За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Води
Законодателство
Актуална информация
Законодателство

 

Закон за водите

НАРЕДБА № 1 от 11 април 2011 г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от 29 Април 2011г.)

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2011 г. за мониторинг на водите (обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г., в сила от 5.03.2013 г.)

Наредба H-4/14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води (ДВ, бр. 22/05.03.2013 г.)

Наредба за отменяне на Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне на качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 22/05.03.2013 г.)

НАРЕДБА № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (обн., ДВ, бр. 47 от 21.06.2011 г.)

Наредба № 6 / 9.11.2000г. на МОСВ, МРРБ, МЗ, МИ за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти на МОСВ, МРРБ, МЗ, МИ / ДВ, брой 97 / 28.11.2000 г./;

Наредба No 7 от 14 ноември 2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба № 8/ 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води (Обн. в ДВ, бр. 10/ 2001 г.)

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки