За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
На основание чл. 25, ал.1 от Наредба за ОС


Публикувано на 04 юли 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2643/29.06.2017 г. до „СТРАНДЖА АГРО БИЗНЕС“ЕООД, с което дава положителна оценка на качеството на доклада за оценка за степента на въздействие върху защитена зона BG0001007 «Странджа» за опазване природните местообитания и дивата флора и фауна, защитена зона BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици и природен парк «Странджа, на инвестиционно предложение „Създаване на 61,138 дка трайни насаждения от сини сливи в поземлени имоти: №017007 в м. „Юг Тарла”,  №018029 и №019026 в м. „Балабана”, №039033 в м. „Еврена”, №046012 в м. „Арпалъците”, №047012 в м. „Дренака” и №055005 и №056015 в м. „Киморджука”, всички в землището на с. Близнак, община Малко Търново и закупуване на земеделска техника“
Писмо изх. №ПД-2643/29.06.2017 г.
Картен материал- местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 23 юни 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1234/23.06.2017 г. до ”САУТ БИЙЧ ВИЛАС” АД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на ваканционно селище в УПИ ІІІ-227 (ПИ №00833.5.227 по КК) и УПИ ІІ-228 (ПИ №00833.5.228 по КК), м. „Пречиствателната”, земл. гр. Ахелой, общ. Поморие“, с възложител ”САУТ БИЙЧ ВИЛАС” АД
Писмо изх. №ПД-1234/23.06.2017 г.
Картен материал- местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 22 май 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2526/28.04.2017 г. до НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение: „Изграждане на еднофамилна жилищна сграда в поземлен имот № 66528.2.293 по КК, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, община Царево“, с възложител НИКОЛАЙ ИВАНОВ СТОЙЧЕВ
Писмо изх. №ПД-2526/28.04.2017 г.
Картен материал  - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 13 април 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-3097/13.04.2017 г. до „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД, „БРИЗ 2000“ ООД и „ГБС ТУРС“ ЕАД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Изграждане на курортен комплекс, включващ „Алепу Вилидж“ в ПИ 67800.49.27 и „Алепу-Бриз Вилидж“ в ПИ 67800.12.423, 67800.12.420, 67800.12.421, 67800.12.422, както и съпътстващата дейност по укрепване на регистрирано свлачище в ПИ 67800.49.27, местност „Алепу“, землище на гр. Созопол, община Созопол“  с възложители: „АЛЕПУ ВИЛИДЖ“ АД, „БРИЗ 2000“ ООД и „ГБС ТУРС“ ЕАД
Писмо изх.№ПД-3097/13.04.2017
Картен материал - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 11 април 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2439/10.04.2017 г. до Боян Радев Иванов, с което дава положителна оценка на качеството на Доклада за оценка на степента на въздействие върху защитени зони BG0002040 «Странджа» за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-802/04.11.2008г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр.106/2008г.), изм. със Заповед № РД-75/28.01.2013г. (ДВ, бр.10/ 05.02.2013г.) и ЗЗ BG0001007 «Странджа» за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № 122/21.09.2007г. (ДВ, бр.21/2007г.), изм. с РМС №660/01.11.2013г. (ДВ,бр.97/08.11.2013г.) на инвестиционно предложение: „Изграждане на пет еднофамилни къщи с паркоместа и басейн в поземлени имоти с идентификатор 66528.2.257 и 66528.2.258, местност «Поляните», землище на с. Синеморец, Община Царево“, с възложител: БОЯН РАДЕВ ИВАНОВ
Писмо изх.№ПД-2439/10.04.2017
Картен материал - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 20 януари 2017 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-1305/20.01.2017 г. до Добромир Стоянов Добрев, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда в ПИ 66528.2.262, по КК на с. Синеморец, Община Царево“, с възложител: Добромир Стоянов Добрев
Писмо изх.№ПД-1305/20.01.2017
Картен материал - местоположение
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 20 декември 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-2266/20.12.2016 г. до „АГК-2000“ ООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение „Строителство на ваканционно селище – OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA – етапно строителство в ПИ 53045.213.618, м. „Боаз 1“ по КК на гр. Обзор, Община Несебър“, с възложител: „АГК-2000“ ООД
Писмо изх.№ПД-2266/20.12.2016
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 25 ноември 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-857/23.11.2016 г. до „АГРО НУТС” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение “Създаване на 217,869дка трайни биолешникови насаждения в местностите „Стража“, „Леските“, „Юрта“, „Карабелята“ и „Царева поляна“, землище на с. Факия, община Средец и закупуване на земеделска техника за обработването и стопанисването им”, с възложител: „АГРО НУТС” ЕООД
Писмо изх.№ПД-857/23.11.2016
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 19 август 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № ПД-808/19.08.2016 г. до "Атрим" ООД, Мария Митрева и Стамо Стоев, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение за „Изграждане на сграда за отдих и курорт с апартаменти за сезонно ползване, ограда и басейн в УПИ/ПИ67800.54.24 в м. Каваци, гр. Созопол”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: "Атрим", Мария Митрева и Стамо Стоев.
Доклад за оценка степента на въздействие.
Картен материал - местоположение
Скица

Публикувано на 1 февруари 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 4183/01.02.2016 г. до Христо Атанасов, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие върху защитени зони „СТРАНДЖА” (BG0001007) И „СТРАНДЖА” (BG0002040) на инвестиционно предложение за „СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ОТ ЯБЪЛКИ И СЛИВИ ПО БИОЛОГИЧЕН МЕТОД И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №№ 038012, 038013, 038016 И 038017, ЗЕМЛИЩЕ НА СЕЛО ЗВЕЗДЕЦ, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”, С ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ.
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 13 януари 2016 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 2308/12.01.2016 г. до “Странджа Агро Бизнес” ЕООД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕШНИКОВИ НАСАЖДЕНИЯ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО И СТОПАНИСВАНЕТО ИМ, ПОСТАВЯНЕ НА АЖУРНА ОГРАДА И МРЕЖА ПРОТИВ СЛАНИ И ГРАДУШКА В ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ №№ 018026 В МЕСТНОСТ „БАЛАБАНА”; 024006, 024007,026003, 026005, 023002, 023005, 023006,023010, 023016, 023021,023023, 023028, 023033, 023013, 025027, 026024, 028010, 029003, 029006, 044010, 044013, 044023, 045003, 000177, 048009 МЕСТНОСТ „АРПАЛЪЦИТЕ”; 000034 МЕСТНОСТ „КИРОВА ЛЪКА”; 034002, 035008 МЕСТНОСТ „ПАПАЗЛЪКА”; 037001, 037005, 037008, 037009, 037010, 040031, 040032. 041015, 042018, 040001 МЕСТНОСТ „ЕВРЕНА”; ОЗ9014 МЕСТНОСТ „СТАРИТЕ ЛОЗЯ”; 045009 МЕСТНОСТ „КРАЙ СЕЛО”; 000226 МЕСТНОСТ „ИЛЬОВИЦАТА”; 000556 МЕСТНОСТ „БАБУДЖА”; СЕЛО БЛИЗНАК, ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”.
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 18  септември 2015 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 3115/2015 г. до община Малко Търново, с което дава положителна оценка на доклад за оценка на степента на въздействие за предварителен проект на Общ устройствен план на община Малко Търново" с възложител: Община Малко Търново.
Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 27  август 2015 г.
 

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 2895/26.08.2015 г. до “Царски Извори” ООД, с което дава положителна оценка на доклада за  степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Изграждане на вилно селище за целогодишно ползване в месност "Ченген Юрт", землище село Маринка, общ. Бургас", с възложител: “Царски Извори” ООД.
Доклад за оценка степента на въздействие

Публикувано на 19 август 2015 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 728,1607/13.08.2015 г. до “ЕСКАНА” АД, с което дава положителна оценка на доклада за оценка степента на въздействие на инвестиционно предложение: „Разработване на кариера за добив на скалнооблицовъчни материали – „Градец 2” в землището на с.Градец, община Котел, област Сливен”, с възложител: „ЕСКАНА“АД.
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 7 април 2015 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 435/7.4.2015 г. до “ЕЛКАБЕЛ” АД, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие за план: “ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори № № 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470, 07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468, 07079.6.1469, масив 84, по КК на гр. Бургас” и „ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори № № 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755, 07079.5.756, масив 38, по КК на гр.Бургас”, с отреждане за производствена, складова и административна база”, с възложител: “ЕЛКАБЕЛ” АД.
Доклад за оценка степента на въздействие.


Публикувано на 24 октомври 2014 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 8962/21.10.2014 г. до Община Бяла, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие на план за "ПУП-ПРЗ на зона за вилен и курортен отдих на м. "Качи Велко", землище гр. Бяла, община Бяла".
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 14 октомври 2014 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 3273/13.10.2014 г. до "ЕНПИ" ООД, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие на план за „Изменение на ПУП-ПЗ за имоти № № 10731.24.108 (съединени ПИ №10731.24.25, 10731.24.26, 10731.24.53 и 10731.24.56) и 10731.24.107 (съединени ПИ №10731.24.51, 10731.24.52, 10731.24.60 и 10731.24.61), местност „Чифтелията”, землище с. Веселие, Община Приморско”.
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 7 октомври 2014 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 97/3.10.2014 г. до "Кроношпан България" ЕООД, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие на план за "ПУП-ПРЗ на ПИ07079.604.237, кв. 22, ПЗ "Север", гр. Бургас".
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 12 септември 2014 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 4347/09.09.2014 г. до община Несебър, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие на план за "Частично изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І-61 /ПИ№73571.501.517/, ІІ-общ /ПИ №№73571.501.32, 73571.501.35,73571.501.38/, ІІІ-66 /ПИ №73571.501.32,73571.501.35,73571.501.36,73571.501.38/, ІV-общ /ПИ№73571.501.36,73571.501.37,73571.501.38,73571.501.42,73571.501.43, 73571.501.44,73571.501.47/, V /ПИ №73571.501.39/, ХV-67 /ПИ №№73571.501.36, 73571.501.37, 73571.501.38, 73571.501.48 и 73571.501.460/ в кв.3, УПИІ, кв.4 /ПИ №73571.501.51 и ПИ №73571.31.11/ по плана на с.Тънково, Община Несебър и ПИ №№73571.31.11, 73571.31.36 73571.31.38, 73571.31.48, 73571.31.54, №73571.501.31, 73571.501.460, 73571.501.464, 73571.501.475 и 73571.31.46 по кадастралната карта
на с.Тънково, Община Несебър".
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 21 юли 2014 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 9165, 1589/21.7.2014 г. до "Йот-Ка-Ха-Бау" ООД, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие на инвестиционно предложение за "Изграждане на вилни сгради в поземлени имоти № 39164.13.344, 39164.13.345, 39164.13.346, 39164.13.347, 39164.13.339 и 39164.13.340, местност „Кору дере”, землище на с. Кошарица, Община Несебър".
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 22 ноември 2013 г.

РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 2374/21.11.2013 г. до община Котел, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие на план за "Проект за ПУП-ПРЗ на с. Жеравна, общ. Котел".
Доклад за оценка степента на въздействие.

Публикувано на 15 ноември 2013 г.
РИОСВ-Бургас съобщава за изпратено писмо с изх. № 5331, 6582/12.11.2013 г. до Велко Николов Караджов, с което дава положителна оценка на доклада за степента на въздействие на план за "ПУП-ПРЗ за застрояване за поземлен имот № 00878.503.728,  землище на гр. Ахтопол, община Царево".
Доклад за оценка степента на въздействие.

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки