За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Работа при нас
Работа при нас


Публикувано на 17.07.2017 г.
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

І. За длъжността Младши експерт –управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
- Професионално направление: биология, химия
- Професионален опит: не се изисква.
2. Допълнителни изисквания за длъжността са:
- Предимство е владеене на английски език;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
Извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по управление на дейностите свързани с образуването, транспортирането и третирането на масово разпространени отпадъци (МРО) – излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, отпадъци от опаковки, отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦИ) и др. Контрол по експлоатацията на съоръжения и инсталации за третиране на МРО. Контрол на общините за въвеждане на системи за МРО.Финансов контрол по начисляване, определяне и заплащане на продуктови такси за пусканите на пазара продукти, след употребата, на които се образуват МРО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 460 лева.

II. За длъжността Младши експерт „ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.
1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
- Професионално направление: право, екология
- Професионален опит: не се изисква
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Познаване на законодателството, свързано с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
- Предимство е владеене на английски език;
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Съгласува и изготвя  становища и/или решения относно планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС, преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка (ОВОС и ЕО). Извършване на консултации, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС и ЕО, оценяване качеството на доклади за ОВОС и ЕО, организиране на обществени обсъждания на доклади за ОВОС и ЕО, съгласуване/изготвяне на решения по доклади за ОВОСи ЕО, осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решения по ОВОС и ЕО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 460 лева.

ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

IV. Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.

V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:
- декларация (по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС) от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, магистър, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от  9 до 17 часа всеки работен ден.
Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси.
Телефон за контакт: 056/813 205.

VII. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо се на трети етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.eu

IX. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 17.07.2017 г.

Публикувано на 22.07.2016 г.

Протокол с резултати от проведен тест за длъжността "Младши експерт- опазване на почвите и управление на отпадъците“.

Публикувано на 07.07.2016 г.

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт – опазване на почвите и управление на отпадъците  в  РИОСВ-Бургас".

Публикувано на 22.06.2016 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

І. За длъжността За длъжността Младши експерт – опазване на почвите и управление на отпадъците  в  РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър
- Професионално направление: агрономство, почвознание, аграрно инженерство, растителна защита и агроекология, агрохимия и агробиотехнология;
-     Професионален опит: не се изисква.
2.   Допълнителни изисквания за длъжността са:
- Предимство е владеене на английски език;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
3.  Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Длъжността е свързана с опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвите чрез:
- Контрол по спазване на проектите за рекултивация на нарушени, ерозирани, замърсени и др. Терени;
- Осъществяване на националната политика по опазване на земите и почвите съгласно изискванията на Закона за почвите;
- Контрол по безопасното съхраняване на излезли от употреба препарати за растителна защита.
- Контрол по безопасното събиране, съхраняване и използуване на торов отпад.
Контрол по управлението на биоразградими отпадъци, утайки от пречистване на отпадъчни води и МРО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 420 лева.
ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
IV.Конкурсът ще се проведе на два етапа тест и интервю.
V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:
- декларация /по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
VI.Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от 14 до 17 часа всеки работен ден.. Упълномощено лице за приемане на документите:Главен специалист човешки ресурси. Телефони за контакти: 056/813 205. VII. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него
ще бъде представена на информационното табло намиращо се на трети етаж в сградата
на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.eu
VII. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 22.06.2016г.

Публикувано на 26.05.2016 г.

Протокол с резултати от проведен тест за длъжността Младши експерт в отдел  "Младши експерт в отдел Биологично разнообразие, защитени територии, направление "Защитени Натура зони”.

Протокол с резултати от проведен тест за длъжността "Младши експерт в отдел  Биологично разнообразие, защитени територии, направление  "Биологично разнообразие защитени територии и защитени зони".

Публикувано на 18.05.2016 г.

Посочените кандидати трябва да се яват на тест на 26.05.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Регионална инспекция по околната среда и водите – град Бургас.

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт в отдел  Биологично разнообразие, защитени територии, направление  "Биологично разнообразие защитени територии и защитени зони".

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт в отдел Биологично разнообразие, защитени територии, направление "Защитени Натура зони”.

Публикувано на 10.05.2016 г.

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността Младши експерт-в отдел  Биологично разнообразие, защитени територии, направление  "Биологично разнообразие защитени територии и защитени зони".

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността "Младши експерт - в отдел Биологично разнообразие, защитени територии, направление "Защитени Натура зони”.


Публикувано на 19.04.2016 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

І. За длъжността “Младши експерт- в отдел  Биологично разнообразие, защитени територии, направление  "Биологично разнообразие защитени територии и защитени зони”, в РИОСВ-Бургас, 1 бр.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
Степен на висшето образование – професионален бакалавър;
Професионална област: екология и опазване на околната среда,  биология, горско стопанство;
Професионален опит: не се изисква
2. Допълнителни изисквания за длъжността са:
Предимство е владеене на английски език; работа с GPS
Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:организира и провежда контрол в защитени територии и защитени зони, опазване на елементите на НЕМ и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване на биологичните ресурси. Извършва превантивен, текущ и последващ контрол по отношение на биоразнообразието и защитените територии.
2. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 420 лева.

II. За длъжността “Младши експерт - в отдел Биологично разнообразие, защитени територии, направление "Защитени Натура зони” в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжносттаса:
- Степен на висшето образование – професионален бакалавър по  ;
Професионална област: екология и опазване на околната среда, биология, горско стопанство;
Професионален опит: не се изисква
2. Допълнителни изисквания за длъжността са:
Предимство е владеене на английски език;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: провежда процедури по Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Контрол по издадени решения/становища, извършване на проверки в защитени зони.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 420 левa
ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
IV.Конкурсът ще се проведе на два етапа тест и интервю.
V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:   декларация /по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
-документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
VI.Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от 14 до 17 часа всеки работен ден. Упълномощено лице за приемане на документите:Главен специалист човешки ресурси. Телефони за контакти: 056/813 205.
VII. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурс  а и друга информация
за него ще бъде представена на информационното табло намиращо се на трети етаж
  в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.eu
IX.Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 19.04.2016г.

Заявление за участие в конкурса /по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/

Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/

Публикувано на 18.04.2016 г.

Протокол с резултати от проведен тест за длъжността „Управление на битови, строителни и биоразградими отпадъци“.

Публикувано на 15.04.2016 г.

Протокол с резултати от проведен тест за длъжността „Младши експерт ЕО и ОВОС“

Публикувано на 29.03.2016 г.

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността „Младши експерт ЕО и ОВОС“

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността: младши експерт „Управление на битови, строителни и биоразградими отпадъци“

Публикувано на 23.03.2016 г.

Протокол с резултати от проведения тест за длъжността "Юрисконсулт" в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 14.03.2016 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

За длъжността “Младши експерт – управление на битови, строителни и биоразградими отпадъци  в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър;
- Професионално направление: инженер химик, строителен инженер;
- Професионален опит: не се изисква.
2. Допълнителни изисквания за длъжността са:
- Предимство е владеене на английски език;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
Извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по управление на дейностите свързани с образуването, транспортирането и третирането на битови, строителни и биоразградими отпадъци, контрол по експлоатацията на депата и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови и биоразградими отпадъци. Контрол на програми и проекти за управление на отпадъците и почистване на замърсени терени. Контрол на общините по третиране на битови, строителни, биоразградими МРО отпадъци от опаковки. Издаване, съгласуване и утвърждаване на документи според изискванията за ЗУО и подзаконовата нормативна уредба.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 420 лева.

II. За длъжността "Младши експерт ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас”, 3 бр.
1.Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Висше образование – бакалавър в следните области: екология и/или технически науки;
- Професионален опит: не се изисква
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Познаване на законодателството, свързано с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
- Предимство е владеене на английски език;
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Съгласува и изготвя  становища и/или решения относно планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), преценяване на необходимостта от ОВОС и ЕО. Извършване на  консултации, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС и ЕО, оценяване качеството на доклади за ОВОС и ЕО, организиране на обществени обсъждания на доклади за ОВОС и ЕО, съгласуване/изготвяне на решения по доклади за ОВОСи ЕО, осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решения по ОВОС и ЕО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 420 лева.
ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
IV. Конкурсът ще се проведе на два етапа тест и интервю.
V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
- декларация /по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от 14 до 17 часа всеки работен ден.. Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси. Телефони за контакти: 056/813 205.
VII.Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
VIII.Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо се на трети етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет-страницата на РИОСВ: www.riosvbs.eu
IX. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 14.03.2016 г.

Заявление за участие в конкурса /по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/

Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/

Публикувано на 12.03.2016 г.

Протокол за допуснати/недопуснати кандидати за длъжността "Юрисконсулт" в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 24.02.2016 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
 

I.За длъжността  Юрисконсулт  в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Висше образование – магистър;
- Професионално направление: Право;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
- Професионален опит: не се изисква.
2.  Допълнителни изисквания за длъжността:
- Познаване на екологичното законодателство;
- Предимство е владеене на английски език.

3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
осъществяване на процесуално представителство, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани сдейността на РИОСВ. Правна консултация, съдебна и административна защита, участие в комисии по назначаване на държавни служители, по Закона за обществените поръчки и други, запознаване на експертите с новостите във вътрешното и международно законодателство.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 420 лева.
ІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа -  тест и интервю.
ІІІ. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:
- декларация /по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – магистър по специалност <<Право>>( документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
- документ за придобита правоспособност издаден от Министерството на правосъдието;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

ІV. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от 14 до 17 часа всеки работен ден. Упълномощено лице за приемане на документите: Гл. специалист Човешки ресурси. Телефони за контакти:  056/813 213.

V. Срок на подаване за документите – 10 работни дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.
VІ. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо  се на трети етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.eu
VII. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на  24.02.2016г.

Заявление за участие в конкурса /по образец – приложение № 2 към чл.17 ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/

Декларация /по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС/

Публикувано на 17.08.2015 г.

ПРОТОКОЛ с резултати от проведен тест - първи етап от конкурса за длъжността  началник-отдел   "Превантивна  дейност"

ПРОТОКОЛ с резултати от проведен тест - първи етап от конкурса за длъжността гл. експерт "Опазване чистотата на атмосферния въздух"

Публикувано на 13.08.2015 г.

Протокол с резултати от проведения тест за длъжността "Младши експерт-защитени територии /ЗТ/ и управление на посетителски център /ПЦ/" в РИОСВ-Бургас

Протокол с резултати от проведения тест за длъжността "Младши експерт-НАТУРА 2000" в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 12.08.2015 г.

Протокол с резултати от проведения тест за длъжността "Юрисконсулт" в РИОСВ-Бургас


Публикувано на 24.07.2015 г.

Протокол - юристи
Протокол - други

Публикувано на 3.07.2015 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

І. За длъжността Началник отдел „Превантивна дейност” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.
1.  Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Висше образование – магистър в следните области: природни и/или технически науки;
- Професионален опит: минимален професионален опит 4 години или придобит ІІІ младши ранг.
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
-    Познаване на законодателството, свързано с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
- Предимство е владеене на английски език;
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Планира, организира и контролира работата на отдела. Съгласува и изготвя  становища и/или решения относно планове, програми, проекти и  инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), преценяване на необходимостта от ОВОС и ЕО. Извършване на  консултации, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС и ЕО, оценяване качеството на доклади за ОВОС и ЕО, организиране на обществени обсъждания на доклади за ОВОС и ЕО, съгласуване/изготвяне на решения по доклади за ОВОСи ЕО, осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решения по ОВОС и ЕО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 820 лева.

ІІ. За длъжността Юрисконсулт в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Висше образование – магистър;
- Професионално направление: Право;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
-    Професионален опит: не се изисква.
2.   Допълнителни изисквания за длъжността:
- Познаване на екологичното законодателство;
- Предимство е владеене на английски език.
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
осъществяване на процесуално представителство, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РИОСВ. Правна консултация, съдебна и административна защита, участие в комисии по назначаване на държавни служители, по Закона за обществените поръчки и други, запознаване на експертите с новостите във вътрешното и международно законодателство. Изготвяне на решения по АПК и по ЗДОИ. Изпълнение на други задачи, възложени от директора на дирекцията.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 600 лева.

ІІІ. За длъжността Главен експерт-опазване чистотата на атмосферния въздух  в РИОСВ-Бургас”- 1 бр.
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Висше образование –  бакалавър;
- Професионално направление: инженер-химик, инженер-еколог
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
- Професионален опит: минимален професионален опит 2 години или придобит ІV младши ранг.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Предимство е владеене на английски език;
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: анализ и оценка качеството на атмосферния въздух, влиянието на вредните физични фактори, управление на факторите/организирани, неорганизирани източници, автотранспорт, източници на неприятни миризми, на вредните физични фактори/,  водене на текуща и оперативна отчетност, събиране, обобщаване и анализиране на данни, изчисляване и налагане на санкции за замърсяване на атмосферния въздух, текущ контрол със задача проверки и наблюдения по отношение опазване чистотата на атмосферния въздух и спазването на нормативно определените допустими емисии, анализ и разработване на предложения за управленски решения, консултативни функции, контрол и управление на аварийни сутуации.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 750 лева.

ІV. За длъжността  Младши експерт-защитени територии /ЗТ/ и управление на посетителски център /ПЦ/, в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Висше образование –  бакалавър
- Професионално направление: Биологически науки /Екология, Биология/, География, Горско стопанство;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
- Свидетелство за управление на МПС;
- Професионален опит: не се изисква.
1. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Предимство - владеене на английски език;
- Предимство - работа с GIS, CADIS.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Извършва превантивен, текущ и последващ контрол на защитените територии. Организира работата на Посетителски център (ПЦ) „Ропотамо”. Участва в процедури по обявяване, заличаване и промени на защитени територии (ЗТ),  актуализация на заповеди на ЗТ. Осъществява охрана на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Вельов вир”.
3. Място на работа – ПЦ „Ропотамо” и сградата на РИОСВ - Бургас.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 600 лева.

V. За длъжността Младши експерт-НАТУРА 2000 в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
- Степен на висшето образование: бакалавър;
- Професионално направление: Биологически науки /Екология, Биология/, Горско стопанство;
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
- Професионален опит: не се изисква
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
3. Предимство - владеене на английски език;
4. Предимство - работа с GIS, CADIS.
5. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: изготвяне на становища и/или решения за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения по реда на Глава II,  Раздел V от Закона за биологичното разнообразие. Контрол по изпълнение на условията в Решения по преценка на вероятната степен на значително отрицателно въздействие върху защитени зони и Решения по оценка степента на въздействие върху защитени зони.
6. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 600 лева.
VІ. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали с


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки