За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати"
Проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати"

Проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати"

Проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати"


25 юни 2015 г.


Публично събитие - информационна среща за представяне на резултатите по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ ще се проведе в гр. Созопол на 30 юни 2015 г. /вторник/ от 10 часа в залата киновидеоклуба към читалището.

     Дейностите по проекта обхващат седем резервата и четири поддържани резервата, един от които – поддържан резерват „Пясъчна лилия“ е разположен в община Созопол. В рамките на проекта бяха изготвени планове за управление на  тези защитени територии, беше извършена инвентаризация на горите и изготвени противопожарни планове, бяха маркирани са границите им и поставени информационни табели по пътеките за посетители.
    Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ в размер на 1  464 750 лв.
     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е юли 2015 г.

25 юни 2015 г.
 

Публично събитие - информационна среща за представяне на резултатите по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ ще се проведе в гр. Приморско на 30 юни 2015 г. /вторник/ от 11.30 часа в залата на Общински съвет-Приморско.

     Дейностите по проекта обхващат седем резервата и четири поддържани резервата, два от които – резерватите „Ропотамо“ и „Вельов вир“ са разположени в община Приморско. В рамките на проекта бяха изготвени планове за управление на  тези защитени територии, беше извършена инвентаризация на горите и изготвени противопожарни планове, бяха маркирани са границите им и поставени информационни табели по пътеките за посетители.
        Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ в размер на 1  464 750 лв.
     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е юли 2015 г.
 

25 юни 2015 г.
 

Публично събитие - информационна среща за представяне на резултатите по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ ще се проведе в гр. Царево на 30 юни 2015 г. /вторник/ от 14.00 часа в залата на Държавно горско стопанство - Царево.

     Дейностите по проекта обхващат седем резервата и четири поддържани резервата, два от които – резерватите „Силкосия“ и „Тисовица“ са разположени в община Царево. В рамките на проекта бяха изготвени планове за управление на  тези защитени територии, беше извършена инвентаризация на горите и изготвени противопожарни планове, бяха маркирани са границите им и поставени информационни табели по пътеките за посетители.
        Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ в размер на 1  464 750 лв.
     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е юли 2015 г.

25 юни 2015 г.
 

Публично събитие - информационна среща за представяне на резултатите по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ ще се проведе в гр. Бургас на 29 юни 2015 г. /понеделник/ от 14 часа в залата на Областния информационен център.

     Дейностите по проекта обхващат седем резервата и четири поддържани резервата, един от които – поддържан резерват „Атанасовско езеро“ е разположен в община Бургас. В рамките на проекта бяха изготвени планове за управление на  тези защитени територии, беше извършена инвентаризация на горите и изготвени противопожарни планове, бяха маркирани са границите им и поставени информационни табели по пътеките за посетители.
        Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ в размер на 1  464 750 лв.
     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е юли 2015 г.

25 юни 2015 г.

Публично събитие - информационна среща за представяне на резултатите по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ ще се проведе в гр. Малко Търново на 26 юни 2015 г. /петък/ от 11 часа в залата на Община Малко Търново.

     Дейностите по проекта обхващат седем резервата и четири поддържани резервата, три от които – резерватите „Витаново“, „Средока“ и „Узунбуджак“, са разположени в община Малко Търново. В рамките на проекта бяха изготвени планове за управление на  тези защитени територии, беше извършена инвентаризация на горите и изготвени противопожарни планове, бяха маркирани са границите им и поставени информационни табели по пътеките за посетители.

        Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ в размер на 1  464 750 лв.

     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е юли 2015 г.

23 декември 2014 г.

Във връзка с напредъка в изпълнението на проект № DIR- 5113325-13-110   „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“  РИОСВ-Бургас информира за Във връзка с напредъка в изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ РИОСВ-Бургас информира за постигнатите към настоящия момент резултати:

Приключи работата по дейност 2.1. „Маркиране на терен на граници на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчна лилия”, „Водните лилии” (Вельов вир), „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”.

Извършени са ремонтните работи по дейност 2.6. „Ремонт на съществуващо Укритие за наблюдение на птици в поддържан резерват „Атанасовско езеро”.

Изпълнена е дейност 3.1. „Изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали за резерватите и поддържаните резервати”. В рамките на дейността са изработени плакати, дипляни, постери, тефтери, химикали, портмонета, чаши, шапки, дъждобрани, тениски, чадъри, компаси, магнити и торбички с характерни изгледи и интересни видове растения и животни, срещащи се в резерватите, управлявани и стопанисвани от РИОСВ-Бургас.  Изготвените материали ще бъдат използвани от експертите на екоинспекцията при провеждане на образователни и информационни мероприятия, свързани с опазването на околната среда;

Приключи работата по дейност 3.4. „Изработване на информационно-образователен филм за Резерват „Ропотамо”. Филмът е с продължителност 30 минути и заглавие „Магията на Ропотамо”. В него по вълнуващ начин е отразена неподражаемата красота на резервата, неговата уникална консервационна стойност, специфични обитатели и интересни природни забележителности. Филмът ще бъде използван при посещения на групи природолюбители и туристи в Посетителския център към Резервата. „Магията на Ропотамо” е преведен на английски език и има разработен кратък, петнадесет минутен вариант. Филмът е изпълнен на професионално ниво, сравнимо с документалните филми от типа на излъчваните по специализирани научно-популярни телевизионни канали, издаден на DVD носител в MP4 формат, съобразен за излъчване по телевизията.

 

През настоящата година стартира и дейността по Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлица” и поддържани резервати „Пясъчна лилия”, „Водните лилии” (Вельов вир) и актуализиране на планове за управление на „Атанасовско езеро” и „Ардачлъка”. В Регионалната инспекция по околната среда и водите вече е представен работен вариант на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка” за предварителна оценка от страна на Възложителя. До края на месец април 2015 г. се очаква да бъдат финализирани   плановете за управление и на останалите десет резервата.


11 юли 2014 г.

     Информационна среща по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ ще се проведе в гр. Котел на 16 юли 2014 г. /сряда/ от 11 часа в залата на ТП ДГС Котел.

     Дейностите по проекта обхващат седем резервата и четири поддържани резервата, два от които – резерват „Орлицата“ и поддържан резерват „Ардачлъка“, са разположени в община Котел. В рамките на проекта се предвиждат изготвяне на планове за управление на  тези защитени територии, маркиране на границите им, поставяне на информационни табели по маршрутните пътеки за посетители, инвентаризация на горите и противопожарни планове.
     Към момента тече открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Атанасовско езеро“, „Ардачлъка“, „Пясъчната лилия” и „Водните лилии” (Вельов вир).
     Вече е изпълнено маркирането на терен на границите на резерватите Орлицата и Ардачлъка.
     Подробна информация за обявените процедури можете да получите на сайта на АОП www.aop.bg, както и на ниво „Профил на купувача“ на www.riosvbs.eu.
    Проектът се финансира по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ по Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/ в размер на 3 799 900,00 лв., от които 3 229 915,00 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 569 985,00 лв. – национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.        
     Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31 декември 2014 г., а до 30 април 2015 г. е срокът за изготвяне на плановете за управление на резервати и поддържани резервати.

14 януари 2014 г.

Проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“

Във връзка с напредъка в изпълнението на проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности“ РИОСВ-Бургас информира за стартирала открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Атанасовско езеро“, „Ардачлъка“, „Пясъчната лилия” и „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове.
Обявената открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо" беше прекратена поради установени технически неточности и предстои повторното и обявяване.
Проведени са обявените с публични покани процедури за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Маркиране на терен на граници на резервати Силкосия, Витаново, Средока, Тисовица, Узунбуджак, Ропотамо, Орлицата и поддържани резервати Атанасовско езеро, Ардачлъка, Вельов вир (Водните лилии), Пясъчната лилия” и "Доставка на необходимите материали/оборудване за организацията и управлението на проекта и са избрани изпълнители.
Подробна информация за обявените процедури може да се получи на сайта на АОП www.aop.bg, както и на ниво „Профил на купувача“ на www.riosvbs.eu.
Проектът се финансира по приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие“ по Оперативна програма „Околна среда“ /ОПОС/
Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31 декември 2014 г.

Ръководител на проекта
Инж. Таня Манолова – началник-отдел „Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони“ в РИОСВ-Бургас
Тел. 056/ 813 207 ф. 813 200
bioriosv_bs@abv.bg
bio@riosvbs.eu

Текстът на съобщението е публикуван във вестник "Бургас днес и утре", бр. 5384, 14 януари 2014 г.

1 август 2012 г.

РИОСВ-Бургас започва работа по проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности"

    Проектът се финансира по приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" по Оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/ в размер на 3 799 900,00 лв., от които 3 229 915,00 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 569 985,00 лв. - национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.
     Проектът включва дейности  по възстановяване и поддръжка в единадесет защитени територии в обхвата на РИОСВ-Бургас - резерватите Силкосия, Узунбуджак, Витаново, Средока, Тисовица, Ропотамо, Орлицата, поддържаните резервати Пясъчна лилия, Водните лилии /Вельов вир/, Атанасовско езеро и Ардачлъка. В рамките на проекта в тези резервати ще бъдат маркирани пътеки и маршрути за посетители и ще бъдат обозначени границите им, с обща дължина 209 433 м. Предвижда се изграждане посетителски център на територията на защитена местност "Бургаски солници", реално видеонаблюдение на птици в поддържан резерват "Атанасовско езеро", ремонт на сградите на Укритие за наблюдение на птици в Атанасовско езеро и Посетителски център в резерват Ропотамо, както и на съществуващ горски път в резерват Узунбуджак за осигуряване на охрана и противопожарна безопасност. По проекта ще бъдат изготвени Планове за управление на резервати Силкосия, Узунбуджак, Витаново, Средока, Тисовица, Ропотамо, Орлицата, поддържаните резервати Пясъчна лилия, Водните лилии /Вельов вир/ и ще бъдат актуализирани сега действащите Планове за управление на поддържани резервати "Атанасовко езеро" и "Ардачлъка".
    Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 31 декември 2014 г.
Ръководител на проекта
инж. Таня Манолова - началник-отдел "Биологично разнообразие, защитени територии и защитени зони" в РИОСВ-Бургас
Тел. 056/ 813 207 ф. 813 200
bio@riosvbs.eu


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение на проект - "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Заповед № РД-524/02.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова.


 

Официален сайт на Оперативна програма Околна среда 2007-2013 г.
Информационна брошура за приоритетна ос 3 на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."

Проект "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати"

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки