За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
Законодателство


Закон за биологичното разнообразие

Закон за лечебните растения

Закон за защитените територии

Закон за генетично модифицирани организми

Закон за защита на животните

Наредба за реда и условията за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (В сила от 11.09.2007 г., приета с ПМС № 201 от 31.08.2007 г., обн. ДВ. бр.73 от 11 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 15 Октомври 2010г., изм. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г.), бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г.
 

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки