънково, Община Несебър" с възложител: "Булгравия Девелопмънтс"ООД.

Становище по екологична оценка № БС-02-02/2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за сгради за складове за нехранителни стоки и офиси в поземлен имот № 03008,местност "Хендек тарла", землище с. Равда, Община Несебър".

Становище по екологична оценка № БС-01-02/2009 г. за план:"ПУП-ПРЗ за жилищна сграда в поземлен имот № 39164.26.81,местност "Дарбоаз", землище с. Кошарица, Община Несебър".

Издадено становище по екологична оценка № БС-09-07/2008 г. за план: " ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот № 00833.7.74, местност "Къмпинга", землище с. Ахелой, Община Поморие" с възложител: "Тремекс" ЕООД.

Становище по екологична оценка № БС-08-07/2008 г. за план: " ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот № 036008, местност "Хендек тарла", землище с. Равда, Община Несебър".

Становище по екологична оценка № БС-07-07/2008 г. за план: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот № 39164.26.81, местност "Дарбоаз", землище с. Кошарица, Община Несебър".

Становище по екологична оценка № БС-06-07/2008 г. за план: "ПУП-ПРЗ за жилищно строителство в поземлен имот № 00833.1.86, местност "Стролата", землище с. Ахелой, Община Поморие" с възложител: "Анабела Съншайн" ЕООД.

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки