За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Природа
Законодателство
Защитени територии
Биологично разнообразие
Обществени обсъждания
Натура 2000
Актуална информация
На основание чл. 16, ал.2 от Наредба за ОВОС


Публикувано на 7 февруари 2017 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изграждане на нова инсталация за производство на тухли 500 t/d, разположена на площадка от действащата производствена база в ПИ №07079.1.1425, кв. САРАФОВО, гр. БУРГАС, община БУРГАС" с възложител „КЕРАМИКА БУРГАС“ АД

Публикувано на 4 ноември 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Корекция, укрепване и доизграждане на подпорни стени и диги в границите на последните 2900 м на р. Двойница до вливането ѝ в Черно море" с възложител община Несебър.

Публикувано на 17 март 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър" с възложител община Несебър.

Публикувано на 12 януари 2015 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Корекция на р. Бяла река, ляв приток на р. Хаджийска в границите на с. Оризаре, община Несебър" с възложител община Несебър.

Публикувано на 18 декември 2014 г.

Доклад за "ПУП-ПР на територията на депо за битови отпадъци в землището на с. Равда, община Несебър", с възложител община Несебър.

Публикувано на 10 май 2014 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изграждане на съоръжения за спорт и атракции, заведения за хранене и засаждане на овощна градина и лозови насаждения в ПИ 67800.1.332 и 67800.1.145, м. Соленки, землище гр. Созопол", с възложител: "КиП Груп" ООД.

Публикувано на 12 март 2014 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Въздушна линия 110kV за присъединяване на подстанция Обзор 110/20 kV към електроенергийната система на страната" с възложител "Трафоелектроинвест", НЕК ЕАД.

Публикувано на 22 октомври 2013 г.

Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект - р. Куру дере, приток на р. Двойница, на територията на община Несебър, област Бургас" с възложител "Яница 2013" ЕООД.

Публикувано на 14 октомври 2013 г.
Доклад по оценка степента на въздействие върху защитени зони на инвестиционно предложение "Разработване на кариера за добив на пясъци и чакъли в находище „Дъскотна”, участъци „Северен” и „Южен” в землищата на с. Вишна и с. Дъскотна, община Руен, област Бургас".

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки