За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Достъп до информация
Достъп до информация


Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет страницата www.riosvbs.eu за сферата на дейност на риосв-бургас през 2017 г.

Закон за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Заявление за достъп до информация

Процедура по реда на ЗДОИ

Вътрешни правила за реда за предоставяне на информация по ЗДОИ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация нареждам:
I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета – 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD – 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD – 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие – 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс – 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета – 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета – 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка – 1 стр. (А4) – 1,59 лв.
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. (ДВ, бр. 7 от 2001 г.).
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.
Министър: С. Дянков


Подадени заявления по ЗДОИ - 2017г., 2016 г., 2015г., 2014 г., 2013 г., 2012 г., 2011 г., 2010 г., 2009 г.

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки