За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

Административни услуги
Банкова сметка
Образци на заявления
Административни услуги и такси
Образци на заявления


Процедури по Оценка за въздействие върху околната среда /ОВОС/, Екологична оценка /ЕО/, Оценка за съвместимост /ОС/

ОВОС

Уведомяване за инвестиционно предложение
Искане за преценяване необходимостта от ОВОС
Приложение 7 - внасяне на резултати за осигурен обществен достъп
Образец на обява за среща за обществено обсъждане
Искане за издаване на решение по ОВОС
Информация за преценяване на необходимостта от
ОВОС - Приложение № 2 към чл. 6 от наредбата за ОВОС


ЕО

Уведомление за изготвяне на план/програма
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)
Искане за издаване на становище по ЕО
 


ОС

Уведомление по Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение (Приложение 1)
Уведомление по Оценка за съвместимост на инвестиционно предложение (Приложение 2)
Уведомление по Оценка за съвместимост на план-програма (Приложение 1)
Уведомление по Оценка за съвместимост на план-програма (Приложение 2)
 


Биоразнообразие

Уведомление за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад за билки
Уведомление за изкупуване на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производството
Справка за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходна година
Заявление за издаване на рег. карта - защитен вид по CITES
Заявление за уникален номер за маркировка
Уведомление за маркиране
Служебна бележка за отстранена маркировка
Заявление за регистрация на диви животни
 


Управление на отпадъците

Разрешения за дейности с отпадъци

Заповед № РД-76/02.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления
Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1  от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 2  на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Заповед № РД-78/02.02.2017 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления
Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 5 на заявление за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО за извършване на дейности по третиране/събиране и транспортиране на отпадъци


Приложения  за класификация на отпадъците

Работен лист за класификация на отпадъци (Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1)
Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване (Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2)
Уведомление (Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1)

§ 1, т. 4 от ДР на Закон за устройство на Черноморското крайбрежие

Заявление - становище- дюни


Достъп до обществена информация

Заявление по ЗДОИЗелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки