За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Профил на купувача
Вътрешни правила
Открити процедури по реда на ЗОП
Публични покани
Обществени поръчки съгласно закона, действащ преди 15.04.2016 г.


Публикувано на 29 август 2014 г.
Съобщение относно отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет "Изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали за резерватите: „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържаните резервати: „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”.
Публикувано на 12 август 2014 г.
Протокол №1/05.08.2014г. за дейността на комисията по получаване, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за изпълнение на обществена поръчка-публична покана за "Извършване на дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Орлицата”, „Средока”, „Витаново”, „Тисовица” и поддържани резервати „Атанасовско езеро” и „Ардачлъка”.
Публикувано на 28 юли 2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9032286
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Орлицата”, „Средока”, „Витаново”, „Тисовица” и поддържани резервати „Атанасовско езеро” и „Ардачлъка”, по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.
Валидност на поканата 04.08.2014 г.
Документация за участие

Уникален номер в регистъра на АОП: 9032285
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: Обособена позиция № 1: Доставка на мултимедия по Дейност 8 Разходи за публичност Обособена позиция № 2: фотоапарат по Дейност 3.1 по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.
Валидност на поканата 04.08.2014 г.
Документация за участие
Публикувано на 17 юли 2014 г.
Решение за класиране на участниците за определяне на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/"Вельов вир"/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати "Атанасовско езеро" и "Ардачлъка".
Публикувано на 14 юли 2014 г.
Съобщение относно отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/"Вельов вир"/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати "Атанасовско езеро" и "Ардачлъка".
Публикувано на 11 юли 2014 г.
Решение класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка за "Изработване на информационно-образователен филм за резерват Ропотамо".
Публикувано на 18 юни 2014 г.
Съобщение относно отваряне на ценови оферти в открита процедура по ЗОП с предмет "Изработване на информационно-образователен филм за резерват Ропотамо"
Публикувано на 9 май 2014 г.
ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Узунбуджак” и поддържани резервати „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”, „Пясъчната лилия” и Вельов вир”.
Решение
Публикувано на 30 април 2014 г.
ОТГОВОРИ на постъпили въпроси по процедура по ЗОП за "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/"Вельов вир"/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати "Атанасовско езеро" и "Ардачлъка".
Публикувано на 22 април 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по процедура по ЗОП за "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/"Вельов вир"/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати "Атанасовско езеро" и "Ардачлъка".
Публикувано на 17 април 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по процедура по ЗОП за "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/"Вельов вир"/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати "Атанасовско езеро" и "Ардачлъка".
Публикувано на 15 април 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по процедура по ЗОП за "Изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали за резерватите: „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържаните резервати: „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”.
Публикувано на 14 април 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по процедура по ЗОП за "Изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали за резерватите: „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържаните резервати: „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”.
Публикувано на 10 април 2014 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9028110
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Дейности във връзка с поставяне на информационни и указателни знаци и табели по пътеките за посетители, определени със заповед на Министъра на околната среда и водите в резервати „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Узунбуджак” и поддържани резервати „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”, „Пясъчната лилия” и Вельов вир”.
Валидност на поканата 17.04.2014г.
Документация
Публикувано на 31 март 2014 г.
Изготвяне и отпечатване на информационни и промоционални материали за резерватите: „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържаните резервати: „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, „Атанасовско езеро”, „Ардачлъка”
Документация за участие
Номер: 00725-2014-0003
Решение:   ID на документа  596346
Обявление: ID на документа   596349
Публикувано на 24 март 2014 г.
ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ в процедурата за "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/"Вельов вир"/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати "Атанасовско езеро" и "Ардачлъка".
ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ писмо
РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА ID на документа 593849
УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ (коригирани)
Образец 9  (коригиран)
Публикувано на 10 март 2014 г.
Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Разработване на план за управление на резерват „Силкосия”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 2: „Разработване на план за управление на резерват „Узунбуджак”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план” Обособена позиция № 3: „Разработване на план за управление на резерват „Витаново”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 4: „Разработване на план за управление на резерват „Средока”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 5: „Разработване на план за управление на резерват „Тисовица”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 6: „Разработване на план за управление на резерват „Орлицата”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”; Обособена позиция № 7: „Разработване на планове за управление на резерват „Ропотамо”, поддържан резерват „Пясъчната лилия” и поддържан резерват „Водните лилии” (Вельов вир), включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”; Обособена позиция № 8: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Атанасовско езеро”; Обособена позиция № 9: „Актуализиране на плана за управление на поддържан резерват „Ардачлъка”, включително инвентаризация на горите и противопожарен план”.
Документация за участие
Номер: 00725-2014-0002
Решение:   ID на документа  590645
Обявление: ID на документа   590651
Публикувано на 04 март 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо".
Публикувано на 28 февруари 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо".
Публикувано на 24 февруари 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо".
Публикувано на 31 януари 2014 г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо"
Номер: 00725-2014-0001
Решение:   ID на документа 583572
Обявление: ID на документа  583573
Документация за участие
Публикувано на 31 януари 2014 г.
ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на  поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка"
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
ID на документа 583521
Публикувано на 2 януари 2014 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на  поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности".
Публикувано на 18 декември 2013 г.
ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо"
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
ID на документа 575913
Публикувано на 16 декември 2013 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на  поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности".
Публикувано на 14 декември 2013 г.
ОТГОВОР на постъпил въпрос по открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет "Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на  поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности".
Публикувано на 3 декември 2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9023227
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на необходимите материали/оборудване за организацията и управлението на проект (Дейност 7): „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, обособено в следните позиции: Обособена позиция № 1 – Доставка на канцеларски материали и архивен шкаф; Обособена позиция № 2 – Доставка на компютри и външен хард диск; Обособена позиция № 3 – Доставка на 3 бр. мултифункционални принтери; Обособена позиция № 4 – Доставка на 1 бр. копирна машина; Обособена позиция № 5 Доставка на 1 бр. скенер; Обособена позиция № 6 – Доставка на 1 бр. GPS”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“.
Валидност на поканата: 12.12.2013 г.
Документация за участие
Публикувано на 22 ноември 2013 г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване на информационно-образователен филм за резерват "Ропотамо"
Номер: 00725-2013-0002
Решение:   ID на документа  571262
Обявление: ID на документа   571264
Документация за участие
Публикувано на 15 ноември 2013 г.
ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: Изработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове. Актуализиране на планове за управление на  поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности",
със следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Разработване на планове за управление на резервати „Силкосия”, „Узунбуджак”, „Витаново”, „Средока”, „Тисовица”, „Ропотамо”, „Орлицата” и поддържани резервати „Пясъчната лилия”, „Водните лилии”/Вельов вир/, включително инвентаризация на горите и противопожарни планове”;
Обособена позиция № 2: „Актуализиране на планове за управление на  поддържани резервати Атанасовско езеро и Ардачлъка”
Документация за участие
Номер: 00725-2013-0001
Решение:   ID на документа  569976
Обявление: ID на документа   569975
До всички участници
Решение за промяна ID на документа 571258
Указания за участие (коригирани)
Методика за комплексна оценка на офертите (коригирани)
Решение за промяна ID на документа 577640
Публикувано: четвъртък, 14 ноември 2013 г.
Уникален номер в регистъра на АОП: 9022305
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Маркиране на терен на граници на резервати Силкосия, Витаново, Средока, Тисовица, Узунбуджак, Ропотамо, Орлицата и поддържани резервати Атанасовско езеро, Ардачлъка, Вельов вир (Водните лилии), Пясъчната лилия”, по проект „Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности”, финансиран по оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, Приоритетна ос 3, Процедура с реф. №: BG161PO005/11/3/3.2/05/26”.
Валидност на поканата: 21.11.2013 г.
Документация за участие
Публикувано:  сряда, 29 август 2012, 17:00
Уникален номер в регистъра на АОП: 9005676
Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на независим одит на дейностите и финансовото изпълнение на проект - "Дейности по устойчиво управление на резервати и поддържани резервати в териториалния обхват на РИОСВ-Бургас, поддържащи и възстановителни дейности", финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Заповед № РД-524/02.07.2012г. на Министъра на околната среда и водите Нона Караджова.
Валидност на поканата 5.09.2012г.
Документация за участие

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки