Права на детето в цифровата среда

Права на детето в цифровата среда

Новите информационни и комуникационни технологии (ИКТ) засягат възможността на децата да на основните права, гарантирани от Конвенцията на ООН за правата на човека, Европейската конвенция за европейската социална харта. Според препоръките на Комитета на ООН за правата на човека, дете, всички деца следва да имат възможност за безопасен достъп до ИКТ и цифрови медии и да имат право да участват пълноценно, да се изразяват, да търсят информация и да се ползват от всички права, залегнали в UnCrC и неговите незадължителни Протоколи без каквато и да е дискриминация

Цифровият свят предлага на децата безгранично възможности за учене и свързаност, както и предизвикателства, които трябва да бъдат решени от държавите членки по интегриран начин и в Стратегия за управление на интернет на Съвета на Европа за 2016—2021 г.

Съветът на Европа ще държавите членки за гарантиране на правата за участие, закрила и предоставяне на Околната среда.

Участие на децата в цифрова среда

Съветът на Европа ще насърчава и защитава правата на децата на недискриминация, достъп до информация, свобода на изразяване на мнение и участие в цифрова среда в сътрудничество с други заинтересовани страни, активни в тази област.

Приложения за смартфони и таблети и други средства за комуникация ще бъдат създадени да се даде възможност на децата, родителите и преподавателите да използват пълноценно и безопасно ИКТ и цифрови медии. Специално внимание ще бъде отделено на овластяването на децата в като деца с увреждания. Като се основава на Препоръката относно политиката за подкрепа на други приложими стандарти ще бъдат разработени насоки относно основаното на права родителство в цифровата ера. Насоки за държавите членки ще бъде разработена въз основа на интегриран подход към правата на децата в цифровата среда.

Защита на децата в цифрова среда

Конвенциите на Съвета на Европа осигуряват солидна основа за закрила на децата от потенциални тяхната безопасност, сигурност и неприкосновеност на личния живот в цифровата среда. Съветът на Европа ще насърчава, наблюдава и на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална ориентация и на насилие и на Конвенцията за киберпрестъпността и допълнителния протокол към нея, както и Конвенцията лицата при автоматизираната обработка на лични данни, Конвенцията за защита на личните данни, предотвратяване и борба с насилието срещу жените и домашното насилие, Конвенцията за на трафика на хора, както и съответните препоръки на Комитета на министрите.

Можете да подадете сигнал за насилие над деца в дигиталната среда от тук

Предоставяне на детските услуги в цифрова среда

В областта на ИКТ и цифровите медии се добавя ново измерение към правото на децата на образование. За да се насърчи творческото, критично и безопасно използване на интернет, Съветът на Европа ще стартира общоевропейски проект за цифровите технологии образование, като се оповести на постиженията на програмата за образование за демократично гражданство и образованието по човешки права и резултатите от проекта „Компетентности за демократична култура“. Въз основа на консултации с множество заинтересовани страни и обмен на добри практики, насоки за политиките и набор ще бъдат разработени и предоставени на разположение на държавите членки за използване в Настройка.

Интернет и социалните медии се използват широко за подкрепа на изказвания, проповядващи, сред младите хора. В отговор Съветът на Европа ще продължи кампанията „Без изказвания на омразата“ и ще е в областта на образованието и в интернет, както е посочено в Плана за действие „Борбата срещу борба с екстремизма на насилие и радикализацията, водеща до тероризъм“, приета от 19 май 2015 г.

Материалът е публикуван с генералната подкрепа на ДАЗД

0
Най-важните кухненски принадлежности, които трябва да присъстват във всяка кухня Картички за Свети Валентин

Няма коментари

No comments yet

Вашият коментар