За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Решения за прекратяване


Публикувано на 11.07.2017 г.

Решение № БС-54–П/10.07.2017г. за: „Изграждане на месопреработвателно предприятие за червено и бл месо и кланица в имот № 000281 в землището на с. Факия, общ. Средец“ с възложител: „Аква Еко Тур“ АД и „Агро Коз“ ООД

Публикувано на 10.07.2017 г.

Решение № БС-53–П/07.07.2017г. за: „Ремонт и реконструкция на съществуваща стопанска постройка в модерна птицеферма за отглеждане на кокошки носачки, административно-битова част, закупуване на цялостно технологично оборудване, изграждане на сондаж и полагане на фотоволтаична система за собствени нужди на обекта с мощност до 30 кВп в имот № 045004, землище с. Бродилово, община Царево“ с възложител: ЗП Татяна Георгиева Кренчева

Публикувано на 06.07.2017 г.

Решение № БС-52–П/03.07.2017 г. за: „пуп-прз ЗА пи С ИДЕНТИФИКАТОРИ 67800.7.72 И 67800.7.73 ПО кк НА ГР. Созопол, с цел обединяване на имотите в един общ ПИ“ с възложител: „Евробилдинг Транс” ЕООД

Публикувано на 03.07.2017 г.

Решение № БС-51–П/30.06.2017 г. за: „ПУП-ПРЗ за ПИ № 07079.11.424, м. „Росенец” (бивша м. „Отманли”), землище кв. „Крайморие”, гр. Бургас, община Бургас, с цел изграждане на две вилни сгради” с възложител: „Артемис 69 М“ ЕООД

Публикувано на 26.06.2017 г.
Решение № БС-50 -П/26.06.2017г.   на Директора на РИОСВ - Бургас, постановено за инвестиционнo предложениe: „ВиК схема на морски плаж „Градина централен част 2“, Община Созопол” с възложител:“Л Л И М“ ООД

РЕШЕНИЕ № БС- 49 -П/26.06.2017 г. за „Създаване на 126 дка овощна градина за интензивно биологично отглеждане на орехи в ПИ № 089001, местност „Кърънджика“ и ПИ № 032002, местност „Гор чешма“, землище гр. Карнобат, община Карнобат, закупуване на земеделска техника, изграждане на телена ограда, изграждане на сондажи и система за капково напояване на насажденията” с възложител: „Гренобъл“ ЕООД

Решение № БС-48-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на цех за производство на пелети в  УПИ VIII, кв. 77Б, гр. Айтос, общ. Айтос“ с възложител: „Арекс“ ЕООД

Решение № БС-47-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Обособяване на цех за производство на пелети в имот с идентификатор № 80916.82.29, местност „При село“, землище с. Черни връх, Община Камено“ с възложител: Валентин Димитров Богданов

Решение № БС-46-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „Изграждане на лятна кухня в ПИ 10094.501.144, с. Варвара, община Царево” с възложител Здравка Атанасова Борисова

Решение № БС-45-П/26.06.2017г. за прекратяване на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение „ПУП-ПРЗ за ПИ № 000361, местност „Кайряка“, землището на гр. Карнобат с цел промяна предназначението на имота и обособяване на УПИ I-361 – за бирария, автосервиз, магазин за авточасти и други автоуслуги” с възложител: Кръстина Миткова Тодорова

Решение № БС-44–П/23.06.2017 г. за: „Изграждане на заведение за обществено хранене и хотел в поземлен имот № 280008 в местност „Хаджи Бекир”, землище гр. Айтос, община Айтос“ с възложител: Исуф Ахмед Юсмен

Публикувано на 22.06.2017 г.

Решение № БС-43–П/21.06.2017 г. за: „Изграждане на преработвателно предприятие за производство и пакетиране на био и натурални храни в УПИ XIV – 764, кв. 41 по плана на ПЗ „Север” (идентичен с ПИ 07079.605.382 по КК), гр. Бургас, общ. Бургас” с възложител: „ИНДУСТРИАЛЕН ЛОГИСТИЧЕН ПАРК - БУРГАС” АД

Публикувано на 06.06.2017 г.

Решение № БС-42–П/05.06.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за имоти с №№070079.12.1494, 07079.12.1495 и 07079.12.1496 по КК на гр.Бургас, местност „Шосе бою“, землище кв. Ветрен, община Бургас“  с възложители: „Автоойл“ АД, Кирил Андонов, Леонид Шопов и Цветан Генков

Публикувано на 25.05.2017 г.

Решение № БС-41–П/22.05.2017г. за: „Изграждане на жилищно-курортна сграда с офиси и търговски обекти в ПИ 51500.75.2, м. „Кокалу“, землище на гр. Несебър, община Несебър“  с възложител: Борислав Кръстев Байчев и съсобственици

Публикувано на 22.05.2017 г.

