За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
На основание чл. 20, ал.6 от Наредба за ЕО


Публикувано на 10.06.2016 г.

Д О К Л А Д за ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на “ПУП-Изменение на ПРЗ за УПИ І, ІІ и ІІІ, кв.78 и УПИ ІІ и ІІІ, кв.78г, гр. Несебър – нова част, Община Несебър”, с възложител: Община Несебър.

В срок 30 дни, считано от 10.06.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Публикувано на 30.03.2016 г.

ДОСВ ОУП Средец - част 1 , ДОСВ ОУП Средец - част 2  , предварителен проект на ОУП на общ. Средец карта 1 и карта 2 (допълнителния картен материал е на разположение в сградата на РИОСВ - Бургас на хартиен носител) за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Средец.

В срок 30 дни, считано от 30.03.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Айтос.

В срок 30 дни, считано от 28.1.2016 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СТЕПЕНТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ на план за ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН-ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ (ЧИ на ПУП-ПРЗ) И ИЗГРАЖДАНЕ НА КУРОРТНО СТРОИТЕЛСТВО И ДОПЪЛВАЩИ ДЕЙНОСТИ В УПИ ІІ-12296 (ПИ № 67800.12.296),
МЕСТНОСТ „АЛЕПУ”, ЗЕМЛИЩЕ ГР. СОЗОПОЛ, ОБЩИНА СОЗОПОЛ.

В срок 30 дни, считано от 18.12.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Камено.

В срок 30 дни, считано от 13.11.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.
Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони  (ДОСВ) на Общ устройствен план на община Малко Търново.

В срок 30 дни, считано от 18.09.2015 г., всички заинтересувани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.


Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки