Нови проекти за възобновяеми енергийни източници

Нови проекти за възобновяеми енергийни източници

За да подкрепи по-добре проектите за възобновяема енергия и по този начин да насърчи по-широкото използване на възобновяеми енергийни източници в целия ЕС, Европейската комисия създаде нов механизъм за финансиране на ЕС.

По-тясно сътрудничество по проекти за възобновяеми енергийни източници

Основната цел е да се даде възможност на държавите от ЕС да работят в по-тясно сътрудничество при усвояването и насърчаването на възобновяемите енергийни източници. По този начин страните могат по-лесно да постигнат както индивидуалните, така и колективните цели за възобновяема енергия. Механизмът също така ще стимулира създаването на проекти по програми за енергийна ефективност в съответствие с Европейската зелена сделка.

Механизмът ще улесни по-рентабилното въвеждане на възобновяеми енергийни източници в целия ЕС, особено в районите, които имат по-голям достъп до природни ресурси или са по-подходящи за това от географска гледна точка.

Освен това, в контекста на възстановяването на Европа и пандемията от коронавирус, механизмът за финансиране ще улесни регионите при стартирането на проекти в момент, когато местната икономика е под натиск. За тази цел държавите от ЕС могат да използват механизма като инструмент за изпълнение на своите планове за възстановяване и устойчивост.

Държавите от ЕС следва да допринесат за постигането на целта на ЕС за 32% дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление до 2030 г., най-вече чрез национални мерки.

Съществува обаче и втора възможност, като се използват европейски програми за зелена енергия.

Европрограми за енергийна ефективност и изграждане на ВЕИ

Механизмът за финансиране на енергията от възобновяеми източници се основава на идеята, че колективният характер на целта на ЕС за 2030 г. по отношение на енергията от възобновяеми източници следва да отразява колективните усилия на държавите от ЕС.

Предимствата за допринасящите страни са следните:

  • те могат да финансират проекти за възобновяема енергия на други места, които са потенциално по-рентабилни, отколкото енергията от възобновяеми източници, произведена на тяхна територия;
  • те могат да получат достъп до производство на енергия от възобновяеми източници, която липсва или е оскъдна на собствената им територия;
  • държавите, които нямат излаз на море, могат например да се възползват от проекти за възобновяеми източници в морето.

Предимствата за приемащите държави са следните:

  • те могат да получат допълнителни местни инвестиции в проекти за възобновяема енергия, без това да натоварва националния бюджет;
  • те могат да се възползват от ползите по отношение на местната заетост, по-ниските емисии на парникови газове, подобреното качество на въздуха, модернизацията на енергийната система и намаляването на зависимостта от внос.

Правилата за държавна помощ не се прилагат към механизма нито за допринасящите, нито за приемащите държави.

0
3 причини да започнем да използваме еко опаковки в бизнеса Зъболечение и избор на зъболекар

Няма коментари

No comments yet

Вашият коментар