Решение № БС-40–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на административно-складова база в ПИ 67800.17.34, м. „Лафотумба“, землище на гр. Созопол, община Созопол“  с възложител: „ДЕЛТА-МЕТ“ ЕООД

Решение № БС-39–П/18.05.2017г. за: „Изграждане на една сграда за отдих и курорт с ресторант и басейн в ПИ 67800.54.52, м. „Каваци“, гр. Созопол, община Созопол, и изграждане на обслужваща улица“ с възложители: Георги Петров Димитров и Марина Динкова Златева

Решение № БС-38–П/18.05.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ за разделяне на поземлен имот № 39164.13.191, с идентификатор 07079.7.356 по КК м. „Кору дере“, землище с. Кошарица, община Несебър, обособяване на 14 бр. нови УПИ и изграждане на по една едноетажна жилищна сграда във всеки УПИ, сондаж и ПСОВ“ с възложител: „ЙОТ-ХА-КА-БАУ“ ООД

Публикувано на 12.05.2017 г.

Решение № БС-37-П/11.05.2017г. за „Създаване и отглеждане на БИО насаждения от киви, изграждане на собствен сондаж и система за капково напояване в имот №075004, местност „Дюс келеме” в землището на с. Ябълчево, общ. Руен, обл. Бургас“ с възложител: Серафим Огнянов Боянов

Решение № БС-36-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на административна сграда на „Водоснабдяване и канализация-Бургас” ЕАД – район Обзор в УПИ IV-309, кв.21 по регулационния план на гр. Обзор (ПИ 53045.502.150), община Несебър” с възложител: „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ-БУРГАС“ ЕАД

Решение № БС-35-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане на риба в имот № 000124, землище с.Житосвят, Община Карнобат” с възложител: Георги Енев Енев

Решение № БС-34-П/11.05.2017г. за: „Използване на аквакултурно стопанство и зона за рекреация в ПИ № 000111 и ПИ № 000323, землище на с. Драчево, Община Средец” с възложител: “АГРО-ИД” ООД

Решение № БС-33-П/11.05.2017г. за: „Извършване на рибостопанска дейност в яз. „Езерото“, ПИ № 000165, землище на с. Лясково, община Айтос” с възложител: „КАРПИО КТ” ЕООД

Решение № БС-32-П/11.05.2017г. за: „Изграждане на стопанска сграда, постройка и локална модулна пречиствателна станция в ПИ № 000011, землище с.Присад, община Созопол“ с възложител: „АТОС“ ЕООД

Решение № БС-31-П/11.05.2017г. за: „Отглеждане и угояване на шаран и толстолоб в язовир „Чанаджика“, землище с. Екзарх Антимово, Община Карнобат” с възложител: Георги Атанасов Кутиев

Решение № БС-30-П/11.05.2017г. за:  „Изграждане на курортен комплекс - ваканционно селище и сондажен кладенец в поземлен имот № 27454.29.30, местност „Мегало алан”, землище на с. Емона, община Несебър” с възложител: Павлин Кирилов Георгиев

Решение № БС-29-П/11.05.2017г.  за: „Изграждане на спортно развлекателен комплекс в УПИ XVII в кв.74 по ПУП-ПРЗ \ПИ 48619.503.401\, гр.Царево, община Царево, област Бургас” с възложител: Община Царево

Публикувано на 10.05.2017 г.

Решение № БС-28-П/09.05.2017г. за: „Изграждане на отопляеми оранжерии, парокотелно и фотоволтаичен парк в имот № 000109, местност „Косова трънка“, землище с.Драчево, Община Средец” с възложител: „АГРО ИД“ООД

Решение № БС-27-П/10.05.2017г. за: „Ползване на част от акваторията на яз. Ахелой, разположена в имоти на територията на община Поморие, в т.ч. № 000200, в землището на с. Габерово, № 000474 и 000528 в землището на с. Бата и № 000001 в землището на с. Дъбник за отглеждане на аквакултури и свързани с тях дейности и изграждане на сондаж” с възложител: „Агро Инвест – Свети Влас“ ЕООД

Решение № БС-26-П/10.05.2017г. за:  „Изграждане на постройка за допълващо застрояване в имот № 00833.5.213, м. „Пречиствателната“, гр. Ахелой, община Поморие“ с възложители Михаил Стефанов Михов и Велика Николова Савова

Публикувано на 09.05.2017 г.

Решение № БС-25-П/05.05.2017г. за:  „Изграждане на сгради и съоръжения свързани с вилния отдих в имоти №046171, № 046172, № 046174, № 046178 и № 046181, земл. на гр. Средец, общ. Средец“ с възложители: „Таурус - 2001“ЕООД, Тодор Илиев Тодоров, Юлия Николаева Дукова и Мария Николаева Дукова.

Публикувано на 19.04.2017 г.

Решение № БС-24–П/18.04.2017г. за: „Промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на жилищна сграда в УПИ I-82, кв. 43 /ПИ№ 07079.30.287/, квартал „Крайморие“, гр. Бургас“ с възложител: Георги Стефанов Чавдаров

Публикувано на 18.04.2017 г.

Решение № БС-23–П/13.04.2017г. за: „Изграждане на масивна ограда в УПИ IX, м. 42, м. „Яката”, землище на кв. Рудник, общ. Бургас” с възложител: Таня Тодорова Пашова

Публикувано на 12.04.2017 г.

​Решение № БС-22–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за нов гробищен парк в ПИ с идентификатори 07079.665.149, 07079.665.150, 07079.665.151, 07079.665.152, 07079.665.153, 07079.665.154 и 07079.665.155 по КК на гр. Бургас и ПУП –ПУР за осъществяване на транспортен достъп и трасета на техническата инфраструктура, в землището на ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-21–П/10.04.2017г. за: „ПУП-ПРЗ за част от ПИ № 07079.10.1234 по КККР на гр. Бургас (част от бивш ПИ № 07079.10.1009) за изграждане на „Етнографски рибарски комплекс“ в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), землище кв. Крайморие, гр. Бургас, община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-20–П/10.04.2017г. за: “Промяна предназначението на земеделска земя за изгражданен ажилищна сграда в УПИ V-85, кв. 42 (ПИ №  07079.30.292 кв. Крайморие, гр. Бургас” с възложител: Иван Господинов Андреев

Публикувано на 04.04.2017 г.

Решение № БС-19–П/03.04.2017г. за: „Изграждане на паркинг и едноетажна сграда за охрана в УПИ І-271, 1084, кв.71 (ПИ № 48619.504.69), Промишлена зона гр.Царево, община Царево” с възложител: Община Царево

Решение № БС-18–П/31.03.2017г. за: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.7.356 по КК на гр. Бургас за изграждане на Зоопарк в землището на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, Община Бургас” с възложител: Община Бургас

Решение № БС-17–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007106, м. „Хижата“, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие, с възложител: Георги Руменов Костадинов

Решение № БС-16–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007101, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-15–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007095, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-14–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.222, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-13–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.223, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: Любка Сотирова Костадинова

Решение № БС-12–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.220, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Решение № БС-11–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007096, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-10–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007103, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-09–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 007102, м. „Драката“, землище с. Медово, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Вилиджис“ ООД

Решение № БС-08–П/31.03.2017г. за: „Поставяне на преместваеми обекти-гаражни клетки в ПИ № 35033.24.219, м. „Хижата“, землище гр. Каблешково, общ. Поморие”, с възложител: „Грийн Фийлд“ ООД

Публикувано на 10.03.2017 г.

Решение № БС-07–П/08.03.2017г. за: „Изграждане на жилищна сграда „А“ и жилищна сграда „Б“ в ПИ с идентификатор 51500.502.494 по КК на град Несебър, общ. Несебър“ с възложители: Христина Георгиева Димова и Минко Неделчев Тодоров

Публикувано на 07.03.2017 г.

Решение № БС-05–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 385 дка люцерна, находяща се в масив 3 по КВС в землището на с. Добриново, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Решение № БС-04–П/06.03.2017г. за: „Поливане на 290 дка люцерна, находяща се в масив 9 и 640 дка в масив 10 по КВС в землището на с. Житосвят, община Карнобат“ с възложител: „Мела Инвест“ ЕООД

Публикувано на 27.02.2017 г.

Решение № БС-06–П/24.02.2017г. за: „Доставка и монтаж на инсталация за производство на изсуствен строителен материал от твърди битови отпадъци за получаване на продукт“ с възложител: „Ви Пи Екосолюшън“ ООД

Публикувано на 17.02.2017 г.

Решение № БС-03–П/2017г. за: „Изграждане на водовземна съоръжение – тръбен кладенец за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в ПИ №№ 47202.10.110 и 47202.10.113, местност „Припека“, землище на с. Маринка, община Бургас“ с възложител: „Царски извори“ ООД

Публикувано на 25.01.2017 г.

Решение № БС-02–П/24.01.2017 г. за: „Преустройство на краварник в склад за промишлени стоки в ПИ 086020, землище на кв. „Рудник“, гр. Бургас“ с възложител: „МГМ-59“ ООД

Публикувано на 23.01.2017 г.

Решение № БС - 01 – П/20.01.2017 г. за: „Изграждане на хотелски комплекс на територията на ПИ 61056.56.4, 61056.56.5, 61056.56.6, 61056.56.12, 61056.56.13, 61056.56.14, 61056.54.17 и 61056.56.100, м. “Хендек Тарла“ по КК с. Равда, община Несебър“ с възложители: „Актив-02“ ООД и „Парадайз Тур Инвест“ ООД
 

Архив - решения (2014, 2015, 2016)

 
 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки