За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Решения за преценяване необходимостта от ОВОС


Публикувано на 18 юли 2017 г.
Решение БС-97-ПР/14.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 3 броя сондажи за водовземане чрез водовземни съоръжения и изграждане на поливна система за напояване на зелени площи в имот № 010069 в землището на кв. Сарафово, гр. Бургас-Летище Бургас“ с възложител: „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД
Публикувано на 13 юли 2017 г.

Решение БС-96-ПР/12.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг в УПИ X – 950 и УПИ XI – 950, кв. 12, по плана на гр. Обзор, общ. Несебър“ с възложител: Асенка Драгомирова Станишева.

Решение БС-95-ПР/12.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за разширение на инвестиционно предложение „Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция и селскостопанска техника, административна сграда, фотоволтаична инсталация за собствени нужди и сондажни кладенци в ПИ№ 030035, № 030036, 030040, м. „Картела“, с. Черково, община Карнобат” с възложител: ЕТ „ЯХОНТ-С-СТАНЧО СТАНКОВ“.

Публикувано на 07 юли 2017 г.
Решение БС-94-ПР/05.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Осигуряване н атранспортен достъп до  ПИ 07079.3.1117, находящ се в местност „Наневия чифлик“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-93-ПР/05.07.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец, поставяне на резервоар за вода и фотоволтаична система до 5 kW в ПИ № 022205, както и изграждане на система за капково напояване на трайни насаждения в ПИ № 022205 и в ПИ № 022204, м. „Гара Лъка“, землище на с. Каменар, общ. Поморие” с възложител: ЗП Анна Цветанова Крумова

Публикувано на 30.06.2017 г.

Решение БС-92-ПР/28.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Предприемане на спешни укрепителни мерки, с цел предотвратяване на ерозионното действие на крайбрежната ивица“ с възложител: “БМФ Порт Бургас” ЕАД.

Публикувано на 26.06.2017 г.

Решение № БС- 91 -ПР/26.06. 2017 г.  за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци в м. „Чешме тарла“ ПИ 61056.20.108, ПИ 61056.20.109 и ПИ 61056.86.21, землище на с. Равда, община Несебър”  с възложител: Община Несебър

Решение № ПД-2577/23.6.2017 г за поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № БС-27-ПР/24.02.2017 г. за ИП: „Изграждане на пет броя еднофамилни жилищни сгради за отдих и курорт с индивидуални паркоместа и общ трафопост в ПИ № 67800.10.741, м. Мапи, землище гр. Созопол, общ. Созопол с възложител: Валентин Атанасов Калоянов

Публикувано на 22.06.2017 г.

Решение БС-90-ПР/21.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: Инсталиране на комплексна линия за обработка и подреждане на рибни продукти в консерви в Птицекланица – с. Чубра в ПИ №200004, м. „До село“, землище с. Чубра, общ. Сунгурларе, Програма за морско дело и рибарство, Подмярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, с възложител: „Ависпал“ ООД

Решение БС-89-ПР/21.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на пътна връзка за ПИ 07079.2.1716 и ПИ 07079.2.1717, местност „Келева нива“, землище гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна дейност „Тенис КлубАвеню“

Публикувано на 16.06.2017 г.

Решение БС-88-ПР/15.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Създаване на трайни насаждения от малини и череши, изграждане на капково – напоителна система и сондажни кладенци в поземлени имоти № 000176, № 076001, № 076004 и № 081032, находящи се в землището на с. Черни връх, община Камено, област Бургас. Изграждане подпорна конструкция, лека ограда около имотите, закупуване на замеделска техника и машина за сортиране на череши“, с възложител: „АДИКО ФИНАНС“ ЕООД

Решение БС-87-ПР/15.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на обслужващи улици в устройствена зона 12/Смф в предвиденото разширение  по действащ Общ устройствен план /ОУП/ на гр. Бургас“ с възложител: Община Бургас

Решение БС-85-ПР/15.06.2017 за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база за промишлени стоки и административна част в ПИ 07079.3.1690, м. „Мадика“, гр. Бургас, община Бургас“ с възложител: Стоян Михов Михов

Публикувано на 09.06.2017 г.

Решение БС-86-ПР/07.06.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ с идентификатор № 61056.78.7, местност „Чатал тепе“, землище на с. Равда, общ. Несебър“ с възложители: Любен Христов Деляков, Лиляна Христова Яръмова, Йорданка Христова Люцканова

Публикувано на 02.06.2017 г.

Решение БС-84-ПР/01.06.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане две вилни сгради в имот № 63029.125.20 и ПИ 63029.125.21, м. „Айва дере“, землище с. Росен, общ. Созопол“ с възложител: Григор Петров Григоров

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение БС-83-ПР/23.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на складове за промишлени стоки и административна част в ПИ 07079.2.2714 и ПИ 07079.2.2715, по КК на гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Грийн Ланд“ ЕООД

Решение БС-82-ПР/22.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Производствена база за бетон и бетонови изделия в ПИ 07079.11.77 и ПИ 07079.11.78“, м. „До шосето“, гр. Бургас, общ. Бургас“ с възложител: „Ес Бетон“ ЕООД

Публикувано на 22.05.2017 г.

Решение БС-81-ПР/19.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане жилищни сгради в имот № 67800.10.335, м. „Мапи“, землище гр. Созопол, общ. Созопол“ с възложител: „Фотон“ ООД

Публикувано на 19.05.2017 г.

Решение БС-80-ПР/17.05.2017 г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Доставка и монтаж на мрежа за защита от градушки, птици и насекоми заедно с опорна конструкция на трайни насаждения ябълки в ПИ № 001088 и доставка и монтаж на резервоар за вода 2043 куб.м. в ПИ № 001101 землището на с. Александрово, общ. Поморие” с възложител: ЕТ “ИДА-И-ИВАН ДИМОВ”

Публикувано на 17.05.2017 г.

Решение БС-79-ПР/15.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за за инвестиционно предложение: „Изграждане на по една жилищна сграда в ПИ № 002130 и ПИ № 002131, м. „Габарака“, землище с. Александрово, общ. Поморие, както и изграждане на водовземно съоръжение – сондаж в ПИ № 002130“ с възложител: Тодор Николов Апостолов

Публикувано на 12.05.2017 г.

Решение № БС-78-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за „Изграждане на клуб по интереси с магазин, кафе, хангар и паркинг за високопроходими автомобили в ПИ № 61056.25.22, местност „Блато“, землище с. Равда, община Несебър и изграждане на пътна връзка и кабелно захранване за имота“ с възложители:  „Арго Израел” ООД

Публикувано на 11.05.2017 г.
Решение № БС-77-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за   „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот №67800.4.19, местност „Буджака”, гр. Созопол, община Созопол“  възложител:   Петко Илиев Петков

Решение № БС-76-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за    „Създаване на 37 дка лозови насаждения с десертни сортове, изграждане на автоматизирана система за капково напояване на насажденията и противоградна мрежа в ПИ № 34004, 034006, 034007, 034027, 034028 и 034029, землището на с. Славянци, общ. Сунгурларе, както и закупуване на земеделска техника"  с възложител: ЗП Тончо Николов Драгнев

Решение № БС-75-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  „Закупуване на поливни съоръжения за отглеждане на дини във връзка с кандидатстване за финансиране по мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР 2014-2020 и водовземане от язовир ПИ 000121, землище на с.Равна гора, Община Созопол”
възложител: „ЕКВАТОР” ЕООД

Решение № БС-74-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  „База за съхранение и ремонт на селскостопанска техника и автомобили, площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства и административно - битова сграда в УПИ I- 1485,1486, масив 49 (ПИ 07079.5.1648 по КК), гр.Бургас, община Бургас. Изграждане на външен водопровод към ПИ 07079.5.1648, гр.Бургас, община Бургас” с възложител „Авточасти Енчеви” ООД

Решение № БС-73-ПР/11.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за  „Изграждане на вилна сграда в ПИ 67800.6.172, м. „Буджака“, землище гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Маресме“ ООД

Публикувано на 10.05.2017 г.

Решение № БС-72-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 67800.10.375, местност „Мапи”, гр. Созопол, община Созопол“ с възложител: „Карат-М“ ООД

Решение № БС-71-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.266, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Юлиан Христов Георгиев

РЕШЕНИЕ № БС-70-ПР/09.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:  „Изграждане на вилни сгради в поземлен имот № 67800.10.389, местност „Ачмалъци”, гр. Созопол,община Созопол“ с възложител: „КАРАТ- М“ ООД

Решение № БС-69-ПР/10.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:„Изграждане на една сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 81178.6.268, местност „Аклади”, гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Йордан Костадинов Капанов и Надя Стойкова Капанова

Решение № БС-68-ПР/09.05.2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на една вилна сграда в поземлен имот № 81178.6.486, местност „Аклади“, землище гр. Черноморец, община Созопол“ с възложител: Станислава Георгиева Георгиева

Архив - решения по преценяване необходимостта от ОВОС
2017  2016   2015   2014   2013    2012      2011      2010     2009    2008

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки