За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

За РИОСВ-Бургас
За нас
Структура
Заповеди
Декларации по ЗПУКИ
Контакти
За нас


Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ) е регионален орган на Министерството на околната среда и водите, който провежда държавната политика по опазване на околната среда на  местно ниво.  Обхватът на действие на РИОСВ-Бургас включва територията на Бургаска област, част от Сливенска (община Котел) и част от Варненска (община Бяла) - общо 15 общини с територия 8 121 кв.км и население приблизително 472 000 жители.
РИОСВ-Бургас има контролни, регулиращи и информационни функции в следните насоки:
Опазване и защита на въздуха, водите и почвата от замърсяване и увреждане;
Опазване и екологосъобразно използване на земните недра и подземните природни богатства;
Опазване на биологичното разнообразие, защитените територии и горските екосистеми;
Управление на отпадъците;
Екологосъобразно изграждане на селищната околна среда;
Събиране и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и водите.
При осъществяване на регулиращите функции, РИОСВ – Бургас разработва или участва в разработването на документи, или провежда дейности, свързани с политиката на държавата в областта на опазването на околната среда.
При осъществяване на контролните функции, РИОСВ - Бургас извършва превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки