За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Съобщения за първо уведомяване


Публикувано на 18.07.2017 г. 
ПД-1867
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци на територията на Претоварна станция за отпадъци – Несебър, ПИ № 61056.21.2, м. „Мерата“, с. Равда, общ. Несебър” с възложител: Община Несебър, което попада в обхвата на т. 11, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - BG 0002043 “Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., изм. със Заповед № РД-76/28.01.2013г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр.10/05.02.2013г.).

Публикувано на 13.07.2017 г.

ПД-757
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в ПИ№ 67800.10.215, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол” с възложители: „Блек Сий Асет Мениджмънт“ АД, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-757 от 11.07.2017 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-974
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на складово-търговска площ за дистрибуция на едро на промишлени стоки и малка бензиностанция в ПИ№ 67800.12.328, м. „Куку баир“, гр. Созопол, община Созопол” с възложители: Марио Захариев Захариев и Михаил Михайлов Заимов, което попада в обхвата на т. 10, буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места) - защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-974 от 12.07.2017 г. е изпратено до община Созопол.

ПД-1653
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.3.156, м. „Акра”, гр. Черноморец” с възложител „Космос шипинг” АД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1653 от 11.07.2017г. е изпратено до община Созопол и кметство гр. Черноморец.

ПД-1654
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.3.184, м. „Акра”, гр. Черноморец” с възложител „Космос шипинг” АД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1654 от 11.07.2017г. е изпратено до община Созопол и кметство гр. Черноморец.

ПД-1655
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.3.159, м. „Акра”, гр. Черноморец” с възложител „Космос шипинг” АД, което попада в обхвата на т. 12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – защитена зона ВG 0002077 “Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г, изм. със Заповед №РД-563/22.07.2014г. (ДВ,бр.67/12.08.2014г.) на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. № ПД-1655 от 11.07.2017г. е изпратено до община Созопол и кметство гр. Черноморец.

ПД-1702
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за „Обособяване на два броя УПИ за имот № 07079.12.1494 м. „Шосе бою“ по КК на гр. Бургас, с цел отреждане за складова база с административно обслужваща дейност, обособяване на УПИ за имот № 07079.12.1495 с цел изграждане на складове с офисна и административна част към тях,  обособяване на УПИ за имот №07079.12.1496 с цел изграждане на трафопост и изграждане на сграда за търговски  и сервизен център за автомобили със складова част и изграждане на административна и складова част и изграждане на локално плътно с пътна връзка“ с възложител: „Автоойл“ АД, Кирил Георгиев Андонов, Леонид Славов Шопов и Цветан Валентинов Генков, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотите не попадат в защитена територия, определена по реда на Закона за защитените територии, както и не попадат в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо разположени защитени зони са:  ЗЗ BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.) и ЗЗ BG0000270 “Атанасовско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-839/2008 г./ДВ, бр.108/2008г./ на министъра на околната среда и водите. Копие от писмо с изх. №ПД-1702 от 11.07.2017 г. е изпратено до Община Бургас.

Публикувано на 10.07.2017 г.

ПД-436
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за „Преустройство на буферен склад за течни горива 5х1000 м3, находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.203 – Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение – Бургас” с възложител: „БМФ ПОРТ БУРГАС” ЕАД, което представлява разширение на обекти, попадащи в обхвата на Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда и съгласно чл. 93, ал.1, т.2  на Закона за опазване на околната среда е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко е разположена защитена зона BG0000273 „Бургаско езеро“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-769/28.10.2008 г. и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение №122/02.03.2007г., ДВ., бр.21/2007г., от Екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Копие от писмо с изх. ПД-436 от 10.07.2017 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-861
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за „Изграждане на сгради за отдих и курорт с басейн към всяка сграда в поземлен имот с идентификатор 67800.36.24, находящ се в местност „Света Марина“, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас“ с възложител: Гита Сотирова Чаушева, което попада в обхвата на т. 10, буква „б” и т. 12, буква „е“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените территории, но попада в границите на защитена зона от мрежата Натура 2000 - ВG 0002077 „Бакърлъка“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-530/26.05.2010г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.49/2010г.), и Заповед №РД-563/22.07.2014г. за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповедта за обявяване (ДВ, бр. 67/2014 г.). Копие от писмо с изх. ПД-861 от 10.07.2017 г. е изпратено до община Бургас.

ПД-1006
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за ИП: „Предприятие за производство на месни продукти /колбаси/ в имот № 18469.501.454 по КККР, землище с. Гюльовца, община Несебър“ възложител: „Жидкови“ ООД, което попада в обхвата на т. 7 „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение,  не попада в границите на защитени територии, определени по реда на Закона за защитените територии. Попада в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологочното разнообразие BG0002043 „Емине” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-560/21.08.2009г. на министъра на околната среда и водите /ДВ, бр.69/2009г./, изм. със Заповед №РД-76/28.01.2013г. /ДВ, бр.10/05.02.2013г./.  Копие от писмо с изх. № ПД-1006 от 10.07.2017г. е изпратено до община Несебър и кметство с. Гюльовца.

Публикувано на 03.07.2017 г.

ПД – 1711
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в ПИ №000014, землище гр. Карнобат, община Карнобат”, с възложител: община Карнобат, което попада в обхвата на т.11, буква „б” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот №000014, землище гр. Карнобат, предмет на рекултивация, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените территории, както и в защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 места). Западно, чрез асфалтов път сметището граничи със защитена зона BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.), изм. с Решение на МС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010г.)

Публикувано на 22.06.2017 г.

ПД – 1507
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение: „Изграждане на сгради за селски туризъм в поземлен имот № 010050, м-ст „Край село-Р.Г.” по КВС на с. Калово, общ. Малко Търново” с възложител „ДЕЛ МАР 66” ЕООД, което попада в обхвата на т.12, буква „в” от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Поземлен имот с идентификатор 010050,  м. „Край село – Р.Г.” по КВС на с. Калово, общ. М. Търново попада в границите на защитена територия (ЗТ) природен парк (ПП) „Странджа“, обявен със Заповед РД-30/24.01.1995г. (ДВ бр. 15/1995 на МОС), с последващи изменения Заповед РД-350/14.07.2000 (ДВ бр. 66/2000 на МОСВ) и Заповед РД-59/24.01.2013 (ДВ бр. 28/2013 на МОСВ) по смисъла на Закона за защитените територии. Разглежданата площ попада и в границите на две защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /екологичната мрежа Натура 2000/ – защитена зона (ЗЗ) BG0002040 „Странджа” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 „Странджа” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/ 21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97 08.11.2013г.). Копие от писмо с изх. № ПД – 1507 от 21.06.2017 г. е изпратено до Община Малко Търново и кметство Калово.

Публикувано на 20.06.2017 г.

ПД-1172
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на винарска изба „Славянци” в част от УПИ „Винпром”, с. Славянци, общ. Сунгурларе” с възложител „Винекс Славянци” АД, което попада в обхвата на т.11 буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданият имот не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най – близко разположената защитена зона е BG0000196 „Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС №122/2007 г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.), Изм с РМС 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010 г.) Копие от писмо с изх. №ПД-1172 от 16.06.2017 г. е изпратено до Община Сунгурларе.

ПД-1407
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на Пречиствателна станция за битови и промишлени отпадъчни води за цех Сунгурларе в част от УПИ VII, кв. 100, гр.Сунгурларе“ с възложител: „ВИНЕКС СЛАВЯНЦИ“ АД, което попада в обхвата на т. 11, буква „в“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Имотът, не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близо е разположена защитена зона BG 0000196 “Река Мочурица” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС № 811/16.11.2010г. (ДВ бр.96/2010г.). Копие от писмо с изх. № ПД-1407 от 16.06.2017 г. е изпратено до община Сунгурларе.

ПД-1699
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение:   „Допускане на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор № 61056.50.11, землище на с.Равда, общ. Несебър“ с възложител: „Лидл България ЕООД енд КО“ КД  което попада в обхвата на т. 10 , буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Теренът, предвиден за реализация на разглежданото инвестиционно предложение  не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии. Не попада и в границите на защитени зони, по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко е разположена защитена зона BG0002043 “Емине“ за опазване на дивите птици, обявена със Заповед №РД-560/21.08.2009г., ДВ., бр.69/2009г. и Заповед №РД-76/28.01.2013г. за промяна в режима на дейностите. от Екологичната мрежа Натура 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Копие от писмо с изх.№ ПД-1699  от  19.06.2017г.  е изпратено до община Несебър и кметство с. Равда.

Публикувано на 16.06.2017 г.

ПД-791
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на преработвателно предприятие за производство и пакетиране на био и натурални храни в УПИ XIV – 764, кв. 41 по плана на ПЗ „Север” (идентичен с ПИ 07079.605.382 по КК), гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД, което попада в обхвата на т.7 буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. ПИ 07079.605.382 по КК, гр. Бургас, общ. Бургас не попада в границите на защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, но попада в защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (Натура 2000 място) - защитена зона BG0000273 “Бургаско езеро” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-769/28.10.2008г. на министъра на околната среда и водите и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение на МС №122/2007г. (ДВ, бр. 21/09.03.2007г.)

ПД-1339
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава, че приема представената документация за инвестиционно предложение „Изграждане на 16 бр. вилни сгради, водопровод, канализация и обслужваща тупикова улица в ПИ 07079.13.388 и ПИ 07079.13.389 по КК на гр. Бургас (бивши имоти № 021038 и № 021039), м. „Суват дере”, земл. на кв. Банево, гр. Бургас”  с възложител „Диада Инвест” ЕООД, което попада в обхвата на т.10 буква „б“ от Приложение № 2 към чл. 93, ал.1, т.1 на Закона за опазване на околната среда и е предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Разглежданите имоти не попадат в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитена зона (Натура 2000 места) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000270 „Атанасовско езеро“ за опазване на дивите птици (Заповед №РД-839 от 17.11.2008 г., ДВ., бр.108/19.12.2008 г.) и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС 122 от 2007 г. Копие от писмо с изх. №ПД-1339 от 15.06.2017 г. е изпратено до община Бургас.

архив- съобщения
 

 

 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки