Превоз на товари – цени

Превоз на товари – цени

Превъзът на товари е услуга, която представлява предмет на дейност на фирми в сферата на транспорта. При превозът на товари спецификата е, че не се наблюдава процес на създаване на нов продукт, а вече създаденият такъв се превозва до определена точка в пространството. Посредством транспортирането й се постига крайният етап от всеки производствен процес, а именно неговата продукция да достигне до крайния потребител. Под превоз на товар се разбира, както превоз на крайна продукция, така и суровина – част от междинния етап на производствения процес.

Какво предоставят като услуга транспортните фирми

Фирмите, предоставящи този вид услуга не се интересуват от естеството на товара. Те се стремят да реализират услугата по възможно най-качествен начин и при оптимален срок и ефективност в използване на нужния за целта ресурс. Ето защо от съществено значение е не само мателиалната база, с която транспортната фирма разполага, но и опитът й в извършването на услуги от сходно естество.

Cargo Planet е една от големите фирми в страната, която предоставя всякакъв вид транспортни услуги за България и чужбина.

Карго Планет осигурява пълен спектър транспортни и логистични услуги: сухопътен транспорт на групажни пратки, частични и цели товари, включително с клас на опасност по ADR, както и транспорт на хладилни и извънгабаритни товари по дестинации в цяла Европа и България. В допълнение или като самостоятелни услуги Карго Планет предлага пълно складово обслужване и вътрешна дистрибуция.

Траспортната услуга е осъществима в условията на транспортна система. Сама по себе си транспортната система бива регионална и национална. Характерно за регионалната транспортна система е, че същата функционира на територията на определен район. Често наблюдавано явление при осъществяване на транспортната услуга е активно взаимодействие между отделните видове транспорт. Пример за подобна взаимовръзка е кооперативност между ЖП и автотранспорта.

Националната транспортна система обхваща регионите от цялата страна.

Ценовата политика в отрасъла е предопределяща за конкурентноспособността на транспортната фирма. Същата следва да се стреми към ефективно оптимизиране на цените. За целта следва да се борави с актуална информация относно конкурентните цени, цените на горивата, трафикът по съответните маршрути, както и информация относно характеристики като сезонност и заетост на превозвача.
Определянето на цената на услугата е също толкова важен процес, колкото и качественото извършване на услугата. Цената следва да отразява качеството, но и да е съобразена и актуализирана спрямо общата ценова стратегия на пазара на съответната услуга. Добър маркетинг гарантира конкурентна цена, която да поддържа самата услуга във времеви рамки.

0
Съвети за пълноценен живот със сърдечна аритмия Днешните модни тенденции са много динамични и се развиват по-бързо от всякога.

Няма коментари

No comments yet

Вашият коментар