За контакти

056/813 205 / riosvbs@unacs.bg

НОВА ВЕРСИЯ НА САЙТА
За РИОСВ-Бургас
Административни услуги
Законодателство
Контролна дейност
Бюджет и финанси
Регистри
Профил на купувача
Достъп до информация
Галерия
Работа при нас
Стара версия на сайта
Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър"
Начало
//
Новини
//
Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона "Ахелой-Равда-Несебър"

Обществено обсъждане на проект на заповед за обявяване на защитена зона по реда на чл.12 от ЗБР
 
Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на следната защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:
 
- защитeна зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър”, разположена в землищата на с. Александрово, гр. Каблешково, с. Медово, с. Ахелой, община Поморие, гр. Несебър, с. Тънково, община Несебър, област Бургас;
 
Защитена зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър” е приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.) и е включена за първи път в Списъка на зоните от значение за Общността в Черноморския биогеографски район с Решение на Европейската Комисия от 12 декември 2008 година (нотифицирано под номер C (2008) 7974).

Пълният текст на проектозаповедта е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас, адрес - гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” №  67, ет. 3);
 
В едномесечен срок, считан от датата на публикуване на обявлението, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър”


Етикети:

Зелен телефон

Телефон за сигнали
(056) 813 212
При аварийни ситуации в извън работно време
0889 096 577

За контакти


Адрес: гр. Бургас 8000, ж.к. "Лазур", ул. Перущица 67, ет. 3 
Телефон:   056/ 813 205/ Факс 056/ 813 200
riosvbs@unacs.bg


 
> Полезни връзки