За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Превантивна дейност
Законодателство
Актуална информация
ОВОС
Екологична оценка
Становища по ЕО


Публикувано на 10.07.2017 г.

Становище по екологична оценка №БС-1-1/07.07.2017г. за план: „ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ I, II и III, кв. 78 и УПИ II и III, кв.78, гр. Несебър - нова част,  община Несебър, с цел обособяване на шест нови УПИ“ с възложител: община Несебър

Публикувано на 28.10.2016 г.

Становище по екологична оценка №БС-3-6/27.10.2016 г. за план: „ПУП– ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470, 07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468 и 07079.6.1469, масив 84, по КК на гр. Бургас” и „ПУП– ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755 и 07079.5.756 масив 38, по КК на гр. Бургас” с възложители: „ЕЛКАБЕЛ“АД и „ФОРТЕРА“АД

Публикувано на 02.09.2016 г.

Становище по екологична оценка №БС-2-5/02.09.2016г. за план: „Подробен устройствен план - План за застрояване в ПИ №№51500.503.444, 51500.503.445, 51500.503.446, 51500.503.447, 51500.503.448, 51500.503.449, 51500.503.450, 51500.503.451, 51500.503.452, 51500.503.453, 51500.503.454, 51500.503.455, 51500.503.457, местност „Кокалу”, землище гр.Несебър, Община Несебър с цел изграждане на жилищен комплекс за сезонно обитаване от „затворен тип“ с всички удобства за отдих, рекреация и спорт, търговски и обслужващи сгради, паркинги и алеи”

Публикувано на 29.03.2016 г.

Становище по екологична оценка № БС-1-1/28.03.2016 г. за план: „Частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ЧИ НА ПУП-ПРЗ) и изграждане на курортно строителство и допълващи дейности в УПИ ІІ-12296 (ПИ № 67800.12.296), местност „Алепу”, землище гр. Созопол, община Созопол”, с възложител: „ГБС-ИМОТИ” АД

Публикувано на 22.06.2015 г.

Становище по екологична оценка № БС-4-3/16.06.2015 г. за план: "Изменение на ПУП-ПЗ за ПИ 10731.24.108 и 10731.24.107, м. Чифтелията, с. Веселие, община Приморско", с възложител: "ЕНПИ" ООД.

Становище по екологична оценка № БС-4-2/16.06.2015 г. за план: "ЧИ на ПУП-ПРЗ за ПИ по КК на с. Тънково, община Несебър", възложител Община Несебър.

Публикувано на 22.01.2015 г.

Становище по екологична оценка № БС-1-1/21.01.2015 г. за план: "ПУП-ПР и ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.604.237, кв. 22, по Плана за улична регулация на Промишлена зона "Север", гр. Бургас и изменение на ПУП-ПУР на обслужваща улица с о.т.639-о.т.638 по плана за улична регулация на Промишлена зона "Север" - ПИ07079.604.131 и 07079.604.132", възложител "Кроношпан България" ЕООД.

Публикувано на 25.06.2014 г.

Становище по екологична оценка № БС-2-2/24.06.2014 г. за план: "ПУП-ПЗ на с. Жеравна, община Котел, област Сливен", възложител Община Котел.

Публикувано на 8.05.2014 г.

Становище по екологична оценка № БС-1-1/28.04.2014 г. за план: "Частичен ПУП-ПЗ за изграждане на жилищни сгради в поземлен имот № 73571.32.13, местност "Герена", землище с. Тънково, община Несебър", възложител: "Булгравия Девелопмънтс" ООД.

Публикувано на 11.02.2013
Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас съобщава за издадено Решение № БС-07-04-ЕО/08.02.2013 г. за допълване на Становище по екологична оценка №07-04/2009 г. относно план: "ПУП-ПРЗ за територията, обхващаща поземлени имоти №000340 и №000348 в землището на кв.Долно Езерово и поземлени имоти №№000502, 000340, 000339, 000329, 000504, 000592 и 000105 в землището на гр.Камено, съставляващи производствената площадка на "Лукойл Нефтохим Бургас" АД.
На основание чл.62 от Административнопроцесуалния кодекс Директорът на РИОСВ-Бургас допълва Становище по екологична оценка №07-04/2009 г.
Решението може да бъде обжалвано пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 
 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки