За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Законодателство
Законодателство


І. Закони

Закон за лечебните растения

Закон за биологичното разнообразие

Закон за управление на отпадъците

Закон за опазване на околната среда

Закон за водите


Закон за защитените територии
 
Закон за чистотата на атмосферния въздух

Закон за защита от шума в околната среда

Закон за подземните богатства

Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Закон за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати


ІІ. Правилници

 Наредба №2 за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения.

 Инструкция за информиране на населението при превишаване на установените алармени прагове за нивата на серен диоксид, азотен диоксид и озон

УКАЗАНИЯ по прилагането на чл. 4а от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) при процедурите по ОВОС

Наредба за вида, размера и реда за налагане на санкции при увреждане или при замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на определените емисионни норми и ограничения

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Наредба № 54/13.12.2010 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда

 Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони

Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Наредба за освобождаване на генетично модифицираните организми в околната среда и пускането им на пазара

Наредба за класификация на отпадъците

Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци

Наредба за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори

Наредба за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване

Наредба за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци

Наредба за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия

Наредба за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижени източници на емисии

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти

Наредба за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда

Наредба за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух

Наредба за оценка и управление качеството на атмосферния въздух

Наредба за мониторинг на почвите

Наредба за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки