За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Обществени обсъждания на ДОВОС


Публикувано на 23.05.2017 г.

Съобщение за обществено обсъждане на Доклада за ОВОС за инвестиционно предложение:”Изграждане на 20 вилни сгради в поземлен имот №126031, местност „Айва дере”, землище с. Росен, община Созопол

Публикувано на 30.03.2017 г.

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и ДОСВ за инвестиционно предложение:
„ Изграждане на нова инсталация за производство на тухли с капацитет 500 t/d намираща се в имот 07079.1.1425, кв. Сарафово гр. Бургас”

Публикувано на 17.03.2016 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в местност „Ченгене юрт” в обхвата на ЧИ на ОУП на землището на с. Маринка“ с възложител „Царски извори“ ООД е организирано както следва:
на  14.04.2016 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Община Бургас
на  14.04.2016 г. от 14:00 ч. в  залата на кметство с. Маринка

Публикувано на 7.03.2016 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Изграждане на мотел, заведение за хранене и бензиностанция в ПИ46663.72.526, м. Сушица, гр. Малко Търново”, с възложител: Радостина Илиева Стоева, е организирано, както следва:

на  31.03.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Бизнес-център, гр. Малко Търново.

Публикувано на 14.1.2016 г.

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и ДОСВ за инвестиционно предложение: „Изграждане на нова ВЛ 400kV т п/ст Пловдив 400kV до п/ст Бургас 400kV с разкъсване в п/ст "Марица Изток" 400kV и нов електропровод от п/ст "Марица Изток" 400kV до ТЕЦ "Марица Изток - 3”, с възложител: "Електроенергиен системен оператор" ЕАД.

Публикувано на 30.12.2015 г.

Съобщение за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение "Път І-9 "Слънчев бряг - Бургас" от км 212+233.06 до км 222+849.41 - реконструкция с изграждане на второ пътно платно и обход на гр. Поморие" /срещите са на 14.01 и 15.01.2016 г./

Публикувано на 28.12.2015 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и доклад за оценка степента на въздействие с всичките им приложения за инвестиционно предложение: „Разработване на кариера „Градец 2“ с цел добив на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали, разположена в землището на с. Градец, Община Котел, Област Сливен”, с възложител: „Ескана“ АД е организирано, както следва:

на  26.01.2016 г. от 10:30 ч. в зала в сградата на община Котел, на адрес: гр. Котел, пл. „Възраждане“ № 1;

на  26.01.2016 г. от 13:00 ч. в салон  на читалище „Надежда“ в с.Градец, Община Котел.

Публикувано на 7.12.2015 г.

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда с всичките му приложения за инвестиционно предложение: „Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането й в Черно море”, с възложител: Община Несебър е организирано, както следва:

на  21.12.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на отдел „Екология“ при община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж.к. „Младост“ № 62Г;

на  21.12.2015 г. от 11:15 ч. в многофункционална зала на кметство Обзор, на адрес: гр. Обзор, ж.к. „Славянска“ № 14А;
 

Публикувано на 14.08.2015 г.

На основание чл.20, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми е получено уведомление от община Бяла за организирана среща за обществено обсъждане на доклад за ЕО за “Подобрен устройствен план (ПУП), план за регулация (ПР) на зона за вилен и курортен отдих на местност "Качи Велко", землище гр.Бяла, община Бяла, област Варна”, с възложител: ОБЩИНА БЯЛА.

Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на 21.08.2015 г. от 14:00 ч. в Читалище „Пробуда“ гр.Бяла.

Докладът за ЕО и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Бяла, гр.Бяла, ул. „Свети Атанасий“ № 29.

Публикувано на 3.02.2015 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение “Разширение на съществуващо депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър”, с възложител: община Несебър.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от община Несебър за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение “Разширение на съществуващо депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
На 5.05.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на отдел "Екология" при община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж.к. Младост 62Г
На 5.05.2015 г. от 11:00 ч. в Концертна зала на кметство с. Равда, община Несебър, ул. „Македония” № 2.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Несебър и Кметство с. Равда, както и от 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас, гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3.

Писмени становища могат да се представят в община Несебър, РИОСВ – Бургас или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – Сюрея Исуф - нач. отдел "Инв. политика" тел. 0554/29399
Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на бр.60 от 31.03.2015 г.

Публикувано на 3.02.2015 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Корекция на р. Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър, област Бургас” с възложител: община Несебър.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от община Несебър за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Корекция на р. Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър, област Бургас”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
На 4.03.2015 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на отдел "Екология" при община Несебър, на адрес: гр. Несебър, ж.к. Младост 62Г
На 4.03.2015 г. от 11:00 ч. в сградата на кметство с. Оризаре, община Несебър, ул. Първи май 20.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на Община Несебър и Кметство с. Оризаре, както и от 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас, гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3.

Писмени становища могат да се представят в община Несебър, РИОСВ – Бургас или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – Сюрея Исуф - нач. отдел "Инв. политика" тел. 0878 811 297
Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на бр.16 от 26.01.2015 г.

Публикувано на 9.01.2015 г.

РИОСВ-Бургас уведомява, че по време на общественото обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище  „Каята“, землище на с. Вратица и с. Винарско, Община Камено, Област Бургас” с възложител: „Хидроминерал“ ООД пред компетентния орган са депозирани възражения от жители на населените места.
Възражение на жители на с.Винарско
Възражение на жители на с.Вратица
Oтговор на „Хидроминерал“ ООД

Публикувано на 15.07.2014 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище  „Каята“, землище на с. Вратица и с. Винарско, Община Камено, Област Бургас” с възложител: „Хидроминерал“ ООД.

На основание чл.17, ал.1, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от „Хидроминерал“ ООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Разкриване и експлоатация на кариера за добив на трахити и трахитови туфи за производство на трошен камък за пътни настилки, строителни материали и за производство на бетонови разтвори от находище  „Каята“, землище на с. Вратица и с. Винарско, Община Камено, Област Бургас”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
На 11.08.2014г. от 10:00 ч. в пенсионерския клуб на с.Вратица,
На 11.08.2014г. от 14:00 ч. в пенсионерския клуб на с.Винарско,
На 11.08.2014г.  от 18:00ч. в залата на Гражданска защита в гр. Камено.
Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. в сградите на Община Камено; Кметство Винарско и кметско наместничество с.Вратица
От 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас, гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3.
Докладът за ОВОС е публикуван и на сайта на община Камено и сайта на възложителя: hydromineral.bg
Писмени становища могат да се представят в община Камено и на електронната поща на възложителя: hydromineral@abv.bg,  РИОСВ – Бургас или на срещите за обществено обсъждане.

За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – инж.Никола Вардев, тел. 0888 259 001 e-mail: bn.sofia@gmail.com.
Обявата е публикувана във вестник „Труд” на бр.174 от 30.06.2014 г.

Публикувано на 30.05.2014 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 48  броя вилни сгради в ПИ 034052, 037053 и 037012, м. Голямата нива, землище кв. Банево, гр. Бургас”

На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от „ЛМЕ“ ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на 48  броя вилни сгради в ПИ 034052, 037053 и 037012, м. Голямата нива, землище кв. Банево, гр. Бургас”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
На 30.06.2014г. от 9:45 ч. в читалището на кв. Банево,
На 30.06.2014г. от 11:00 ч. в Дирекция "Околна среда", община Бургас, на адрес гр.  Бургас, ул. Шейново 24 (бивш Профсъюзен дом), ет.2, стая 1.

Докладът за ОВОС и приложенията към него са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден:
От 8.30 ч. до 17.15 ч. в Дирекция "Околна среда", община Бургас и кметство кв. Банево.
От 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас, гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3,

Писмени становища могат да се представят в РИОСВ-Бургас, в деловодството на община Бургас или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата за обществено обсъждане е публикувана във в. Черноморски фар, бр. 99 от 28.05.2014 г.

За контакти: Николета Вълканова - 0885 136 585

Публикувано на 15.05.2014 г.

На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл. 81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал.1,т.1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за организирана среща за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда и всички приложения към него за инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за спорт и атракции, заведение за хранене, засаждане на овощна градина и лозови насаждения в ПИ 67800.1.332 и ПИ 67800.1.145, м. Соленки, гр. Созопол", с възложител "КиП Груп Созопол" ООД.

Срещата ще се проведе на 16.06.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на общинска администрация Созопол.

Докладът по ОВОС и приложенията към него, в това число Докладът за оценка степента на въздействие са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в РИОСВ-Бургас и в община Созопол. Писмени становища могат да се представят в РИОСВ-Бургас, в деловодството на община Созопол или на срещата за обществено обсъждане.
Обявата за обществено обсъждане е публикувана във в. Ало Бургас, бр. 35 от 15-18.05.2014 г.

За контакти Магда Кюмурджиева - 0888 962 141

Публикувано на 28.03.2014 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV за присъединяване на подстанция „Обзор“ 110/20 кV към електроенергийната система на страната”

На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение „Изграждане на Въздушна линия /ВЛ/ 110 кV за присъединяване на подстанция „Обзор“ 110/20 кV към електроенергийната система на страната ”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
На 23.04.2014г. от 10:00ч. в заседателна зала на отдел „Екология“ при община Несебър
На 23.04.2014г. от 11:15ч. в сградата на училището в с.Баня, община Несебър
На 23.04.2014г. от 12:30ч. в многофункционална зала при Кметство Обзор, община Несебър
На 23.04.2014г. от 13:30ч. в залата на Кметство Приселци, община Несебър

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. и оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС,е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в:
От 8.00 ч. до 17.00 ч. в отдел „Екология“ при община Несебър;
От 8.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на кметство с.Баня, община Несебър/стая на кмета/;
От 8.00 ч. до 12.00 ч. в стая №8 кметство Обзор, ул.“Иван Вазов“ № 2, община Несебър;
От 800 ч. до 16.30 ч. в сградата на кметство с. Приселци;
От 9.00 ч. до 17.30 ч. в сградата на РИОСВ-Бургас, гр.Бургас, к-с Лазур, ул. Перущица 67, ет.3,
И на адреса на възложител: гр.София, бул.“Гоце Делчев“ № 105
Писмени становища могат да се представят в Община Несебър, Кметство Приселци, Кметство Баня, Кметство Обзор,  РИОСВ – Бургас, на адреса на възложителя- гр.София, бул.“Гоце Делчев“ № 105 или на срещите за обществено обсъждане.
Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен на интернет страницата на РИОСВ-Бургас.
За контакти от страна на възложителя за общественото обсъждане – инж.Мартин Кошничаров, тел. 0884 186 232.
Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на бр.6705 от 20.03.2014 г.

Публикувано на 03.01.2014 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изграждане на части от обект „Удвояване и електрификация на ж.п. линия Карнобат-Синдел”, с възложител ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура”.
На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от ДП „Национална компания „Железопътна инфраструктура” за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Удвояване и електрификация на ж.п. линия Карнобат-Синдел”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
• 04.02.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на община Карнобат (гр.Карнобат, бул. „България“ №12, ет.2);
• 04.02.2014 г. от 14.00 ч. в сградата на община Сунгурларе (гр.Сунгурларе, ул. „Г. Димитров“ №2);
• 05.02.2014 г. от 10.00 ч. в сградата на община Руен (с.Руен, ул. „Първи май“ №18).
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) са обществено достъпни всеки работен ден от 9.00 до 16.30 ч. на следните места:
• сградите на съответните общини;
• сградата на ДП „НКЖИ“ – София, бул. „Мария Луиза“ №110;
• сградата на РИОСВ-Бургас – гр.Бургас, ул. „Перущица“ №67;
Докладът за оценка на степента на въздействие – приложение към доклада за ОВОС, е достъпен на интернет страницата на:
• компетентния орган по околна среда – Министерство на околната среда и водите на адрес: http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=170;
• интернет страницата на РИОСВ-Бургас.
Писмени становища могат да се предоставят в община Карнобар, община Сунгурларе и община Руен, Министерство на околната среда и водите, както и на местата, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС, обявени по-горе, или по време на срещите за обществено обсъждане.
За контакти от страна на възложителя по общественото обсъждане:
- Антоанета Георгиева, тел. 02/932 3821, e-mail: tony.georgieva@rail-infra.bg;
- Toма Жегов, тел. 02/932 3258, e-mail: t.jegov@rail-infra.bg

Публикувано на 1.11.2013 г.

Организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект-р.Куру дере, приток на р.Двойница, на територията на Община Несебър".
На основание чл.17,ал.1,т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в РИОСВ-Бургас е получено уведомление от „ЯНИЦА 2013” ЕООД за организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение за „Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект-р.Куру дере, приток на р.Двойница, на територията на Община Несебър”.
Срещите за обществено обсъждане ще се проведат, както следва:
• 02.12.2013 г. от 11.30 ч. в Пенсионерския клуб на с.Раковсково;
• 02.12.2013 г.от 13.00 ч. в Пенсионерския клуб на с.Приселци;
Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. докладът за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) са обществено достъпни на следните места:
• Сградата на Община Несебър;
• Сградата на Кметство с.Раковсково;
• Сградата на Кметство с.Приселци;
• Сградата на РИОСВ – Бургас;
• офиса на „ЯНИЦА 2013“ ЕООД, гр.Обзор, ул.“Г.С.Раковски“ № 4;
• офиса на „Бионформ консулт“ ООД, гр.Бургас, ул.Успенска № 3.
Докладът за оценка степента на въздействие (ДОСВ) е достъпен и на интернет - страницата на РИОСВ-Бургас.
Писмени становища могат да се предоставят в сградите на община Несебър; Кметство с.Раковсково; Кметство с.Приселци, както и на местата, където е осигурен достъп до доклада за ОВОС, обявени по-горе, или по време на срещите за обществено обсъждане.
Обявата за мястото, датата и часа за провеждане на срещи за обществено обсъждане, мястото и времето за обществен достъп до доклада за ОВОС и приложенията към него, както и мястото за предоставяне на писмени становища са публикувани от „ЯНИЦА 2013” ЕООД в притурка на в-к "24-часа" за Бургас, Ямбол и Сливен – „Твоят ден“ от 28.10.2013г.
За контакти от страна на възложителя по общественото обсъждане – Т. Бакърджиева, , тел. 0895/ 755256.

Публикувано на 22.10.2013 г.
На основание чл. 97, ал.4 във връзка с чл. 81, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда и чл. 16, ал. 1 и чл. 17, ал.1,т.1, 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, РИОСВ-Бургас съобщава за организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда, в това число и на Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на пясъци и чакъли в находище „Дъскотна”, участъци „Северен” и „Южен” в землищата на с. Вишна и с. Дъскотна, община Руен, област Бургас".

Срещите ще се проведат както следва:
- на 20.11.2013 г. от 11.30 ч. - в кметство с. Дъскотна
-на 20.11.2013 г. от 13.00 ч. - в кметство с. Вишна

Докладът по ОВОС и приложенията към него, в това число Докладът за оценка степента на въздействие са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в РИОСВ-Бургас, община Руен, кметство с. Дъскотна, кметство с. Вишня и на адреса на възложителя - гр. Бургас, ул. Шейново 60, партер. Писмени становища могат да се представят в РИОСВ-Бургас, община Руен, кметство с. Дъскотна, кметство с. Вишня, на адреса на възложителя или на срещите за обществено обсъждане.
Обявата за обществено обсъждане е публикувана във в. Черноморски фар, бр. 204 от 18-20.10.2013 г.

За контакти инж. Али Хамзов - 0885 136 585

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки