За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Обществени обсъждания на доклади по ЕО


Публикувано на 02 декември 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на „Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ и  ПУП – парцеларен план за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол  и разширение и реконструкция на Рибарско престанище Созопол“  с възложител: Община Созопол

Публикувано на 14 ноември 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на план за управление на риска от наводнения  в Източнобеломорски район (2016-2021г.)

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на морска стратегия и програмата от мерки на РБългария с период на действие 2016-2021г.

Публикувано на 11 ноември 2016 г.

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект на: „Общ устройствен план на Община Камено“

Публикувано на 04 ноември 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Черноморски район 2016-2021 г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район 2016-2021г.

Съобщение за провеждане на консултации по доклад за екологична оценка на проекта на плана за управление на речните басейни в Дунавски район 2016-2021 г.

Публикувано на 10 октомври 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации за Екологична оценка на проект на План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление 2016-2021 г.

Публикувано на 05 октомври 2016 г.

Съобщение за провеждане на обществено обсъждане на проект на: „Общ устройствен план на Община Средец“

Публикувано на 29 септември 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на „Подробен устройствен план - Изменение на ПРЗ за УПИ I, II и III, кв. 78 и УПИ II и III, кв. 78г, гр.Несебър - нова част, Община Несебър” с възложител: Община Несебър.

Публикувано на 1 септември 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на проект за ОУП на община Камено с възложител: Община Камено.

Публикувано на 11 август 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на проект за ИОУП на община Приморско” с възложител: Община Приморско.

Публикувано на 4 август 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по екологична оценка на проект за ОУП на община Средец” с възложител: Община Средец.

Публикувано на 23 юни 2016 г.

Съобщение за провеждане на консултации по Доклад за екологична оценка на „Подробен устройствен план - План за застрояване в ПИ №№51500.503.444, 51500.503.445, 51500.503.446, 51500.503.447, 51500.503.448, 51500.503.449, 51500.503.450, 51500.503.451, 51500.503.452, 51500.503.453, 51500.503.454, 51500.503.455, 51500.503.457, местност „Кокалу”, землище гр.Несебър, Община Несебър” с възложител: „ПРО ДИАЛ” ЕООД.
 

Публикувано на 21 юни 2016 г.
Обществено обсъждане на доклад за екологична оценка и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  за проект на: „Общ устройствен план на Община Малко Търново“ е организирано както следва:
на  14.07.2016 г. от 14:00 ч. в сградата на Читалище "Просвета", гр. Малко Търново, ул. България № 18
Документацията е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 до 17.00 часа в стая 6, в сградата на Община Малко Търново.

Писмени мнения, възражения и въпроси могат да се представят всеки работен ден, до датата и часа на провежданото обществено обсъждане, в община Малко Търново.

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки